Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri Rehberi

TSSÖDYP Wiki sitesinden
Oozdemir (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 17.23, 26 Ağustos 2021 tarihli sürüm (→‎3.3.8. KALİTE GÜVENCE SÜRECİ)
(fark) ← Önceki hâli | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında, ilgili tüm paydaşların katılımıyla faaliyet göstermek üzere Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) kurulmuştur.

TSSÖDYP; savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi, sistemlerin tedariki, kullanımı, desteklenmesi ve envanterden çıkarması safhalarını bir bütün halinde ele alan Sistem Ömür Devri Yönetimi ilke ve uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve savunma programlarının/ projelerinin yürütülmesinde savunma ve güvenlik ekosistemini oluşturan tüm paydaşlarca anlayış birliğine ulaşılmasını amaçlamaktadır.

Savunma sistemlerinin ömür devri yönetiminde millî bünyemize uygun, ülkemize özgü çözümler üretmek ve bunları dokümante etmek gibi önemli bir misyonu olan TSSÖDYP; Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili birimleri, Genelkurmay Başkanlığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı, EGM, TÜBİTAK, SASAD ve savunma sanayii firmaları temsilcilerinin katılımı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Sistem ömür devri yönetimi yaklaşımı ile; savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi aşamasından envanterden çıkarma safhasının sonuna kadar görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarının sistemlerin istenilen performans seviyesinde mümkün olan en az maliyetle tedariki, kullanımı ve lojistik desteğinin sağlanabilmesi için görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ömür devrinin tamamında birlikte çalışmaları öngörülmektedir.

Bu itibarla, savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesinin, tedarikinin, kullanımının, lojistik desteğinin ve envanterden çıkarılmasının en baştan uzun soluklu bir program olarak kurgulanmasının ve ilgili birimler aracılığı ile sistem ömür devri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

TSSÖDYP tarafından son iki buçuk yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar ile savunma ve güvenlik sistemlerinin ömür devri yönetimine ilişkin planlama ve uygulamaya esas olacak yaklaşımları ortaya koyan 13 adet rehber, iki adet bilgi kitapçığı ve bir adet terminoloji dokümanı hazırlanmıştır.  Uygulamalardan alınacak geri bildirimler ile söz konusu dokümanların güncellenmesi, geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde uygulamaya esas düzenlemelerin alt yapısını oluşturması hedeflenmektedir.

TSSÖDYP çalışmalarına katkı veren ve dokümanların hazırlanmasında görev alan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.


Prof.Dr. İsmail DEMİR

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Savunma Sanayii Başkanı


ÖZET

Tehdit algısında ve savunma konseptinde zamanla meydana gelen değişiklikler, savunma sistemlerinin ömür devri maliyetlerindeki artışlar, savunma bütçelerindeki kısıtlamalar, teknolojideki hızlı gelişmeler, uluslararası rekabet ve günümüz sistemlerinin karmaşıklığı gibi faktörler, kamu ve özel sektörün savunma sistemlerinin tedarikine ve lojistik desteğine yönelik faaliyetlerinin planlanmasında ve icrasında yeni yaklaşımlar ve buna bağlı yeni stratejiler geliştirilmesini zaruri hale getirmiştir.

Bu nedenle, tedarik edilen sistemlerin kullanım döneminde hedeflenen muharebe ve/veya operasyon performansının sürdürülebilirliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması amacıyla sistemlerin ömür devrinde rol ve sorumluluğu bulunan tüm paydaşların katılımı ile Sistem Ömür Devri Yönetimi yaklaşımı geliştirilmiştir.

Sistem Ömür Devri Yönetiminin temel amacı; mevcut durumdaki değişimlere uyum sağlamaktan ziyade gelecekte ortaya çıkabilecek değişimleri öngörmek, belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli önlemleri alarak değişimleri yönlendirmek ve kontrol altında tutmaktır. Harekât ihtiyaçlarının zamanında ve verimli şekilde karşılanması ve sahip olunan kaynakların maliyet etkin kullanımı esastır. Başka bir deyişle, sistem ömür devri yönetimi geleceği bugünden tasarlamak ve planlamaktır.

Bu doküman; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), diğer ihtiyaç makamları ve savunma sanayi firmalarında Sistem Ömür Devri Yönetimi’nin bir kültür olarak yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına yönelik rehber oluşturmak amacıyla savunma sistemlerinin ömür devrinde rol ve sorumluluğu bulunan ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.

Sistem ömür devrinde süreç yönetimi anlayışı ile ülkemizdeki savunma yetkinliğinin artırılması, sistemlerin ömür devri maliyetlerinin düşürülmesi, savunma bütçelerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanması ve savunma sanayii firmalarımızın uluslararası alandaki rekabet etme seviyesinin artırılması ve ömür devri yönetimi kapsamında savunma ve güvenlik alanındaki portföy/program/projelerde ömür devri yönetimi ve lojistik faaliyetlerin ortak bir anlayışla işbirliği içinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu rehberde; tedarik makamları, ihtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile savunma sanayii firmaları tarafından süreç anlayışının benimsenmesi ve bir kültür olarak kabul edilmesi maksadıyla Sistem Ömür Devri Yönetimi’nde girdileri çıktılara dönüştüren ve tekrarlanan faaliyetler tanımlanarak süreç yönetimine yönelik ilke, usul ve esaslar ortaya koyulmuştur.

Bu maksatla, sistem ömür devri yönetimine ilişkin; mutabakat süreçleri, organizasyonel proje destek süreçleri, program/proje süreçleri ve teknik süreçler başlıkları altında toplam 31 (otuz bir) adet süreç tanımlanmıştır.

1. GENEL

1.1. GİRİŞ

Günümüzde ülkeler, sahip oldukları ya da olacakları savunma ve güvenlik sistemlerinin ihtiyaç duyulan yetenekleri karşılamasının yanı sıra bu sistemlerin ömür devri yönetimi yaklaşımı içerisinde tedarik edilmesini, kullanımını ve lojistik desteğinin sağlanmasını da ön plana almaktadırlar. Sistem ömür devri yönetimi; sistem performansı, maliyet, takvim, kalite, operasyonel çevre, lojistik destek ve demodelik yönetimi gibi birçok unsuru içerisinde barındıran bir yönetim anlayışıdır.  TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)’de esaslara paralel olarak bu rehberde sistemlerin ömür devri yönetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan süreçler ele alınmıştır. Sistem ömür devri yönetimi anlayışıyla yürütülen/yürütülecek tedarik programlarında/projelerinde bu rehberde yer alan süreçlerin kullanılması hedeflenmektedir.

1.2. AMAÇ

Bu dokümanın amacı:

 • Tedarik edilen/edilecek sistemlerin ömür devri süresince hedeflenen muharebe ve/veya operasyon performansını maliyet etkin şekilde icra edebilmesi için ihtiyaç duyulan mutabakat süreçlerini, organizasyonel proje destek süreçlerini, proje süreçlerini ve teknik süreçleri tanımlamak, süreçleri ve bu süreçlerdeki faaliyetleri uyum içinde yürütmek,
 • Program/projelerde yürütülen faaliyetlere ilişkin süreçlerin detaylı olarak tanımlanması, ölçülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için tüm paydaşların katıldığı bir disiplin ortaya koymak,
 • Program/proje yönetimi süresince bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken ömür devri yönetimi anlayışına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemek,
 • Süreç odaklı sistem ömür devri yönetimini savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalarda bir kültür olarak yaygınlaştırmak,
 • Savunma ve güvenlik sistemlerin ömür devri yönetimine ilişkin standart uygulamalar ortaya koymak, faaliyetlerin ilgili birimler arasında koordine ve iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 • Sistemlerin ömür devri süre ve maliyetlerini belirlemeye ve kontrol etmeye yönelik altyapı oluşturmak,
 • Sistemlerin, fiziki, ekonomik ve teknolojik ömrünü belirleme kriterlerini ortaya koymak,
 • Sistemlerin envanterden çıkarma zamanlarını istatistiki modellerle bilimsel olarak tahmin etmek için esasları belirlemek ve bu kapsamda ortaya çıkacak ihtiyaçları zamanında tespit ederek, bunlara yönelik planlamanın yeteri kadar önceden yapılması sağlamak,
 • Bilimsel analizler neticesinde, gerekli planlamaların yapılarak kaynakların daha etkin kullanılmasını mümkün kılacak kullanım, bakım ve destek modelleri geliştirmek ve bu suretle sistemlerin göreve hazır olma seviyelerini üst düzeyde tutmaktır.

Bu doküman, savunma ve güvenlik alanında görev alan tüm paydaşların sistem ömür devri yönetimi süreçlerine ve bu süreçler içinde yürütecekleri faaliyetlere rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

1.3. KAPSAM

Bu doküman, ülkemizde yürütülen/yürütülecek program/projelerde süreçlerin, sistem ömür devri yönetimi anlayışı içerisinde bir araya getirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Bahse konu süreçler, ulusal projelerde kullanılacağı gibi gerektiğinde çok uluslu projelerde müşterek harekât isterleri, iletişim ve işbirliğinin yerine getirilmesine de hizmet edebilir.

1.4. REHBERİN KULLANIMI

Bu doküman sistem ömür devri yönetimi kurgusu içerisinde işletilebilecek sistem ömür devri yönetimi süreçlerinin tanımlanması amacıyla 5 bölüm halinde hazırlanmıştır:

 • İlk bölüm; giriş, amaç, kapsam, referanslar gibi genel bilgileri içermektedir. Ayrıca terim ve kısaltmalar da bu bölümün içindedir.
 • İkinci bölümde, sistem ömür devri süreçlerine giriş bilgilerine yer verilmiş ve dokümanın amacı açıklanmıştır.
 • Üçüncü bölümde, referans standart AAP-48 içerisinde yer alan sınıflandırma doğrultusunda, 4 ana kategoride sistem ömür devri süreçleri tanımlanmıştır. Her safhada yürütülecek faaliyetlere göre girdiler ve çıktılar belirtilmiştir.
 • Dördüncü bölümde, TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi’nde (Ana Çerçeve) belirtildiği üzere uyarlama gerektirebilecek hallerde sistem ömür devri süreçlerinin durumu değerlendirilmiştir.
 • Son bölümde ise sistem ömür devri süreçlerinin, TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)’nde tanımlanan sistem ömür devri safhalarına göre yoğunlukları gösterilmiştir.

1.5. REHBERİN GÜNCELLENMESİ

Rehber; ilgili paydaşların ihtiyacı doğrultusunda güncellenecektir. Değişiklikler, aşağıdaki Değişiklik İzleme Tablosu’ndan izlenecektir.

Tablo 1 Değişiklik İzleme Tablosu

YAYIN NO YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK YAPILAN BÖLÜM/SAYFA AÇIKLAMA
01 Ağustos 2021 İlk yayın

1.6. REFERANSLAR

1.     NATO STANDARD, AAP-20 NATO PROGRAMME MANAGEMENT FRAMEWORK (NATO Life Cycle Model), 2015.

2.     NATO STANDARD, AAP-48 NATO SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES, 2020.

3.     INCOSE SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK, A GUIDE FOR SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES AND ACTIVITIES, 2015.

4.     ISO/IEC 15288, SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING – SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES, 2015.

5.     TSSÖDYP Doküman Seti


TSSÖDYP DOKÜMAN SETİ
DOKÜMAN ADI   DOKÜMAN KODU
Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve) TSSÖDYP-01
Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri Rehberi   TSSÖDYP-02
Ürün Destek Stratejileri ve Modelleri Rehberi TSSÖDYP-03
Entegre Lojistik Destek (ELD) Rehberi TSSÖDYP-04
Entegre Lojistik Destek (ELD) İsterleri Hazırlama Rehberi    TSSÖDYP-05
Lojistik Destek Analizleri ve Kayıtları Rehberi   TSSÖDYP-06
Tedarik Zinciri Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-07
Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-08
Kullanım ve Destek İhtiyaçları Çerçevesinde Yerlileştirme/

Millîleştirme Rehberi

TSSÖDYP-09
Kullanım ve Destek Safhaları Kalite Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-10
Sistem Ömür Devri Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-11
Teknik Yayın Hazırlama Rehberi   TSSÖDYP-12
Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi TSSÖDYP-13
Sistem Ömür Devri Yönetimi Terminolojisi TSSÖDYP-14
Kodlandırma ve Sınıflandırma Bilgi Kitapçığı TSSÖDYP-15
ASD/AIA S-Serisi ELD Spesifikasyonları Seti Tanıtım Kitapçığı TSSÖDYP-16

1.7. TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.7.1. TANIMLAR

Tablo 2 Tanımlar Tablosu

Terim Tanım Diğer Kullanım
Altyapı Yönetimi Süreci

Infrastructure Management Process

Organizasyon için gerekli olan tesislerin, araçların, iletişim ve bilgi teknolojisi varlıklarının tasarlanması, geliştirilmesi, değiştirilmesi, uygulanması, idame ettirilmesi ve elden çıkarılmasının amaçlandığı süreçtir.
Anahtar Performans Göstergesi

Key Performance Indicator

Süreçte hedeflenen performans seviyesinin tanımlanması için kullanılan göstergelerdir.
Anahtar Risk Göstergesi

Key Risk Indicator

Süreçte belirlenen risk seviyesinin erken dönemde fark edilmesini sağlamak için kullanılan göstergelerdir.
Arıza

Failure

Bir konfigürasyon biriminin kendinden beklenen şekilde çalışmaması ve/veya beklenen çıktıları üretememesi durumudur.
Bilgi Yönetimi Süreci

Knowledge Management Process

Organizasyonların fırsatlardan faydalanması ve tehditlerden sakınması için mevcut bilgi birikiminin erişilebilirliğini ve tekrar kullanımını sağlayan bilgi sisteminin kurulduğu ve yönetildiği süreçtir.
Demodelik Yönetimi

Obsolescence Management

Tasarım, geliştirme, üretim ve ürün desteği dönemlerinde ürün içeriğindeki parçaların üretim sürecinde ya da bulunabilirliğinde meydana gelebilecek değişimlerden kaynaklanan problemlerin farkında olmak ve bu problemlerin etkilerini azaltmak için çözüm yöntemleri belirlemek amacıyla yürütülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetilmesi disiplinidir.
Destek Süreci

Support Process

Ürünün ömrü boyunca hizmet verebilme yeteneğinin ve lojistik desteğinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya ilişkin programlamaların yapılmasıdır.
Destek Unsurları

Enablling Systems

Odak Sistemin belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde görev yapabilmesi ve maliyet etkin olarak kullanımında sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan unsurlardır.
Desteklenebilirlik

Supportability

Sistem tasarım özelliklerinin ve planlanan lojistik kaynakların sistemden beklenen kullanıma hazır bulunma gereklerini sistemin ömür devri boyunca uygun maliyette karşılayabilme derecesidir.
Doğrulama

Verification

Ürün ya da hizmetin istenen özellikte olduğunu, gerekleri karşıladığını ve kullanıma uygunluğunu göstermek amacıyla yapılan sistematik değerlendirmelerdir.
Doğrulama Süreci

Verification Process

Test, Analiz, Muayene ve Gösterim gibi doğrulama yöntemleri kullanılarak üretimi / entegrasyonu yapılan sistem ve alt sistem prototiplerin gereksinim tanımlama dokümanlarında yer alan isterlerin karşılandığının ispat edildiği süreçtir.
Enformasyon Yönetimi Süreci

Information Management Process

Belirlenen sistemlere, ömür devri sırasında ve sonrasında uygun şekilde, zamanında, eksiksiz, geçerli ve gerekirse gizli bilgiler sağlamaktır.
Entegre Lojistik Destek

Integrated Logistics Support

Ürünlerin lojistik destek gereksinimlerinin tanımlanması, analizi ve planlanmasına yönelik; lojistik planlama ve analiz, bakım/onarım, eğitim, teknik yayın ve diğer ilgili konularda, tasarım aşamasından itibaren, bilimsel yöntemler kullanarak planlanıp yürütülen işlevlerin bütünleşik ele alındığı çalışmalardır. Bütünleşik Lojistik Destek
Envanterden Çıkarma Süreci

Disposal Process

Kullanımdan kaldırılmasına karar verilmiş olan Odak Sistem, alt sistem, sistem elemanları ve/veya destek unsurlarının envanterden çıkarılması sürecidir. Elden Çıkarma
Geçerli Kılma Süreci

Validation Process

Sistemin ilgili operasyonel ortamda kendisinden beklenen ihtiyacı karşıladığının objektif kanıtlarla gösterilmesidir.
Geçiş Süreci

Transition Process

Ürünün kurulumu için gerekli faaliyetlerin -sözleşmede belirtildiği şekilde işletimine ve desteğine yardımcı olacak tüm destek unsurlarını da içerecek şekilde- tanımlandığı ve yürütüldüğü süreçtir.
Göreve Hazır Bulunma

Readiness

İhtiyaç duyulan sistemin ilgili görev profili kapsamında kullanıma hazır bulunmasıdır.
Güvenilirlik

Reliability

Belirli bir zaman periyodunda, istenen çevresel ve coğrafi şartlar altında ve belirlenen kullanım profillerinde sistemin gereken fonksiyonunu hata yapmadan yapabilme/başarabilme olasılığıdır.
İkmal Süreci

Supply Process

Sistem ömür devrinin bir parçası olan kaynakların ve altyapının etkili ve verimli olarak yönetilmesi için operasyonel ihtiyaç ve gereksinimlerin tanımlanması ile Ürün ve destek unsurlarının fiziksel ve fonksiyonel devamlılığının ve kullanım etkinliğinin sağlandığı süreçtir.
İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci

Human Resource Management Process

Tüm savunma program/projelerinin insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için uygun, nitelikli ve deneyimli personelin sağlanması faaliyetlerinin yönetildiği süreçtir.
İş ve Görev Analiz Süreci

Business or Mission Analysis Process

Operasyonel koşulları ve kısıtları içeren alan tanımlamasının ve mevcut sistemlerin görev kapsamlarının operasyonel beklentileri karşılama durumu ve önerilen seçeneklerin yetkinlik değerlendirilmesinin yapılması ile ömür devrinin başlatıldığı süreçtir.
Kalifikasyon

Qualification

Gereksinimlerin tam olarak ya da belirli sınırlar dahilinde karşılandığının gösterilmesidir.
Kalite Güvence Süreci

Quality Assurance Process

Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olan ve kalite gereksinimlerinin karşılandığının süreç odaklı bir yaklaşımla güvence altına alınmasını temin eden süreçtir.
Kalite Yönetimi Süreci

Quality Management Process

Kalite Yönetim Sistemi’nin ürün ömür devri içinde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını temin etmek amacıyla işletilen süreçtir.
Karar Yönetimi Süreci

Decision Management Process

Yeterli bilgi ve seçenekleri içeren kararların doğru zamanda ve doğru seviyede verilmesini sağlayan bir karar mekanizması oluşturma amaçlı süreçtir.
Konfigürasyon Birimi

Configuration Item

Bir son kullanım işlevini yerine getiren ve ayrı bir konfigürasyon yönetimi dokümantasyonu ve kontrolü gerektirdiği addedilen ürün, alt ürün, alt-ürünler birleşimidir.
Konfigürasyon Temel Çizgisi

Configuration Baseline

Bir ürünün zaman içinde belli bir noktadaki özelliklerini belirleyen ve ürünün ömür devri içinde yapılacak faaliyetler için bir referans noktası olarak kullanılan, onaylı ürün konfigürasyon bilgileridir. Ana çizgi, ana hat, temel hat, dayanak
Konfigürasyon Yönetimi Süreci

Configuration Management Process

Sistemin işlevsel ve fiziksel özelliklerinin kontrolünün ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla ömür devri boyunca meydana gelebilecek tüm değişikliklerle birlikte sistemin konfigürasyonunu tanımlamayı, dokümante etmeyi ve tüm bu süreci yönetmeyi hedefleyen süreçtir.
Kullanım Süreci

Operation Process

Sistemin işletimi için gerekli olan tüm gereksinimlerin (sistemi kullanacak nitelikte eğitimli personelin olması, kullanım boyunca sistem performansının izlenmesi vb.) oluşturulduğundan emin olmayı sağlayan süreçtir.
Kullanıma Hazır Olma

Availability

İhtiyaç duyulan sistemin, zamanın herhangi bir anında kullanıma hazır olma derecesidir.
Mimari Tanımlama Süreci

Architecture Definition Process

Sistem mimarisinin tasarlanarak, gereksinimlerle mimarinin uyumlu ve tutarlı bir görünümde ifade edilmesini kapsayan bir süreçtir.
Modernizasyon Savunma ve güvenlik kurumlarının modern araç, gereç ve sistemlerle donatılması ile envanterinde mevcut olan sistemlerin/ platformların veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve savunma, harekât ve operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak performansının artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.
Mutabakat Süreçleri

Agreement Processes

Projelerin / programların başlatılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için gereken kaynakların ve altyapının, sistem ömür devrinin bir parçası olarak tanımlanması, kullanıma hazır bulundurulması ve yönetilmesi amacıyla mutabakat esaslarının tanımlanmasını sağlayan süreçlerdir.
Organizasyonel Program/Proje Destek Süreçleri

Organisational Project – Enabling Processes

Programların ve projelerin etkin şekilde yürütülebileceği uyumlu bir ortam yaratmaya çalışan süreçlerdir.
Ölçüm Süreci

Measurement Process

Karar Yönetimi Süreci’nin kullanacağı objektif kanıt ve verilerin toplandığı süreçtir.
Ömür Boyu İzlenebilirlik Yönetim Süreci

Through-Life Traceability Management Process

Kalite güvence yönetimi sürekliliğinin, güncelliğinin ve ilgili tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin sağlanması sürecidir.
Ömür Devri Maliyet Yönetim Süreci

Life Cycle Cost Management Process

Yapılacak analizler yardımıyla ömür devri maliyetinin tahmin edilmesi, gerçekleşen maliyetlerin hesaplanması, tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki sapmaların tespit edilmesi, bütçeleme ve harcamalar için program/proje yönetimine destek olunması ve gerekli güncellemelerin yapılmasının amaçlandığı süreçtir.
Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci

Life Cycle Model Management Process

Ömür devri yönetiminde kullanılacak olan model çerçevesinde faaliyetlerin ve prosedürlerin oluşturulması ve idame ettirilmesi faaliyetlerinin amaçlandığı süreçtir.
Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Tanımlama Süreci

Stakeholder Needs and Requirements Definition Process

Kullanıcıların ve diğer paydaşların, tanımlanmış bir ortamda ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayabilecek bir sistemin gereksinimlerini tanımlayan süreçtir.
Portföy Yönetimi Süreci

Project Portfolio Management Process

Organizasyonun stratejik hedeflerini karşılamak için gerekli ve uygun projeleri başlatıldığı ve sürdürüldüğü süreçtir.
Program/Proje Süreçleri

Technical Management Processes

Proje planlanması, planların geliştirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi kapsamında izlenecek faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlayan süreçlerdir.
Program/Proje Planlama Süreci

Programme/Project Planning Process

Açıkça belirlenmiş amaçlar doğrultusunda işletilebilir ve gerekli yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir program/proje planının idame ettirilmesinin amaçlandığı süreçtir.
Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci

Project Assessment and Control Process

Program/projenin öngörülen bütçe ve zaman planına göre gerçekleştirilerek teknik hedeflere ulaşılacak şekilde program/proje planının yürütülmesinin amaçlandığı süreçtir.
Risk Yönetimi Süreci

Risk Management Process

Maliyet, takvim ve performans hedeflerinin, tüm paydaşlarla birlikte ömür devrinin her aşamasında sağlanmasını garanti etmeye yardımcı olan süreçtir.
Sistem Analizi Süreci

System Analysis Process

Sistemin ömür devri içinde ihtiyaç duyulacak sistem özelliklerinin analiz edilerek ortaya çıkartılmasını sağlayan süreçtir.
Sistem Gereksinimleri Tanımlama Süreci

System Requirements Definition Process

Müşteri tarafından aktarılan gereksinimlerin sistem gereksinimleri haline getirilmesi ve tüm gereksinimlerin sağlandığından emin olunana kadar aradaki izlenebilirliğin kurulması ve yönetilmesini sağlayan süreçtir.
Sistem Ömür Devri

System Life Cycle

İhtiyacın belirlenmesi ile başlayan ve sistemin envanterden çıkarılması ile son bulan zaman dilimidir.
Süreç

Process

Girdiyi çıktıya dönüştüren olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanmasıdır.
Süreç Yönetimi

Process Management

Süreçleri temel kabul eden bir yönetim disiplinidir.
Tasarım Tanımlama Süreci

Design Definition Process

Uygulama ve entegrasyon faaliyetleri için gerekli detaydaki bilgiyi mimari modele ve müşteri isteklerine uygun olarak oluşturan süreçtir.
Tedarik Süreci

Acquisition Process

Harekât ve lojistik ihtiyaçlara esas gereksinimlere, yeteneklere ve risk alanlarına yönelik ihtiyacın giderilmesi için ana hatları ile ortaya koyulan uygun sistem çözümünün ve sistem çözümüne ilişkin detaylı çalışmaların yürütülerek, tanımlanan sistem gereksinimlerinin ve bu ihtiyaçların şartlara uygun olarak karşılanması hususunda ilgili paydaşlar arasında anlaşmaya varılan süreçtir.
Tedarik Zinciri

Supply Chain

Alt yükleniciler, yükleniciler, tedarik makamı, ihtiyaç makamı ve kullanıcı arasındaki malzeme, para ve bilgi etkileşimlerini kapsayan bağlantı zinciridir.
Teknik Süreçler

Technical Processes

Bir sistem / ürün veya hizmet için gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin amaca uygun, tutarlı ve etkili bir ürüne dönüştürülmesi, gerekli hizmetlerin paydaş ihtiyaçlarını ve isterlerini karşılayacak şekilde ürünün kullanımının, desteğinin sağlanması ve ihtiyaç kalmadığında envanterden çıkarılması faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlayan süreçlerdir
Test Edilebilirlik

Testability

Test kriterlerinin belirlenme ve test performansını kolaylaştırma derecesidir.
Uyarlama

Tailoring

Bulunduğu safha gereksinimlerine göre odak sistemin ömür devrine ilişkin yürütülen faaliyetlerin birtakım süreç ve iş ürünlerinde değişiklikler yapılarak ele alınmasıdır.
Uygulama ve Entegrasyon Süreci

Implementation and Integration Process

Tanımlı sistem elemanlarının oluşturulması ve bunların bir araya getirilerek çizilen mimariye ve gereksinimlere uygun sistemlerin meydana getirilmesini sağlayan süreçtir.

1.7.2. KISALTMALAR

Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu

Kısaltma Açıklama
AAP Allied Administrative Publication (Müttefik Yönetim Yayınları)
CONOPS Concept of Operations (Operasyonel Kullanım Konsepti)
DELTMATO Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik
ELD

ILS

Entegre Lojistik Destek

Integrated Logistics Support

APG

KPI

Anahtar Performans Göstergesi

Key Performance Indicator

ARG

KRI

Anahtar Risk Göstergesi

Key Risk Indicator

1.8. TABLOLAR VE ŞEKİLLER

1.8.1. TABLOLAR

Tablo 1 Değişiklik İzleme Tablosu

Tablo 2 Tanımlar Tablosu

Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu

Tablo 4 Uyarlama

Tablo 5 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri

1.8.2. ŞEKİLLER

Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları

Şekil 2 Sistem Ömür Devri Süreçleri

Şekil 3 Tedarik Süreci

Şekil 4 İkmal Süreci

Şekil 5 Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci

Şekil 6 Altyapı Yönetimi Süreci

Şekil 7 Portföy Yönetimi Süreci

Şekil 8 İnsan Kaynağı Yönetim Süreci

Şekil 9 Bilgi (Knowledge) Yönetim Süreci

Şekil 10 Kalite Yönetim Süreci

Şekil 11 Program/Proje Planlama Süreci

Şekil 12 Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci

Şekil 13 Karar Yönetim Süreci

Şekil 14 Risk Yönetim Süreci

Şekil 15 Konfigürasyon Yönetim Süreci

Şekil 16 Bilgi (Enformasyon) Yönetim Süreci

Şekil 17 Ölçüm Süreci

Şekil 18 Kalite Güvence Süreci

Şekil 19 Ömür Boyu İzlenebilirlik Süreci

Şekil 20 Ömür Devri Maliyeti Yönetim Süreci

Şekil 21 İş ve Görev Analizi Süreci

Şekil 22 Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Hazırlama Süreci

Şekil 23 Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Hazırlama Süreci

Şekil 24 Mimari Tanımlama Süreci

Şekil 25 Tasarım Tanımlama Süreci

Şekil 26 Sistem Analiz Süreci

Şekil 27 Uygulama ve Entegrasyon Süreci

Şekil 28 Doğrulama Süreci

Şekil 29 Geçiş Süreci

Şekil 30 Geçerli Kılma Süreci

Şekil 31 Kullanım Süreci

Şekil 32 Destek Süreci

Şekil 33 Envanterden Çıkarma Süreci

2. SİSTEM ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ

Sistem Ömür Devri Yönetimi; ihtiyacın ortaya çıkışından ürünün envanterden çıkarılmasına kadar sistem etkinliğinin sağlanması için tüm sistem ömür devri safhalarının bütünleşik olarak yönetimin sağlanmasıdır. Sistem ömür devri yönetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi; tüm süreçlere ilişkin faaliyetlerin tanımlanmasına, ölçülmesine, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine bağlıdır.

Bu kapsamda kullanılan temel kavramlar aşağıda yer almaktadır:

Sistem; ömür devrinin ilk safhasından itibaren Odak Sistem ve Destek Unsurlarının ayrılmaz bir bütün halinde ele alındığı ve yönetildiği bileşenler topluluğudur.

Odak Sistem; herhangi bir portföy/program/proje çerçevesinde, yeni bir temel yetenek kazandıran ya da mevcut bir temel yeteneğin kapsamlı modernizasyonuna yönelik olan, tedariki, kullanımı ve desteği yüksek maliyetli ve/veya gerçekleştirilmesi nispeten uzun zaman alacak olan savunma ve güvenlik sistemleridir.

Odak Sistemin temel görevi, savunma ve güvenlik ihtiyacını belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde karşılamaktır. Odak Sistem, sistemler sistemi olarak tanımlanabilecek bir yapı olabileceği gibi sadece alt sistemlerden ve sistem elemanlarından oluşan bir yapı da olabilir. Bu çerçevede, Odak Sistem – yukarıdaki tanıma uygun olacak şekilde - savunma sistemi/platformu, ana silah sistemi, ana sistem, ana malzeme, ürün, cihaz ve benzerlerini ifade etmektedir.

Destek Unsurları; Odak Sistemin belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde görev yapabilmesi ve maliyet etkin olarak kullanımında sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan unsurlardır. (Bkz. Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve) TSSÖDYP-01)

Sistem ömür devri; uzun bir dönemi kapsamakta, yürütülen işler açısından farklılıklar göstermekte ve birbiri ile etkileşim içinde olan faaliyetlerden oluşmaktadır. Sistem ömür devrinin safhalara ayrılması sureti ile sistemlerin daha etkin yönetilmesi mümkün olmaktadır. Sistem Ömür Devri Safhaları Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları
Şekil 1 Sistem Ömür Devri Safhaları

Süreç; girdiyi çıktıya dönüştüren olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanmasıdır. Süreç;

•     Girdiyi çıktıya dönüştüren,

•     Faaliyet ve karar basamaklarını içeren,

•     Sorumluluk sahaları açık ve net tanımlanan,

•     Tekrarlanan,

•     Ölçülebilen niteliktedir.

Süreç Yönetimi; süreçleri temel kabul eden bir yönetim disiplinidir. Süreç yönetimi ile faaliyetlerin tanımlanmasına, ölçülmesine, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin çalışmaların planlanması, uygulanması, değerlenmesi ve denetlenmesi mümkün olmaktadır.

Süreç yaklaşımı ile;

•     Görev çakışmalarından kaynaklanan tekrarların önüne geçmek,

•     Görev ve sorumlulukların açık ve net ifade edilmesi ile sorumluluk sahalarının belirginleşmesini sağlamak,

•     Süreçleri/faaliyetleri geliştirmek,

•     Süreçleri/faaliyetleri iyileştirmek,

•     Maliyetleri azaltmak hedeflenmektedir.

Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri; Mutabakat Süreçleri, Organizasyonel Proje Destek Süreçleri, Proje Süreçleri ve Teknik Süreçler olarak 4 ana kategoride ele alınmaktadır. Sistem Ömür Devri Yönetimi Ana Rehberinde (TSSÖDYP-01) tanımlanan safhalar ile sistem ömür devri yönetimi süreçleri arasındaki ilişki Madde 4.2’de verilmiştir.

Mutabakat Süreçleri

Mutabakat süreçlerinin amacı; projelerin/programların başlatılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için gereken kaynakların ve altyapının, sistem ömür devrinin bir parçası olarak tanımlanması, kullanıma hazır bulundurulması ve yönetilmesi amacıyla Tedarik ve İkmal Süreçlerinin ilgili paydaşların etkileşim içinde katılımı ve bu faaliyetlerin mutabakat içinde yürümesi için gereken şartların düzenlenmesidir.

Mutabakat süreçleri aşağıda yer almaktadır.

 • Tedarik Süreci
 • İkmal Süreci

Organizasyonel Program/Proje Destek Süreçleri

Organizasyonel program/proje destek süreçlerinin amacı; programların ve projelerin etkin şekilde yürütülebileceği uyumlu bir ortam yaratmaktır. Bu süreçler, programların/projelerin başlatılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için gereken kaynakların ve altyapının, sistem ömür devrinin bir parçası olarak tanımlanmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını ve yönetilmesini sağlayarak organizasyonel hedeflere ulaşılması için rehberlik yapar.

Organizasyonel program/proje destek süreçleri aşağıda yer almaktadır.

 • Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci
 • Altyapı Yönetimi Süreci
 • Proje Portföy Yönetimi Süreci
 • İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci
 • Bilgi Yönetimi Süreci
 • Kalite Yönetimi Süreci

Program/Proje Süreçleri [*]

Program/Proje süreçlerinin amacı; projelerin planlanması, planların geliştirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi kapsamında izlenecek faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesidir.

Program/proje süreçleri aşağıda yer almaktadır.

 • Program/Proje Planlama Süreci
 • Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci
 • Karar Yönetimi Süreci
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Konfigürasyon Yönetimi Süreci
 • Enformasyon Yönetimi Süreci
 • Ölçüm Süreci
 • Kalite Güvence Süreci
 • Ömür Boyu İzlenebilirlik Yönetimi Süreci
 • Ömür Devri Maliyeti Yönetimi Süreci

Teknik Süreçler

Teknik süreçlerin amacı; bir sistem/ürün veya hizmet için gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin amaca uygun, tutarlı ve etkili bir ürüne ve hizmete (servise) dönüştürülmesi, gerekli hizmetlerin paydaş ihtiyaçlarını ve isterlerini karşılayacak şekilde ürünün kullanımının, desteğinin sağlanması ve ihtiyaç kalmadığında envanterden çıkarılması faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

Teknik süreçler aşağıda yer almaktadır.

 • İş ve Görev Analizi Süreci
 • Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Tanımlama Süreci
 • Sistem Gereksinimleri Tanımlama Süreci
 • Mimari Tanımlama Süreci
 • Tasarım Tanımlama Süreci
 • Sistem Analizi Süreci
 • Uygulama ve Entegrasyon Süreci
 • Doğrulama Süreci
 • Geçiş Süreci
 • Geçerli Kılma Süreci
 • Kullanım Süreci
 • Lojistik Destek ve Bakım Süreci
 • Envanterden Çıkarma Süreci
Şekil 2 Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri
Şekil 2 Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri

3. SİSTEM ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ

3.1. MUTABAKAT SÜREÇLERİ

3.1.1. TEDARİK SÜRECİ

Tedarik sürecinin amacı, harekat ve lojistik ihtiyaçlara yönelik, yetenek ve risk alanları göz önüne alınarak ortaya konan sistem gereksinimlerinin, proje/program şartlarına uygun olarak karşılanması hususunda ilgili paydaşların mutabakata varmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda, sistem çözümüne ilişkin detayların belirlenmesi ile odak sistemin beklenen görevleri yerine getirebilmesi için gereken kaynakların ve destek unsurlarının (proje/program özelinde ELD elemanlarının) sistem ömür devrinin bir parçası olarak dikkate alınması ve yönetilmesi gereklidir.  

Tedarik sürecinde, belirlenen sistem çözümüne ve hedeflenen performansa uygun olarak odak sistemin ve destek unsurlarının tasarım, geliştirme, üretim ve kullanıma alma faaliyetleri planlanır.

Ayrıca,

 • altyapı,
 • organizasyon,
 • eğitim ve
 • destek faaliyetleri de tanımlanarak proje/program, mutabakat esaslarının ortaya konulduğu süreç anlayışıyla başlatılır,yürütülür ve kontrol edilir.

3.1.1.1. Ön Konsept Safhasında

3.1.1.1.1. Girdiler

 • Yetenek İhtiyacı ve Gereksinimleri

3.1.1.1.2. Faaliyetler

 • Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanının Hazırlanması
  • Harekât ve lojistik destek ihtiyaçlarının:
   • Harekât verileri
   • Tatbikat verileri
   • Tehditlerdeki değişimler
   • Yasal yükümlülükler
   • Teknolojik yenilikler
   • Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik)
   • Mevcut imkân ve kabiliyetler ile uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler
   • Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları
   • Kaynak durumu
   • İşletme ve lojistik destek sürecinde yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler
   • Ülkemizdeki sosyoekonomik gelişmeler

değerlendirilerek karşılanıp karşılanamayacağının belirlenmesi

  • İhtiyacı karşılamaya yönelik sistem seçenekleri için her bir sistem seçeneği ile ilgili kullanım konseptlerinin ve ihtiyaç belirleme aşamasındaki verilerin dikkate alınarak değerlendirilmesi
  • Ön yapılabilirlik çalışması yürütülerek en iyi sistem çözümüne yönelik ihtiyaç tanımı ana hatları ile ortaya konulur ve yürütülen faaliyetler ile genel amaç ve hedefleri belirleyen bir yol haritası çizilmesi
  • Entegre Lojistik Destek Planları kapsamında yer alan;
   • Bakım
   • İkmal Desteği
   • İş gücü ve Personel
   • Destek ve Test Ekipmanları
   • Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi
   • Teknik Veri ve Dokümantasyon
   • Eğitim ve Eğitim Desteği
   • Tesisler ve Altyapı
   • Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Ulaştırma (PEDU)
   • Bilgisayar Kaynakları
   • İdame Mühendisliği
   • Ürün Destek Yönetimi

destek unsurlarının da oluşturulmasına ilişkin temel girdilerin sağlanması

3.1.1.1.3. Çıktılar

 • Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanı

3.1.1.2. Konsept Safhasında

3.1.1.2.1. Girdiler

 • Tedarik İhtiyacı ve Gereksinimleri

3.1.1.2.2. Faaliyetler

 • Tedarik Sözleşmesinin Hazırlanması
  • Tanımlı sistem çözümü için sistem ara yüzlerini, fonksiyonlarını ve sınırlarını içeren sistem tanımının yapılması, sistem gereksinimleri ve tasarım kısıtları ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi, görevin istenilen performans seviyesinde yerine getirilebilmesi, sistem gereksinimlerinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ikmal faaliyetlerine esas Entegre Lojistik Destek Planları kapsamında yer alan;
   • Bakım
   • İkmal Desteği
   • İş gücü ve Personel
   • Destek ve Test Ekipmanları
   • Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi
   • Teknik Veri ve Dokümantasyon
   • Eğitim ve Eğitim Desteği
   • Tesisler ve Altyapı
   • Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Ulaştırma (PEDU)
   • Bilgisayar Kaynakları
   • İdame Mühendisliği
   • Ürün Destek Yönetimi

gibi destek unsurlarının oluşturulmasının sağlanması,

  • Tedarikçiler ile kabul makamı arasında bilgi alışverişi ve iletişimin sağlanacağı ortamın oluşturulması
  • Tedarik karar prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Programdaki teslimatlar hakkında bilgi toplamak ve entegre etmek için prosedürler geliştirerek;
   • Tasarım/Geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek olan ürün özelliklerine göre Desteklenebilirlik çerçevesinde; “Tasarıma Etki”, “Bakım”, “Ürün Destek”, “Tesis ve Altyapı” ve “Sürdürülebilirlik” ölçütünde sistem tasarım özelliklerinin ve planlanan lojistik kaynakların sistemden beklenen göreve ve kullanıma hazır olma gereklerinin sistemin ömür devri boyunca makul maliyette karşılanabilme yeteneğinin değerlendirilmesi
   • Tasarım/Geliştirme çalışmaları tamamlanmış olan hazır ürünün ihtiyacı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi ile en düşük maliyetli, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlayacak aynı zamanda işlev devamlılığını ve kullanım sürdürülebilirliğini güvence altına alan çalışmalarının yürütülmesi
   • Envantere alınan/bulunan ürün için programla ilgili olası tedarikçilerin belirlenmesi (yani ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar) ve tedarik zincirinin tanımlanması
  • Tedarikçiden teslimat kabul etmek için plan, programlar ve yetkililerle program geliştirme sorumluluğuyla ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi
  • Tedarik stratejileri, planları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  • Çatışmaları önlemek ve çözmek için prosedürlerin geliştirilmesi
 • Yeterlilikteki Tedarikçilere Talep Gönderilmesi
  • Tedarikçilerin, satın alma stratejilerine (yasal yönler, kalite, endüstri ve diğer standartlara uygunluk, iletişim, tedarikçinin yeteneği, deneyim vb.) karşı yeterliliğinin tespit edilmesi
  • İstek ve teklif verenlerin arasından seçim yapılması
  • Tüm yeterlilik kazanmış tedarikçilere gerekli tüm özellikleri içeren talepte bulunulması
  • Tedarikçinin, ürünün performansına / kalitesine, zamanına ve maliyetine dayanarak teklif talep edilmesi ve yanıtlarının değerlendirilmesi
  • Tedarikçi adaylarına bilgi verilmesi
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması
  • Değerlendirme sonuçlarına göre tercih edilen bir tedarikçi seçimi
  • Hüküm ve koşulların görüşülmesi ve sözleşmenin imzalanması

3.1.1.2.3. Çıktılar:

 • Sözleşme ve Ekleri

3.1.1.3. Geliştirme Safhasında

3.1.1.3.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Tedarik Planı

3.1.1.3.2. Faaliyetler

 • Sözleşmenin Yönetilmesi
  • Kabul işlemine katılım ve kontrol prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Paydaş, tedarikçi ve kabul makamlarıyla iletişimin kurulması ve sürdürülmesi
  • Sözleşmelerden, tedarikçiden veya teslimattan kaynaklanan tespit edilmiş risklere yönelik risk yönetiminin sağlanması

3.1.1.3.3. Çıktılar

 • Tedarik edilen ürün/Prototip(ler)
 • ELD teslimatları
 • Sözleşmede tanımlı diğer teslimat kalemleri

3.1.1.4. Üretim Safhasında

3.1.1.4.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Tedarik Planı

3.1.1.4.2. Faaliyetler

 • Sözleşmenin Yönetilmesi
  • Kabul işlemine katılım ve kontrol prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Paydaş, tedarikçi ve kabul makamlarıyla iletişimin kurulması ve sürdürülmesi
  • Sözleşmelerden, tedarikçiden veya teslimattan kaynaklanan tespit edilmiş risklere yönelik risk yönetiminin sağlanması
 • Son Kabulün yapılması
  • Son kabulün onaylanması için doğrulanması ve onaylanması sürecine katılım sağlanması
  • Son kabulün onaylanması
  • Ödemesinin yapılması

3.1.1.4.3. Çıktılar

 • Tedarik Edilen Ürünler
 • ELD teslimatları
 • Sözleşmede tanımlı diğer teslimat kalemleri

3.1.1.5. Kullanım, Destek ve Envanterden Çıkarma Safhalarında

3.1.1.5.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Tedarik Planı

3.1.1.5.2. Faaliyetler

 • Son Kabulün yapılması
  • Son kabulün onaylanması için doğrulanması ve onaylanması sürecine katılım sağlanması
  • Son kabulün onaylanması
  • Ödemesinin yapılması

3.1.1.5.3. Çıktılar

 • Tedarik Edilen Ürün
Şekil 3 Tedarik Süreci
Şekil 3 Tedarik Süreci


3.1.2. İKMAL SÜRECİ

İkmal sürecinin amacı

 • Ürün ve destek unsurlarının fiziksel ve fonksiyonel devamlılığı ile kullanım etkinliğinin sağlanması
 • Bu kapsamda, sistem ömür devrinin bir parçası olan kaynak ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Belirlenen kaynak ve altyapı ihtiyaçlarının en düşük maliyetle, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde bulundurulması
 • Ürün ve destek unsurlarına yönelik ELD planlarının uygulanması, denetlenmesi ve güncellenmesi
 • Ürün ve destek unsurlarının kullanım sürdürülebilirliğini güvence altına alan destek hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için en düşük maliyetle, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde kaynak bulundurulmasını sağlayan ikmal faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Lojistik destek faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için mutabakat esaslarının ortaya konması
 • Ürün ve destek unsurlarının kullanım sürdürülebilirliğini güvence altına alan destek hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için en düşük maliyetle, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde kaynak bulundurulmasını sağlayan ikmal faaliyetlerinin yönetilmesidir

Ürüne ve ürünün beklenen görevi yerine getirebilmesi için oluşturulan destek unsurlarına yönelik Entegre Lojistik Destek Planlarının uygulanması, denetlenmesi ve güncellenmesi ile en düşük maliyetli, istenilen zamanda, istenilen miktarda ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayan Lojistik Destek faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu işin etkin yapılabilmesi için Lojistik Destek Analizlerinden faydalanılır.

3.1.2.1. Ön Konsept Safhasında

3.1.2.1.1. Girdiler

 • Yetenek İhtiyacı ve Gereksinimleri
 • Mevcut İkmal Maddeleri/Hizmetleri

3.1.2.1.2. Faaliyetler

 • İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Planlanması
  • Tedarik stratejileri, planları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  • Çatışmaları önlemek ve çözmek için prosedürlerin geliştirilmesi
  • Tedarikçileri, satın alma stratejilerine (yasal yönler, kalite, endüstri ve diğer standartlara uygunluk, iletişim, tedarikçinin yeteneği, deneyim vb.) karşı yeterliliğinin tespit edilmesi

3.1.2.1.3. Çıktılar

 • Taslak Entegre Lojistik Destek Planı
 • Taslak Tedarik Zinciri
 • Taslak Tedarik Planı
 • Taslak Bütçe Planı

3.1.2.2. Konsept Safhasında

3.1.2.2.1. Girdiler

 • Taslak Entegre Lojistik Destek Planı
 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Planı
 • Bütçe

3.1.2.2.2. Faaliyetler

 • İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Planlanması
  • Tedarik stratejileri, planları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  • Çatışmaları önlemek ve çözmek için prosedürlerin geliştirilmesi
  • Tedarikçileri, satın alma stratejilerine (yasal yönler, kalite, endüstri ve diğer standartlara uygunluk, iletişim, tedarikçinin yeteneği, deneyim vb.) karşı yeterliliğinin tespit edilmesi
  • İstek ve teklif verenlerin arasından seçim yapılması
  • Tüm yeterlilik kazanmış tedarikçilere gerekli tüm özellikleri içeren talepte bulunulması
  • Tedarikçinin, ürünün performansına / kalitesine, zamanına ve maliyetine dayanarak teklif talep edilmesi ve yanıtlarının değerlendirilmesi
  • Değerlendirme sonuçlarına göre tercih edilen bir tedarikçi seçimi

3.1.2.2.3. Çıktılar

 • Güncellenen Entegre Lojistik Destek Planı
 • Güncellenen Tedarik Zinciri
 • Güncellenen Tedarik Planı
 • Bütçe

3.1.2.3. Geliştirme, Üretim, Kullanım, Destek ve Envanterden Çıkarma Safhalarında

3.1.2.3.1. Girdiler

 • Taslak Entegre Lojistik Destek Planı
 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Planı
 • Bütçe

3.1.2.3.2. Faaliyetler

 • İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Planlanması
  • Tedarik stratejileri, planları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  • Çatışmaları önlemek ve çözmek için prosedürlerin geliştirilmesi
  • Tedarikçileri, satın alma stratejilerine (yasal yönler, kalite, endüstri ve diğer standartlara uygunluk, iletişim, tedarikçinin yeteneği, deneyim vb.) karşı yeterliliğinin tespit edilmesi
  • İstek ve teklif verenlerin arasından seçim yapılması
  • Tüm yeterlilik kazanmış tedarikçilere gerekli tüm özellikleri içeren talepte bulunulması
  • Tedarikçinin, ürünün performansına / kalitesine, zamanına ve maliyetine dayanarak teklif talep edilmesi ve yanıtlarının değerlendirilmesi
  • Değerlendirme sonuçlarına göre tercih edilen bir tedarikçi seçimi
 • İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Yönetilmesi
  • Hüküm ve koşulların görüşülmesi ve satın alım
  • Kabul işlemine katılım ve kontrol prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Paydaş, tedarikçi ve kabul makamlarıyla iletişimin kurulumu ve sürdürülmesi
  • Sözleşmelerden, tedarikçiden veya teslimattan kaynaklanan tespit edilmiş riskleri risk yönetiminin sağlanması
 • İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Kabulünün yapılması
  • Kabulün onaylanması için doğrulanması ve onaylanması sürecine katılım sağlanması
  • Kabulün onaylanması
  • Ödemesinin yapılması

Bu süreç tekrar eden bir süreçtir. İşlem belirli bir aşamaya bağlı değildir. Bir ikmal malzemesi veya hizmet edinmek ne zaman gerekli olursa, ikmal süreci aynı şekilde işletilir

3.1.2.3.3. Çıktılar

 • Temin edilen ikmal malzemesi/hizmet
 • Güncellenen Entegre Lojistik Destek Planı
 • Güncellenen Tedarik Zinciri
 • Güncellenen Tedarik Planı
 • Bütçe
Şekil 4 İkmal Süreci
Şekil 4 İkmal Süreci

3.2. ORGANİZASYONEL PROGRAM/PROJE DESTEK SÜREÇLERİ

3.2.1. ÖMÜR DEVRİ MODELİ YÖNETİMİ SÜRECİ

Ömür Devri Modeli Yönetimi sürecinin amacı, TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)’de belirlenmiş olan ömür devri yönetiminde kullanılacak olan model çerçevesinde faaliyetlerin ve prosedürlerin oluşturulması ve idame ettirilmesidir.

Bu süreç, organizasyonların amaçları doğrultusunda ve program/proje ihtiyaçları çerçevesinde, bilimsel metotlar ve araçlar ile ömür devri modelinin yönetimini sağlar.

3.2.1.1. Girdiler

 • Organizasyon Strateji Planı
 • Organizasyon Uyarlama Yaklaşımı

3.2.1.2. Faaliyetler

Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

Ömür Devri Modelinin Kurulumu ve Uygulanması

 • Süreç yönetimi için organizasyon stratejileri ile de uyumlu tutarlı politika ve prosedürlerin oluşturulması
 • Kurulum sürecinde organizasyonel stratejiler ile tutarlı olarak varsa uygulama standartlarının belirlenmesi ve sürece dahil edilmesi
 • Belirlenen roller ve sorumluluklar çerçevesinde ömür devri yönetimi içerisinde yer alan paydaşların ömür devri yönetimine entegre olmalarının sağlanması
 • Ömür devri yönetimi boyunca ilerlemeyi kontrol eden iş kriterlerinin tanımlanması
 • Organizasyon için standart ömür devri yönetimi modelinin tanımlanması ve her safhadaki amaç, girdi ve çıktıların tanımlanması
 • Kurulan Ömür devri modeline uygun olarak ömür devri faaliyetlerinin icra edilmesi

Ömür Devri Modelinin Değerlendirilmesi

 • Sürecin izlenmesi
 • Süreç ölçütlerinin analiz edilerek program/proje ile tutarlılığının belirlenmesi
 • Değerlendirme sonuçlarından gelen iyileştirme fırsatlarının tanımlanması

Ömür Devri Modelinin İyileştirilmesi

 • İyileştirme fırsatlarına öncelik verilmesi ve planlanması
 • Geliştirme fırsatlarının uygulanması ve sonuçların paydaşlarla değerlendirilmesi

3.2.1.3. Çıktılar

 • Organizasyonel Politikalar ve Süreçler
 • Ömür Devri Yönetimi Planı (Proje Yönetim Planı, Sistem Mühendisliği Yönetim Planı vb. planların kullanım ve destek safhalarını içine alacak şekilde genişletilmesi)
 • Ömür Devri Yönetimi Raporu (Proje Gözden Geçirme, Proje İlerleme Raporu vb.)
Şekil 5 Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci
Şekil 5 Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci3.2.2. ALTYAPI YÖNETİMİ SÜRECİ

Bu sürecin amacı; organizasyon için gerekli olan tesislerin, araçların, iletişim ve bilgi teknolojisi varlıklarının tasarlanması geliştirilmesi, değiştirilmesi, uygulanması, kullanılması, idame ettirilmesi ve elden çıkarılmasıdır.

3.2.2.1. Girdiler

 • Organizasyon Strateji Planı
 • Organizasyon ve Program

3.2.2.2. Faaliyetler

Altyapı Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir:

Altyapının Tanımlanması

 • Program/proje altyapı gereksinimlerinin ve kısıtlarının paydaşlarla birlikte tanımlanması
 • Altyapının geliştirilmesi, sistem ile entegrasyonun sağlanması, desteklenmesi ve elden çıkarılması için gerekli plan ve stratejinin oluşturulması
 • Altyapının mali destek yapısının tanımlanması

Altyapının Kurulması

 • Gerekli altyapının tedarik edilmesi,
 • Kullanıma alınmasına yönelik programın oluşturulması
 • Kurulması, kabul edilmesi ve geçerli kılınması

Altyapının İdame Ettirilmesi

 • Program/proje ihtiyaçlarına göre altyapı performansının sürekli olarak değerlendirilmesi,
 • Altyapıya yönelik iyileştirmelerin tanımlanması ve gerekli görülen önleyici ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması.

Altyapının Elden Çıkarılması

 • Ömür devri yönetimi kapsamında tanımlanan envanterden çıkarma sürecine uygun olarak elden çıkarılması.

3.2.2.3. Çıktılar

 • Altyapı Yönetimi Planı
 • Organizasyon veya Program/Proje Altyapısı
 • Altyapı Yönetimi Rapor ve Kayıtları
Şekil 6 Altyapı Yönetimi Süreci
Şekil 6 Altyapı Yönetimi Süreci3.2.3. PORTFÖY YÖNETİMİ SÜRECİ

Portföy Yönetimi Süreci, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli ve uygun projeleri başlatmayı ve sürdürmeyi amaçlar. Süreç kapsamında seçilen projeleri gerçekleştirmek ve ihtiyaçlar çerçevesinde idame ettirmek için kaynak tahsisi gerçekleştirilir.

Proje Portföy Yönetimi Sürecinin başarıyla uygulanması ile:

 • İş fırsatları, yatırımlar, kazanımlar veya ihtiyaçlar nitelendirilir, seçilir ve önceliklendirilir
 • Portföydeki projeler için proje bazında kaynak ve bütçe tanımlanır ve tahsis edilir
 • Proje Yönetimi kapsamında sorumluluklar ve yetkililer tanımlanır
 • Proje yönetimi ve paydaşların gereksinimleri sürdürülür
 • Paydaş gereksinimlerinin karşılanmadığı projeler yönlendirilir veya sonlandırılır

3.2.3.1. Girdiler

 • Organizasyon Strateji Planı
 • Proje Durum Raporu
 • Portföy Kural ve Kısıtları

3.2.3.2. Faaliyetler

Portföy Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

Program/Projenin Başlatılması

 • Organizasyonun stratejisi ve politikasına göre yetenek açıklarının ve fırsatlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve planlaması
 • Yürütülecek projeler için;
  • Projelerin, sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanması
  • Projelerde beklenen hedeflerin, amaçların ve çıktıların tanımlanması
  • Proje amaç ve hedeflerine ulaşmak için kaynakların belirlenmesi ve tahsis edilmesi
  • Proje tarafından yönetilmesi veya desteklenmesi gereken projelerin ara yüzlerinin ve bağımlılarının belirlenmesi
  • Proje raporlama gereksinimlerinin belirtilmesi ve projenin yürütülmesini sağlayacak kilometre taşlarının ortaya konulması
  • Onaylanmış proje planlarının yürürlüğe girmesi için yetki verilmesi

Program/Projenin Kontrol Edilmesi

 • Proje planına göre proje ilerleyişinin değerlendirilmesi
 • Program/Projenin tolerans ve istisnalar çerçevesinde değerlendirilerek gereken düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması

Program/Projenin Kapatılması

 • Ürün ve/veya hizmet sözleşmesinin tamamlanmasından sonra, projenin ilgili planlara göre sözleşmeye uygun bir şekilde kapatılması
 • Anlaşmaların izin verdiği durumlarda proje riskleri göz önünde bulundurularak projenin iptal edilmesi veya askıya alınması hususunun değerlendirilmesi

3.2.3.3. Çıktılar

 • Portföy Yönetimi Planı
 • Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları
Şekil 7 Portföy Yönetimi Süreci
Şekil 7 Portföy Yönetimi Süreci3.2.4.  İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ SÜRECİ

Tüm savunma program/projelerinin insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için uygun, nitelikli ve deneyimli personelin istihdam edilmesi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine destek sağlanması faaliyetlerinin yönetildiği süreçtir.

3.2.4.1. Girdiler

 • Organizasyon Strateji Planı
 • Portföy Yönetimi Planı
 • Projenin insan kaynağı gereksinimleri ve yetenek ihtiyaçları

3.2.4.2. Faaliyetler

İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

İhtiyacın ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

 • Program/projesini gerçekleştirmek için gerekli olan beceri, yeterlilik, nitelik ve deneyim seviyesinin belirlenmesi
 • Program/projeyi gerçekleştirmek için organizasyon tarafından ilave insan kaynağı ihtiyacının tanımlanması

Yetenek ihtiyacının karşılanması

 • Program/projeyi gerçekleştirmek maksadıyla gerekli insan kaynağını sağlamak için insan kaynağı politikalarının düzenlenmesi
 • Yetenek gelişimini sağlayacak uygun kariyer yollarının tanımlanması
 • Belirlenen eğitim ihtiyaçları ve yetenek açıkları doğrultusunda uygun eğitim planlarının oluşturulması ve uygulanması

İnsan Kaynağı Yönetimi

 • Program/projelerde görevlendirilmesi (değerlendirilmesi) için insan kaynağı havuzunun oluşturulması, korunması ve yönetilmesi maksadıyla;
  • Program/projenin önceliklendirilmesi
  • Program/proje ihtiyacına göre mevcut yeteneklerin kullanılması
  • Organizasyonun önceliğine göre insan kaynağının tahsis edilmesi
  • Görevlendirmelerde personel üzerindeki iş yükünün dikkate alınması
 • Beceri, yeterlilik, deneyim ve nitelikler konusunda insan kaynağı kayıtlarının tutulması

3.2.4.3. Çıktılar

 • İnsan Kaynağı Yönetimi Planı
 • Eğitim Planları
 • Kalifiye Personel
 • Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları
Şekil 8 İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci
Şekil 8 İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci3.2.5. BİLGİ (KNOWLEDGE) YÖNETİMİ SÜRECİ

Bilgi (Knowledge) Yönetimi sürecinin amacı; organizasyonların fırsatlardan faydalanması ve tehditlerden sakınması için mevcut bilgi birikiminin erişilebilirliğini ve tekrar kullanımını sağlayan bilgi sisteminin kurulması ve yönetilmesidir.

3.2.5.1. Girdiler

 • Organizasyon Strateji Planı
 • Kayıtlar (Dijital veya basılı, her türlü bilgi, belge, doküman)

3.2.5.2. Faaliyetler

Bilgi Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

Bilgi Yönetimi Standartların Belirlenmesi

 • Bilgi yönetimi ile ilgili organizasyonun uygulaması gereken standartların belirlenmesi

Bilgi Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi

 • Organizasyonun uyması gereken standart ve politikanın dışına çıkmadan ömür devri yönetiminde uygulanacak bilgi yönetimi stratejisinin belirlenmesi
 • Organizasyon içinde ve dışında Bilgi Yönetimi süreci altyapısının kurulması ve incelenmesi gerekli görülür ise düzenlenmesi

Bilgi Yönetimi

 • Belirlenen stratejiye uygun olarak bilginin toplanması, kayıt altına alınması, yönetilmesi ve paylaşılması

3.2.5.3. Çıktılar

 • Bilgi Yönetimi Planı
 • Bilgi Yönetimi Sistemi Rapor ve Kayıtlar
Şekil 9 Bilgi (Knowledge) Yönetimi Süreci
Şekil 9 Bilgi (Knowledge) Yönetimi Süreci


3.2.6. KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ

Kalite Yönetimi Süreci’nin amacı, Kalite Yönetim Sistemi’nin ürün ömür devri içinde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını temin etmektir. Kalite Yönetim Sistemi, proje hedeflerine ulaşılabilmesi için gereken süreçleri ve kaynakları belirler ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

Kalite Yönetim Sistemi organizasyonun hedeflerine uluşmak maksadıyla uyguladığı planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür. Proje/program içindeki paydaşların kalite yönetimi sürecini takip edebilmesini sağlar.

Sürekli iyileşmenin amacı müşteri istek ve beklentilerinin karşılanma durumunun artırılmasıdır. İyileştirme faaliyetlerinin reaktif veya proaktif olarak gelişebilir. Reaktif yaklaşımda, tespit edilen uygunsuzluk sonrasında düzeltici faaliyetler gerçekleştirilirken; proaktif yaklaşımda hata ortaya çıkmadan önce, risk tabanlı değerlendirme, süreç metriklerinin analizi ve iyileştirme çalışmaları ile olası hataların tespit edilip önlenmesi sağlanır.

Kalite Yönetimi Süreci, sistem ömür devri süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, tüm süreçlerin içinde yer alır.

Kalite Yönetim Sistemi, kalite yönetimi süreçlerinin program içindeki tüm paydaşlar tarafından takip edilmesini sağlayan yönetim disiplinidir.

Kalite Yönetimi İlkeleri:

 • Müşteri Odaklı
 • Liderlik
 • Katılımcılık
 • Süreç Yaklaşımı
 • Sürekli İyileşme
 • Kanıta Dayalı Karar Verme
 • İlişki Yönetimi

Kalite Yönetimi süreci ömür devrinin tüm safhalarında uygulanır. Kalite Yönetimi Süreci’nin etkin bir şekilde uygulanması ile:

 • Projede uygulanacak kalite politikaların, amaçların ve prosedürlerin tanımlanması ve uygulanması
 • Ürün/Hizmetin uygunluğunun değerlendirmesi için metot ve kriterlerin belirlenmesi
 • Ürün/Hizmetin uygunluğunun değerlendirmesi, onaylanması / kabul edilmesi
 • Uygunsuzluklar tespit edilir, kayıt altına alınır, kök neden analizi yapılarak çözümlenir ve tekrar etmemesi
 • Süreçlerin etkinlik parametrelerinin tanımlanması, toplanması, analiz edilmesi ve sürekli iyileşmenin gerçekleşmesi
 • Gerekli görülen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlemlerin alınması sağlanır

3.2.6.1. Ön Konsept Safhasında

3.2.6.1.1. Girdiler

 • Paydaş İhtiyaçları
 • Odak sistem hedefleri

3.2.6.1.2. Faaliyetler

 • Yürütülecek Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçler tanımlanır
 • Tanımlanan süreçler arasındaki etkileşim ve sıralama belirlenir
 • Süreçlerin etkili bir şekilde işletilebilmesi için gerekli kontrol noktaları, yöntem ve kriterler tanımlanır
 • Süreçlerin izlenmesi ve desteklenmesi için gerekli kaynaklar ve ihtiyaç duyulan bilgiler tanımlanır
 • Sistem tarafından istenen olgunluk seviyesine ulaşılması için kullanılacak kalite temin faaliyetlerinin yoğunluğu tespit edilir
 • Tanımlanan süreçlerin ölçülmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli iyileşmenin sağlanması için gerekli aksiyonların alınması sağlanır
 • Taslak bir Kalite Planı hazırlanır. Bu plan, Projede uygulanması planlanan kalite süreçlerinin genel hatlarını tanımlar. Bu kapsamda, taslak kalite politikası, amaçlar, yöntem, sorumluluklar, önerilen sistem çözümlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kalite maliyetleri tanımlanır

3.2.6.1.3. Çıktılar

 • Taslak Kalite Planı
 • Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler

3.2.6.2. Konsept Safhasında

3.2.6.2.1. Girdiler

 • Önerilen sistem çözümleri
 • Taslak Kalite Planı

3.2.6.2.2. Faaliyetler

 • Kalite Planının Hazırlanması
  • Program yönetim yapısının tanımlanması
  • Kalite güvence faaliyetlerindeki görev ve sorumlulukların tanımlanması
  • Programa özel kalite yönetim sisteminin tanımlanması
  • Kalite yönetimi ilkelerinin, politikalarının, amaçların ve prosedürlerin belirlenmesi
  • Kalite değerlendirme kriterlerinin ve yönteminin tanımlanması
  • Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların ve bilgilerin tanımlanması
  • Devlet Kalite Güvence Sorumluluğu ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması
 • Kalite Yönetim Sisteminin Düzenlenmesi
  • Kalite süreçlerinin işletilmesi ve izlenmesini desteklemek için gerekli bilgilerin tanımlanması ve temin edilmesi
  • Dış tedarikçilerle olan kalite süreçlerinin düzenlenmesi
  • Kalite Yönetim Sistemin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

3.2.6.2.3. Çıktılar

 • Program aktivitelerine ve önerilen sistemdeki ön görülen kalite faaliyetlerine göre güncellenen Kalite Planı
 • Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
 • Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler

3.2.6.3. Geliştirme Safhasında

3.2.6.3.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar

3.2.6.3.2. Faaliyetler

 • Kalite Planın hazırlanması / güncellenmesi
  • Program yönetim yapısının tanımlanması
  • Kalite güvence faaliyetlerindeki görev ve sorumlulukların tanımlanması
  • Programa özel kalite yönetim sisteminin tanımlanması
  • Kalite Yönetimi ilkelerinin, politikalarının, amaçların ve prosedürlerin belirlenmesi
  • Kalite değerlendirme kriterlerinin ve yönteminin tanımlanması
  • Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların ve bilgilerin tanımlanması
  • Devlet Kalite Güvence Sorumluluğu ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması
 • Kalite Yönetim Sisteminin Düzenlenmesi / güncellenmesi
  • Kalite süreçlerinin işletilmesi ve izlenmesini desteklemek için gerekli bilgilerin tanımlanması ve temin edilmesi
  • Dış tedarikçilerle olan kalite süreçlerinin düzenlenmesi
  • Kalite Yönetim Sistemin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
 • Kalite Yönetiminin Uygulanması
  • Süreçte tespit edilen uygunsuzlukların kayıt altına alınması, çözülmesinin sağlanması ve tekrarının engellenmesi
  • Geliştirme süreci iş ürünlerinin, proje olgunluk seviyesinin gözden geçirme faaliyetleri ve iç denetimler ile değerlendirilmesi,
  • Tedarik zinciri kalite faaliyetlerinin koordine edilmesi ve tedarikçilerin sözleşmesel yükümlülüklerine uyum durumlarının denetlenmesi
  • Süreç etkinlik parametrelerinin tanımlanması, toplanması ve analiz edilerek sürekli iyileşme sağlanması
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, uygulanmasının sağlanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması
  • Ürün / Hizmetin uygunluğunun değerlendirmesi için gerekli metot ve kriterlerin tanımlanmasının sağlanması
  • Ürün / Hizmetin uygunluğunun değerlendirmesi, onaylanması / kabul edilmesi

3.2.6.3.3. Çıktılar

 • Program aktivitelerine göre güncellenen Kalite Planı
 • Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
 • Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler

3.2.6.4. Üretim Safhasında

3.2.6.4.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar
 • Doğrulama ve Kalifikasyon Sonuçları

3.2.6.4.2. Faaliyetler

 • Kalite Planın hazırlanması / güncellenmesi
  • Program yönetim yapısının tanımlanması
  • Kalite güvence faaliyetlerindeki görev ve sorumlulukların tanımlanması
  • Programa özel kalite yönetim sisteminin tanımlanması
  • Kalite Yönetimi ilkelerinin, politikalarının, amaçların ve prosedürlerin belirlenmesi
  • Kalite değerlendirme kriterlerinin ve yönteminin tanımlanması
  • Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların ve bilgilerin tanımlanması
  • Devlet Kalite Güvence Sorumluluğu ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması
 • Kalite Yönetim Sisteminin Düzenlenmesi / Güncellenmesi
  • Kalite süreçlerinin işletilmesi ve izlenmesini desteklemek için gerekli bilgilerin tanımlanması ve temin edilmesi
  • Dış tedarikçilerle olan kalite süreçlerinin düzenlenmesi
  • Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
 • Kalite Yönetiminin Uygulanması
  • Süreçte tespit edilen uygunsuzlukların kayıt altına alınması, çözülmesinin sağlanması ve tekrarının engellenmesi
  • Tedarik zinciri kalite faaliyetlerinin koordine edilmesi ve tedarikçilerin sözleşmesel yükümlülüklerine uyum durumlarının denetlenmesi
  • Süreç etkinlik parametrelerinin tanımlanması, toplanması ve analiz edilerek sürekli iyileşme sağlanması
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, uygulanmasının sağlanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması
  • Ürün / Hizmetin uygunluğunun değerlendirmesi için gerekli metot ve kriterlerin tanımlanmasının sağlanması
  • Ürün / Hizmetin uygunluğunun değerlendirmesi, onaylanması / kabul edilmesi.

3.2.6.4.3. Çıktılar

 • Program aktivitelerine göre güncellenen Kalite Planı
 • Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
 • Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler

3.2.6.5. Kullanım ve Destek Safhalarında

3.2.6.5.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar
 • Doğrulama ve Kalifikasyon Sonuçları

3.2.6.5.2. Faaliyetler

Bu aşamadaki kalite aktiviteleri; geliştirme ve üretim faaliyetlerinden farklı olmayıp, çalışma alanı ağırlıklı olarak;

 • Bakım ve onarım kalite kayıtlarının takibi
 • Kullanıcılar için verilen eğitim hizmetinin uygunluğu
 • Yedek ve sarf malzemelerin uygunluğu
 • Kullanıcıdan gelen geri beslemelerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileşme faaliyetlerinin desteklenmesi şeklindedir

3.2.6.5.3. Çıktılar

 • Program aktivitelerine göre güncellenen Kalite Planı
 • Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
 • Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler

3.2.6.6. Envanterden Çıkarma Safhasında

3.2.6.6.1. Girdiler

 • Sözleşme ve Ekleri
 • Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar

3.2.6.6.2. Faaliyetler

 • Envanterden çıkarma safhası gözden geçirme toplantısının yapılması ve envanterden çıkarma planının onaylanması
 • Program sonlandırma / tasfiye sürecinin takip edilmesi

3.2.6.6.3. Çıktılar

 • Program aktivitelerine göre güncellenen Kalite Planı
 • Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, öğrenilmiş dersler
Şekil 10 Kalite Yönetimi Süreci
Şekil 10 Kalite Yönetimi Süreci


3.3. PROGRAM/PROJE SÜREÇLERİ

3.3.1. PROGRAM/PROJE PLANLAMA SÜRECİ

Program/proje planlama sürecinin amacı; belirlenmiş hedefler doğrultusunda işletilebilir, gerekli yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir program/proje planının idame ettirilmesidir. Program/proje planlama süreci, gerekli faaliyetlerin dahil edilmesi, destek unsurlarını da kapsayacak şekilde takvimlerin belirlenmesi, kaynak tahsisinin yapılması ile gerekli girdi, çıktı ve faaliyetlerin tanımlanması amacıyla programa/projeye yönelik safhaların ve süreçlerin düzenlenmesine odaklanır.

Program/proje planlama faaliyetleri kapsamında başlangıç temeli oluşturması amacıyla program/proje yapısının ve kısıtların belirlenmesi, program/proje kapsamının açıkça belirlenmesine ve ilgililerle paylaşılmasına bağlıdır.

Program/proje planlama süreci;

 • Programın/projenin tanımlanması
 • Program/proje hedeflerine göre safha ve süreçlerin uyarlanması
 • Gerekli kaynakların planlamalara dâhil edilmesi
 • Belirlenmiş kilometre taşları ve karar noktalarına göre hedeflerin belirlenmesi vb. aktiviteleri içerir

Sürecin en önemli çıktıları;

 • Safhaların, süreçlerin ve karar noktalarının amaç doğrultusunda uyarlandığı program/proje planı
 • Belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklar ve program işletimine katkı sağlayan anahtar personel
 • Talep ve temin edilmiş gerekli kaynaklar ve hizmetler
 • Program/proje planı ile uyumlu olarak yönlendirilmiş program/proje ekipleri ve
 • Görev, sorumluluk ve yetkilerin belirlendiği program/proje planı

3.3.1.1. Ön Konsept Safhasında

3.3.1.1.1. Girdiler

 • Organizasyon Strateji Planı
 • Kabiliyet İhtiyacı Değerlendirmeleri

3.3.1.1.2. Faaliyetler

Program/Projenin Tanımlanması

 • Kabiliyet ihtiyaçlarının analiz edilmesi
 • Kapsamın tanımlanması
 • Amaç ve kısıtların tanımlanması
 • Diğer program/projelerle olan arayüzlerin ve ilişkilerin tanımlanması

Safhalar ve Süreçlerin Belirlenmesi

 • Safha ve süreçlere yönelik ilke ve faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • İlk sistem ömür devri modelinin belirlenmesi

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

 • Kilit personel için ihtiyaç önerilerinin geliştirilmesi,
 • Program/proje için gerekli olan altyapı ve hizmetlere ilişkin ihtiyaç önerilerinin geliştirilmesi
 • Program/proje dışından tedarik edilecek malzeme, ürün ve destek unsurlarına ilişkin ihtiyaç önerilerinin geliştirilmesi

3.3.1.1.3. Çıktılar

 • Ana Hatlarıyla Program/Proje Planları

3.3.1.2. Konsept Safhasında

3.3.1.2.1. Girdiler

 • Alternatif Çözümler ve Karşılık Gelen Program/Proje Planları

3.3.1.2.2. Faaliyetler

Program/Projenin Tanımlanması

 • Tanımlanan kapsam, amaçlar ve kısıtların gözden geçirilmesi
 • Program/proje iş dağılım ağacının tanımlanması
 • Uygulanabilir kilometre taşları ve karar noktalarını içeren safha tanımlamalarının yapılması
 • Safha giriş-çıkış kriterlerinin belirlenmesi
 • Program/proje kalite, konfigürasyon, risk ve bilgi yönetimi planlarının entegre edilmesi
 • Program/proje ELD ve demodelik planlarının entegre edilmesi

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

 • Rol ve sorumlulukların tanımlanması
 • Gerekli altyapı ve hizmetlerin talep edilmesi
 • Program/proje maliyetlerinin tanımlanması ve bütçe tahmini

Program/Projenin Planlanması

 • Program/proje planlamasının program/proje tanımını sağlayacak şekilde kaynak kısıtlarına bağlı olarak oluşturulması

Programın/Projenin Yürütülmesi

 • Gerekli yetkilerin temin edilmesi
 • Gerekli kaynaklar için taahhütlerin alınması
 • Program/proje planlarının uygulanmasının başlatılması

3.3.1.2.3. Çıktılar

 • Program/Proje Planları
 • Proje Uygulama Takvimi
 • Rol ve Sorumluluklar
 • Kaynak Planlaması

3.3.1.3. Geliştirme Safhasında

3.3.1.3.1. Girdiler

 • Program/Proje Planları
 • Kaynaklar

3.3.1.3.2. Faaliyetler

Program/Projenin Tanımlanması

 • Tanımlanan kapsam, amaçlar ve kısıtların gözden geçirilmesi

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

 • Program/proje kaynaklarına yönelik planlamanın paylaşılması
 • Müşteri ve sanayii ile gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
 • Program/proje maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bütçe tahmininin güncellenmesi

Programın/Projenin Planlanması

 • Program/proje planının paylaşılması/duyurulması
 • Müşteri ve sanayi ile gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
 • Müşteri ve sanayiinin planlar ile entegrasyonunun sağlanması

Programın/Projenin Yürütülmesi

 • Program/proje değişiklikleri için yetkinin sağlanması
 • Program/proje değişikliklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli taahhütlerin sağlanması
 • Değişikliklerin uygulamaya alınması

3.3.1.3.3. Çıktılar

 • Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar
 • Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini
 • Güncellenmiş Planlar
 • Üretim Safhası İçin Detaylı Planlar

3.3.1.4. Üretim Safhasında

3.3.1.4.1. Girdiler

 • Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar
 • Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini
 • Güncellenmiş Planlar
 • Üretim Safhası İçin Detaylı Planlar

3.3.1.4.2. Faaliyetler

Program/Projenin Tanımlanması

 • Tanımlanan kapsam, amaçlar ve kısıtların gözden geçirilmesi

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

 • Program/proje kaynakları planının gözden geçirilmesi
 • Program/proje maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bütçe tahmininin güncellenmesi
 • Program/proje kaynakları planı ile ilgili değişikliklerin duyurulması

Program/Projenin Planlanması

 • Program/proje planının müşteri ve sanayii görüşlerini yansıtacak şekilde düzenlenmesi
 • Envanterden çıkarma konsepti, konfigürasyon, bilgi yönetimi planı vb. konularda onaylanmış değişikliklerin entegrasyonunun yapılması
 • ELD ve demodelik planlarının gözden geçirilmesi
 • Program planı değişikliklerinin duyurulması

Programın/Projenin Yürütülmesi

 • Program/proje değişiklikleri için yetkinin sağlanması
 • Program/proje değişikliklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli taahhütlerin sağlanması
 • Değişikliklerin uygulamaya alınması

3.3.1.4.3. Çıktılar

 • Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar
 • Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini
 • Güncellenmiş Planlar
 • Kullanım ve Destek Safhaları İçin Detaylı Planlar

3.3.1.5. Kullanım ve Destek Safhasında

3.3.1.5.1. Girdiler

 • Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar
 • Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini
 • Güncellenmiş Planlar
 • Kullanım ve Destek Safhaları İçin Detaylı Planlar

3.3.1.5.2. Faaliyetler

Program/projenin tanımlanması, Program/proje kaynaklarının planlanması ve Gerekli değişiklikler için program/projenin planlanması adımları için geliştirme safhasında yer alan bilgiler geçerlidir.

Programın/Projenin Yürütülmesi

 • Program/proje değişiklikleri için yetkinin sağlanması
 • Program/proje değişikliklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli taahhütlerin sağlanması
 • Değişikliklerin uygulamaya alınması
 • Deaktivasyon onayının hazırlanması ve talep edilmesi
 • Deaktivasyon onayının sağlanması

3.3.1.5.3. Çıktılar

 • Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar
 • Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini
 • Güncellenmiş Planlar
 • Envanterden Çıkarma Safhası İçin Detaylı Planlar

3.3.1.6. Envanterden Çıkarma Safhasında

3.3.1.6.1. Girdiler

 • Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar
 • Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini
 • Güncellenmiş Planlar
 • Envanterden Çıkarma Safhası İçin Detaylı Planlar

3.3.1.6.2. Faaliyetler

Program/Projenin Planlanması

 • Hizmetlerin uygulanabilir olması durumunda yeni program/projelere transferi

Programın/Projenin Kapatılması

 • Program/projenin Sonlandırılması

3.3.1.6.3. Çıktılar

 • Tamamlanmış Program/Proje
Şekil 11 Program/Proje Planlama Süreci
Şekil 11 Program/Proje Planlama Süreci3.3.2. PROGRAM/PROJE DEĞERLENDİRME VE KONTROL SÜRECİ

Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci, program/projenin öngörülen bütçe ve zaman planına göre gerçekleştirilerek teknik hedeflere ulaşılacak şekilde program/proje planının yürütülmesini amaçlar.

Bu süreç, periyodik olarak ve belli başlı olaylarda gereksinimlere, planlara ve genel iş hedeflerine karşı kaydedilen ilerlemeyi ve başarıları değerlendirir. Önemli farklılıklar tespit edildiğinde yönetimsel kararlar için bilgi paylaşılır. Bu süreç aynı zamanda, diğer süreçlerde tespit edilen sapma ve değişkenlikleri düzeltmek için proje faaliyetlerinin ve görevlerinin uygun şekilde yönlendirilmesini de içerir. Yönlendirme, uygun şekilde yeniden planlamayı içerebilir.

Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Sürecinin başarıyla uygulanmasının bir sonucu olarak:

 • Program/Proje performans ölçümleri veya değerlendirme sonuçlarının gözlemlenmesi
 • Program/Projenin gerçekleştirilmesi için gereken rollerin, sorumlulukların, kaynakların ve hizmetlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • Program/Proje performans göstergelerindeki sapmaların analiz edilmesi
 • Paydaşların program/proje durumundan haberdar edilmesi
 • Program/Proje, planlanan hedeflere ulaşmadığında düzeltici eylemlerin tanımlanması ve yönlendirilmesi
 • Program/Proje hedefleri veya kısıtları değiştiğinde veya planlama varsayımlarının geçersiz olduğu gösterildiğinde, projenin yeniden planlanmas,
 • Planlanan bir kilometre taşından veya olaydan diğerine ilerlemeye (veya gitmemeye) izin verilmesi
 • Program/Projenin hedeflerine ulaşılması beklenir

3.3.2.1. Faaliyetler

Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Planlaması

 • Değerlendirme ve kontrol stratejisinin geliştirilmesi
 • Proje takvimine uygun olarak değerlendirme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin zaman planının yapılması

Program/Projenin Değerlendirilmesi

 • Öngörülen ve gerçekleşen maliyetin, takvimin ve ürünün; değerlendirme zaman planını dikkate alarak değerlendirilmesi ve farklılıkların belirlenmesi,
  • Proje ekibinin yapısı, roller, sorumluluklar ve paydaşların etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Proje kaynaklarının yeterliliğinin ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
  • Organizasyon içi taahhütlerin yerine getirildiğinin onaylanması
  • Planlanan zamanlarda gerçekleşen işçilik, malzeme ve hizmet maliyetlerinin değerlendirilmesi
  • Gerekli kayıtların tutulması
 • Program/projenin bir sonraki adımına devam etmeye hazır olup olmadığının kararının verilmesi
 • Tespit edilen farklılıkların raporlanması

Program/Projenin Kontrol Edilmesi

 • Proje gereksinimlerinin ve gereksinimlerdeki değişikliklerin proje planlarına göre yönetilmesi
 • Kabul edilebilir sınırların dışına sapmış olan proje görevlerinin amaç ve çıktılarına ulaşmak için gerekli düzeltici faaliyetlerin başlatılması
 • Projenin amaçlarına ve çıktılarına ulaşmasını sağlamak için uygun şekilde önleyici faaliyetlerin başlatılması
 • Uygunsuzlukları düzeltmek için problem çözme faaliyetlerinin başlatılması
 • Alınan eylem kararlarının kapsamı, tanımı ve sorumluluk dağılımının geliştirilmesi
 • Organizasyon dışındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Program/projenin bir sonraki adımına devam etmeye hazır olup olmadığının kararının verilmesi
 • Düzeltici, önleyici faaliyetlerinin ve problem çözme eylemlerinin raporlanması

3.3.2.2. Çıktılar

Dokümante Edilmiş Program/Proje İlerleme (Planlama/Gerçekleşme) Durumu

Şekil 12 Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci
Şekil 12 Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci
3.3.3. KARAR YÖNETİMİ SÜRECİ

Karar yönetimi sürecinin amacı, kararların, yeterli bilgi ve seçenekler değerlendirilerek, uygun zamanda ve uygun seviyede verilmesini sağlayan bir karar mekanizması oluşturmaktır.

Etkin bir karar yönetimi stratejisi ile sağlam temellere dayandırılamayan kararlar engellenebilecektir. Program yönetimini ve karar verme sürecini desteklemek adına AAP-20 içerisinde tanımlanan yapı, sistem ömür devrinin belirli dönemlerine denk gelen ve geçişlerde önemli karar noktaları bulunduran safhaları içerir. Bu karar noktaları, geçmiş işin olgun ve doğrulanmış; gelecek işin ise üzerinde anlaşılmış olması anlamına gelmektedir.

Karar yönetiminin analiz ve değerlendirme metotları proje değerlendirme ve kontrol, ölçüm, iş ve görev analizi ve sistem analizi süreçlerinin elemanlarıdır. Bir karar için her alternatif bu süreçlerin kullanımıyla karar kriterlerine göre değerlendirilmelidir.

3.3.3.1. Girdiler

 • Program/Proje İçin Tanımlanan Sistem Ömür Devri Modeli Karar Noktaları
 • Maliyet ve Performans Analizleri
 • Tanımlı Kilometre Taşları

3.3.3.2. Faaliyetler

Karar yönetimi süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

Karar Verme Stratejisinin Belirlenmesi

 • Karar verme stratejisinin tanımlanması

Bilimsel Karar destek Faaliyetinin Yürütülmesi

 • Karar verme süreci ile ilişkili varlıkların tanımlanması
 • Karar bilgisinin analiz edilmesi
 • Muhtemel sonuçların tahmin edilmesi
 • Destek mekanizması yardımıyla kararın verilmesi
 • Gerekli kayıtların tutulması

Kararın Duyurulması

 • Kararın duyurulması

3.3.3.3. Çıktılar

 • Karar Yönetimi Stratejisi
 • Dokümante Edilmiş ve Paylaşılmış Kararlar
Şekil 13 Karar Yönetimi Süreci
Şekil 13 Karar Yönetimi Süreci3.3.4. RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

Risk Yönetiminin amacı; ömür devrinin her aşamasında maliyet, takvim,  performans vb. hedeflere ilişkin riskleri belirlemek, risklerin kritik değişkenler ve fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştırmak, koruma amaçlı mekanizma/stratejiler geliştirmek ve tüm paydaşlarla birlikte hedeflere ulaşmaları için etkin, hızlı ve güvenilir yolları belirlemek ve bunların uygulanmasına yardımcı olmaktır.

Program/projedeki maliyet, takvim ve teknik konular ile ilgili yaşanabilecek olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların gerçekleşmesi durumunda sebep olacağı etkiler ömür devri boyunca dikkate alınmalıdır. Risk yönetimi kapsamında teknik ve idari tüm kritik alanlardaki risklerin belirlenerek, bunların projeye vereceği teknik, mali ve takvimsel zararlar oluşmadan gerekli tedbirlerin alınması ve risklerin gerçekleşmesi durumunda yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi süreci, ömür devri maliyetlerinin minimize edilmesi, proje planlamalarında gecikmelerin azaltılması, tekrar eden maliyetlerin önüne geçilmesi, programa özgü gereksinimlerin (örnek; yasal gereksinimler) uygun bir şekilde ele alınması gibi durumları desteklemektedir.

3.3.4.1. Girdiler

 • Paydaş İsterleri ve Sistem Gereksinimleri
 • Öğrenilmiş Dersler
 • Risk Yönetimi Stratejisi (Belirleme, Analiz, Azaltma vb.)

3.3.4.2. Faaliyetler

Risk Yönetimi Süreci ile ilgili organizasyon politikaları ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler yerine getirilir;

Risklerin Tespit Edilmesi,

 • Riskin tanımlanması
 • Riskin planlanması

Risk Analizlerinin Yapılması

 • Risklerin analiz edilmesi

Risklerin Yönetilmesi

 • Çözüm için yapılacak planlamalar ile izlenmesi ve kontrol edilmesi

3.3.4.3. Çıktılar

 • Risk Yönetimi Planı
 • Eylem Planları ve Risk Kayıtları
Şekil 14 Risk Yönetimi Süreci
Şekil 14 Risk Yönetimi Süreci
3.3.5. KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ SÜRECİ

Konfigürasyon yönetimi sürecinin amacı; sistemin işlevsel ve fiziksel özelliklerinin kontrolünün ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla ömür devri boyunca meydana gelebilecek tüm değişikliklerle birlikte sistemin konfigürasyonunu tanımlamak, dokümante etmek ve tüm bu süreci yönetmektir.

3.3.5.1. Konsept Safhasında

3.3.5.1.1. Girdiler

 • Sözleşme, iş tanımı ve ekleri
 • Sistem Mühendisliği Gereksinimleri
 • Program, Lojistik ve Bakım Yönetimi Planları
 • İletişim

3.3.5.1.2. Faaliyetler

 • Konfigürasyon Yönetimi Planlama
  • Konfigürasyon yönetimi stratejisinin planlanması.

3.3.5.1.3. Çıktılar

 • Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)
 • Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri
 • Konfigürasyon Birimleri
 • Konfigürasyon Temel Çizgileri

3.3.5.2. Geliştirme Safhasında

3.3.5.2.1. Girdiler

 • Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)
 • Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri

3.3.5.2.2. Faaliyetler

 • Konfigürasyon Yönetimi Planlaması
  • Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi.
 • Konfigürasyon Tanımlama
  • Konfigürasyon yönetimi gerektiren kalemlerin tanımlanması
  • Konfigürasyon temel çizgilerinin oluşturulması.

3.3.5.2.3. Çıktılar

 • Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)
 • Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri
 • Konfigürasyon Birimleri
 • Konfigürasyon Temel Çizgiler

3.3.5.3. Üretim Safhasında

3.3.5.3.1. Girdiler

 • Performans Ölçümleri
 • İletişim

3.3.5.3.2. Faaliyetler

 • Konfigürasyon Yönetimi Planlama
  • Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi
 • Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi
  • Konfigürasyon kontrolüne tabi tüm ürünlerin değişiklik yönetim sürecinin işletilmesi
 • Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri
  • Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri

3.3.5.3.3. Çıktılar

 • Denetim Sonuç Raporu

3.3.5.4. Kullanım ve Destek Safhalarında

3.3.5.4.1. Girdiler

 • Performans Ölçümleri
 • İletişim

3.3.5.4.2. Faaliyetler

 • Konfigürasyon Yönetimi Planlama
  • Konfigürasyon Yönetimi stratejisinin planlanması gözden geçirilmesi
 • Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi
  • Konfigürasyon kontrolüne tabi tüm ürünlerin değişiklik yönetim sürecinin işletilmesi
 • Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri
  • Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri

3.3.5.4.3. Çıktılar

 • Konfigürasyon Birimleri
 • Performansı ölçülen ve sürekli iyileştirilen Konfigürasyon Yönetimi Süreci
 • Öğrenilmiş Dersler

3.3.5.5. Envanterden Çıkarma Safhasında

3.3.5.5.1. Girdiler

 • Performans Ölçümleri
 • İletişim,

3.3.5.5.2. Faaliyetler

 • Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Konfigürasyon Denetimleri
  • Gerekli gözden geçirme/denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yayım/dağıtım faaliyetlerinin kontrollü ve onaylı bir şekilde yapılması faaliyetleri

3.3.5.5.3. Çıktılar

 • Konfigürasyon Durum Muhasebesi raporları
 • Öğrenilmiş Dersler
Şekil 15 Konfigürasyon Yönetimi Süreci
Şekil 15 Konfigürasyon Yönetimi Süreci
3.3.6. ENFORMASYON YÖNETİMİ SÜRECİ

Enformasyon yönetimi sürecinin amacı; belirlenen sistemlere, ömür devri sırasında ve sonrasında uygun şekilde, zamanında, eksiksiz, geçerli ve gerekirse gizli bilgiler sağlamaktır.

Bu süreç bilgiyi üretir, toplar, dönüştürür, saklar, alır, dağıtır ve elden çıkarır. Teknik, proje, organizasyon, anlaşma ve kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere belirlenmiş bilgileri yönetir.

Enformasyon yönetimi sürecinin başarıyla uygulanmasının sonucunda:

 • Yönetilecek bilgi tanımlanır.
 • Enformasyon temsil biçimleri tanımlanır.
 • Enformasyon gerektiğinde dönüştürülür ve imha edilir.
 • Enformasyonun durumu kaydedilir.
 • Enformasyon güncel, eksiksiz ve geçerlidir.
 • İlgili taraflar ile enformasyon paylaşımında bulunulur.

3.3.6.1. Girdiler

 • Enformasyon Yönetimi Stratejisi

3.3.6.2. Faaliyetler

Enformasyon Yönetimi süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Enformasyon yönetiminin planlanması

 • Enformasyon setinin ve yönetim stratejisinin tanımlanması
 • Enformasyon elemanlarının kaynağına, oluşturulmasına, toplanmasına, arşivlenmesine ve imhasına ilişkin yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Enformasyon elemanlarının saklanmasına, erişimine ve paylaşılmasına ilişkin hakların, yükümlülüklerin ve taahhütlerin tanımlanması
 • Bütünlük, geçerlilik ve uygunluğunu sağlamak için, depolanan enformasyonun durum incelemelerinin ve alternatif bir ortama çoğaltma veya dönüştürme gereksinimlerinin tanımlanması

Enformasyon yönetiminin gerçekleştirilmesi

 • Tanımlanan enformasyon unsurlarının edinilmesi
 • Enformasyonun strateji ve anlaşmalara göre yönetilmesi
 • Kararlaştırılan programların veya tanımlanmış koşulların gerektirdiği şekilde enformasyonun dağıtılması
 • Enformasyonun uygun ortam ve gizlilik derecesi ile saklanması/sağlanması
 • İstenmeyen, geçersiz veya doğrulanamayan bilgilerin; kuruluş politikasına, güvenlik ve gizlilik gereksinimlerine göre imha edilmesi

3.3.6.3. Çıktılar

 • Güncel Enformasyon
Şekil 16 Enformasyon Yönetimi Süreci
Şekil 16 Enformasyon Yönetimi Süreci


3.3.7. ÖLÇÜM SÜRECİ

Ölçüm sürecinin amacı; Karar Yönetimi Süreci’nin kullanacağı objektif kanıt ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasıdır.

Ölçümler, Yönetim Süreçleri tarafından belirlenen metriklerin ve göstergelerin (KPI, KRI) ilgili tüm iş süreçlerinden toplanması ile gerçekleştirilir.

Göstergeler iki grup altında ele alınabilir;

 • Kilit Performans Göstergesi (Key Performance Indicator, KPI): süreçte hedeflenen performans seviyesinin tanımlanması
 • Kilit Risk Göstergesi (Key Risk Indicator, KRI): süreçte belirlenen risk seviyesinin erken dönemde fark edilmesini sağlamak için kullanılır

KPI süreçte hedeflenen performans seviyesinin tanımlanması, KRI ise süreçte belirlenen risk seviyesinin erken dönemde fark edilmesini sağlamak için kullanılır.

Belirlenen metrikler ve göstergeler ömür devri içinde sürekli güncellenir ve/veya yenileri tanımlanır.

Tanımlanan bu metrikler ve göstergeler ile süreçlerin girdi ve çıktıları arasındaki dengenin oluşturulması sağlanır.  Böylelikle istenen çıktıların elde edilmesi için girdilerdeki değişkenlikler izlenerek kontrol altında tutulur.

Yapılan ölçümler aşağıdaki eksenlerde belirtilen hususlar açısından uyumlu olmalıdır

 • Teknik Eksen: Yapılan ölçüm sonucunun ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte olması
 • Zaman Ekseni: Ölçüm için harcanan zamanın, iş için ayrılan süreye uyumlu olması
 • Finans Ekseni: Ölçüm için harcanan paranın, iş için ayrılan bütçeye uyumlu olması

3.3.7.1. Konsept Safhasında

3.3.7.1.1. Girdiler

 • Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler

3.3.7.1.2. Faaliyetler

 • Ölçümün Planlanması
  • İstenen bilginin tanımlanması
  • İstenen bilginin zamanın tanımlanması, tasniflenmesi ve önceliklendirilmesi
  • İstenen bilginin ele edilebilmesi için gerekli sağlayıcıların, kaynakların ve ihtiyaç duyulabilecek diğer faaliyetlerin tanımlanması
  • Ölçüm ana çizgisinin ve stratejisinin belirlenmesi
  • Ölçüm prosedürünün belirlenmesi
  • Raporlama içeriğinin ve formatının belirlenmesi
  • Ölçüm sonucundan etkilenecek tarafların belirlenmesi
  • Planlanan ölçümün projenin teknik, zaman ve finans ekseni ile hizalanması

3.3.7.1.3. Çıktılar

 • Ölçüm Sonuç Raporu

3.3.7.2. Geliştirme Safhasında

3.3.7.2.1. Girdiler

 • Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler

3.3.7.2.2. Faaliyetler

 • Ölçümün Planlanması
  • İstenen bilginin gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde yeniden tanımlanması
  • İstenen bilginin zamanının gözden geçirilmesi, gerekmesi halinde yeniden tanımlanması, tasniflenmesi ve önceliklendirilmesi
  • İstenen bilginin ele edilebilmesi için gerekli sağlayıcıların, kaynakların ve ihtiyaç duyulabilecek diğer faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde yeniden tanımlanması
  • Ölçüm ana çizgisinin ve stratejisinin gözden geçirilmesi
  • Ölçüm prosedürünün gözden geçirilmesi
  • Raporlama içeriğinin ve formatının gözden geçirilmesi
  • Ölçüm sonucundan etkilenecek tarafların gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde yeniden belirlenmesi
  • Planlanan ölçümün projenin teknik, zaman ve finans ekseni ile hizalanması
 • Ölçümün Yapılması
  • Ölçüm verisinin toplanması
  • Ölçüm verisinin analiz edilmesi
  • Sonuçların konsolide edilip sunulması / raporlanması
  • Öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması
 • Ölçümün Düzenlenmesi
  • Ölçümde kullanılan kaynak ve yöntemlerin uygunluğu değerlendirilmesi
  • Ölçüm sonuçlarındaki sapmalar ve tutarsızlıklar tespit edilmesi
  • Kaynak ve yöntemlerde ihtiyaç duyulan güncellemeler yapılması

3.3.7.2.3. Çıktılar

 • Ölçüm Sonuç Raporu

3.3.7.3. Üretim Safhasında

3.3.7.3.1. Girdiler

 • Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler

3.3.7.3.2. Faaliyetler

 • Ölçümün Planlanması
  • İstenen bilginin gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde yeniden tanımlanması
  • İstenen bilginin zamanının gözden geçirilmesi, gerekmesi halinde yeniden tanımlanması, tasniflenmesi ve önceliklendirilmesi
  • İstenen bilginin ele edilebilmesi için gerekli sağlayıcıların, kaynakların ve ihtiyaç duyulabilecek diğer faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde yeniden tanımlanması
  • Ölçüm ana çizgisinin ve stratejisinin gözden geçirilmesi
  • Ölçüm prosedürünün gözden geçirilmesi
  • Raporlama içeriğinin ve formatının gözden geçirilmesi
  • Ölçüm sonucundan etkilenecek tarafların gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde yeniden belirlenmesi
  • Planlanan ölçümün projenin teknik, zaman ve finans ekseni ile hizalanması
 • Ölçümün Yapılması
  • Ölçüm verisinin toplanması
  • Ölçüm verisinin analiz edilmesi
  • Sonuçların konsolide edilip sunulması / raporlanması
  • Öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması
 • Ölçümün Düzenlenmesi
  • Ölçümde kullanılan kaynak ve yöntemlerin uygunluğu değerlendirilmesi
  • Ölçüm sonuçlarındaki sapmalar ve tutarsızlıklar tespit edilmesi
  • Kaynak ve yöntemlerde ihtiyaç duyulan güncellemeler yapılması

3.3.7.3.3. Çıktılar

 • Ölçüm Sonuç Raporu

3.3.7.4. Kullanım ve Destek Safhalarında

3.3.7.4.1. Girdiler

 • Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler

3.3.7.4.2. Faaliyetler

 • Ölçümün Yapılması
  • Ölçüm verisinin toplanması
  • Ölçüm verisinin analiz edilmesi
  • Sonuçların konsolide edilip sunulması / raporlanması
  • Öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması
 • Ölçümün Düzenlenmesi
  • Ölçümde kullanılan kaynak ve yöntemlerin uygunluğu değerlendirilmesi
  • Ölçüm sonuçlarındaki sapmalar ve tutarsızlıklar tespit edilmesi
  • Kaynak ve yöntemlerde ihtiyaç duyulan güncellemeler yapılması

3.3.7.4.3. Çıktılar

 • Ölçüm Sonuç Raporu
Şekil 17 Ölçüm Süreci
Şekil 17 Ölçüm Süreci

3.3.8. KALİTE GÜVENCE SÜRECİ

Kalite Güvence Süreci, Kalite Yönetim Sisteminin bir parçasıdır ve kalite gereksinimlerinin karşılandığının ve süreç odaklı bir yaklaşımla güvence altına alındığının güvencesini temin eder.

Kalite Güvence Süreci, kuruluş içindeki tüm süreç sahiplerinin çalıştıkları süreçlere ait metrikleri ve göstergeleri takip etmesini sağlayarak, doğru süreç çıktılarını istenen performansta üretilmesini amaçlar.

3.3.8.1. Ön Konsept Safhasında

3.3.8.1.1. Girdiler

 • İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler
 • Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı

3.3.8.1.2. Faaliyetler

 • Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması
 • Kalite Planın Oluşturulması
  • Süreçlerin ve süreç etkileşimlerinin tanımlanması
  • Süreç metrikleri ve göstergelerinin her süreç için tanımlanması
  • Süreçlerde tespit edilen aksaklıkları ve iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesi
  • Ürün veya hizmette meydana gelen hatalar için kök sebep analizinin yapılması
  • Süreçler içinde mükerrer ve katma değeri olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi, süreç etkinliğinin artırılması
  • Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması
  • Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi

3.3.8.1.3. Çıktılar

 • Kalite Stratejisi
 • Kalite Planı

3.3.8.2. Konsept Safhasında

3.3.8.2.1. Girdiler

 • İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler

3.3.8.2.2. Faaliyetler

 • Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi
 • Kalite Planın Yürütülmesi
  • Süreçlerin ve süreç etkileşimlerinin gözden geçirilmesi
  • Süreç metrikleri ve göstergelerinin ölçülmesi ve gerektiği durumlarda güncellenerek takip edilmesi
  • Süreçlerde tespit edilen aksaklıkların ve iyileştirme fırsatlarının takip edilmesi ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
  • Ürün veya hizmette meydana gelen hatalar için kök sebep analizinin yapılması, hataların düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi
  • Süreçler içinde mükerrer ve katma değeri olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi, süreç etkinliğinin artırılması
  • Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması
  • Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi

3.3.8.2.3. Çıktılar

 • Kalite Stratejisi
 • Kalite Planı

3.3.8.3. Geliştirme Safhasında

3.3.8.3.1. Girdiler

 • İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler

3.3.8.3.2. Faaliyetler

 • Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi
 • Kalite Planın Yürütülmesi
  • Süreçlerin ve süreç etkileşimlerinin gözden geçirilmesi
  • Süreç metrikleri ve göstergelerinin ölçülmesi ve gerektiği durumlarda güncellenerek takip edilmesi
  • Süreçlerde tespit edilen aksaklıkların ve iyileştirme fırsatlarının takip edilmesi ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
  • Ürün veya hizmette meydana gelen hatalar için kök sebep analizinin yapılması, hataların düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi
  • Süreçler içinde mükerrer ve katma değeri olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi, süreç etkinliğinin artırılması
  • Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması
  • Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi

3.3.8.3.3. Çıktılar

 • Kalite Stratejisi
 • Kalite Planı

3.3.8.4. Üretim Safhasında

3.3.8.4.1. Girdiler

 • İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler

3.3.8.4.2. Faaliyetler

 • Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi
 • Kalite Planın Yürütülmesi
  • Süreçlerin ve süreç etkileşimlerinin gözden geçirilmesi
  • Süreç metrikleri ve göstergelerinin ölçülmesi ve gerektiği durumlarda güncellenerek takip edilmesi
  • Süreçlerde tespit edilen aksaklıkların ve iyileştirme fırsatlarının takip edilmesi ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
  • Ürün veya hizmette meydana gelen hatalar için kök sebep analizinin yapılması, hataların düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi
  • Süreçler içinde mükerrer ve katma değeri olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi, süreç etkinliğinin artırılması
  • Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması
  • Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi

3.3.8.4.3. Çıktılar

 • Kalite Stratejisi
 • Kalite Planı

3.3.8.5. Kullanım ve Destek Safhalarında

3.3.8.5.1. Girdiler

 • İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler

3.3.8.5.2. Faaliyetler

 • Kalite Güvence Stratejisi’nin Uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi
 • Kalite Planın Yürütülmesi
  • Süreçlerin ve süreç etkileşimlerinin gözden geçirilmesi
  • Süreç metrikleri ve göstergelerinin ölçülmesi ve gerektiği durumlarda güncellenerek takip edilmesi
  • Süreçlerde tespit edilen aksaklıkların ve iyileştirme fırsatlarının takip edilmesi ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
  • Ürün veya hizmette meydana gelen hatalar için kök sebep analizinin yapılması, hataların düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi
  • Süreçler içinde mükerrer ve katma değeri olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi, süreç etkinliğinin artırılması
  • Tedarik Zincirinde, ürün veya servis kabulü için gerekli kriterlerin ve yöntemlerin belirlenmesi ve uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması
  • Doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin, amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrol ve denetim faaliyetlerini icra edilmesi

3.3.8.5.3. Çıktılar

 • Kalite Stratejisi
 • Kalite Planı

3.3.8.6. Envanterden Çıkarma Safhasında

3.3.8.6.1. Girdiler

 • İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler

3.3.8.6.2. Faaliyetler

 • Kalite Güvence Stratejisi’nin Uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması
  • Süreçlerin istenen çıktıları etkin şekilde üretebilmesi için gerekli Kalite Güvence Stratejisi’nin gözden geçirilmesi

3.3.8.6.3. Çıktılar

 • Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı
Şekil 18 Kalite Güvence Süreci
Şekil 18 Kalite Güvence Süreci

3.3.9. ÖMÜR BOYU İZLENEBİLİRLİK SÜRECİ

Sistem Ömür Devri süresince yürütülen teknik yönetim süreçlerinin;

 • Planlama
 • Kontrol ve Analiz
 • Karar Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme

Kalite güvence yönetimi sürekliliğinin, güncelliğinin ve ilgili tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin sağlanması sürecidir.

3.3.9.1. Girdiler

 • Başlangıç Planlama
 • Başlangıç Kontrol ve Analiz
 • Başlangıç Karar Yönetim Planı
 • Başlangıç Risk Yönetimi Planı
 • Başlangıç Konfigürasyon Yönetim Planı
 • Başlangıç Bilgi Yönetimi Planı
 • Başlangıç Ölçme ve Değerlendirme Planı
 • Başlangıç Kalite Güvence Yönetim Planı

3.3.9.2. Faaliyetler

Ömür Boyu İzlenebilirlik süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Takip Edilebilirlik Anlamındaki Parametrelerin Tanımlanması

 • Sistem çözümü ihtiyacına karar verildiği andan gerekli kabiliyetin teslim edilmesine kadar olan süreçte takip edilebilirlik anlamındaki parametrelerin tanımlanması

İzlenebilirlik Kapsamındaki Parametrelerin Bağlantılarının Kurulması

 • ·Aşamalar arasında izlenebilirlik kapsamındaki parametrelerin bağlantılarının kurulması

Değişiklik Etkilerinin Tanımlanması

 • Farklı seviyedeki gereksinimlere göre sistem ömür devri boyunca yapılan değişikliklerin etkilerinin tanımlanması
 • Kullanım ve destek safhalarındaki performans verileri ile bağlantı sağlanması

3.3.9.3. Çıktılar

 • Güncel Proje Planlama
 • Güncel Proje Kontrol ve Analiz
 • Güncel Karar Yönetimi
 • Güncel Risk Yönetimi
 • Güncel Konfigürasyon Yönetimi
 • Güncel Bilgi Yönetimi
 • Güncel Ölçme ve Değerlendirme
 • Güncel Kalite Güvence Yönetimi
Şekil 19 Ömür Boyu İzlenebilirlik Süreci
Şekil 19 Ömür Boyu İzlenebilirlik Süreci
3.3.10. ÖMÜR DEVRİ MALİYETİ YÖNETİMİ SÜRECİ

Ömür devri maliyeti yönetimi sürecinin amacı; yapılacak analizler yardımıyla ömür devri maliyetinin tahmin edilmesi, gerçekleşen maliyetlerin hesaplanması, tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki sapmaların tespit edilmesi, bütçeleme ve harcamalar için program/proje yönetimine destek olunması ve gerekli güncellemelerin yapılmasıdır.

3.3.10.1. Konsept Safhasında

3.3.10.1.1. Girdiler

 • Risk kayıtları/matrisi
 • Program/proje planlama dokümanları

3.3.10.1.2. Faaliyetler

 • Ömür Devri Maliyeti Planlaması ve Ön Tahminlerin Yapılması
  • Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının belirlenmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplama esnasında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının, hesaplama ve bilgi toplama araçlarının; esasların, kabullerin ve kısıtların tespit edilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının hazırlanması
  • Olası risklerin tanımlanması

3.3.10.1.3. Çıktılar

 • Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı

3.3.10.2. Konsept Safhasında

3.3.10.2.1. Girdiler

 • Sistem iş kırılımı yapısı
 • Tahmini Takvimi
 • Risk kayıtları/matrisi
 • Program/ proje planlama dokümanları

3.3.10.2.2. Faaliyetler

 • Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplama esnasında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının, hesaplama ve bilgi toplama araçlarının; esasların, kabullerin ve kısıtların gözden geçirilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının gözden geçirilmesi
  • Olası risklerin gözden geçirilmesi

3.3.10.2.3. Çıktılar

 • Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı

3.3.10.3. Geliştirme Safhasında

3.3.10.3.1. Girdiler

 • Sistem iş kırılımı yapısı
 • Program/proje Uygulama Takvimi
 • Risk kayıtları/matrisi
 • Program/proje planlama dokümanları

3.3.10.3.2. Faaliyetler

 • Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplama esnasında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının, hesaplama ve bilgi toplama araçlarının; esasların, kabullerin ve kısıtların gözden geçirilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının gözden geçirilmesi
  • Olası risklerin gözden geçirilmesi
 • Tahmini Ömür Devri Maliyeti Hesaplaması
  • Ömür devri maliyeti hesaplaması için esas alınan maliyet kırılım yapısında ana hat oluşturulması
  • Ana maliyet kalemlerinin belirlenmesi ve duyarlılık analizlerinin yapılması
  • Mali/maliyet risklerinin sayısallaştırılması ve bu risklerin dikkate alarak tahmini ömür devri maliyetinin hesaplanması
  • Çalışma sonucunun uygunluğunun değerlendirilmesi, doğrulanması, geçerliliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması
  • Tahmini hesaplamanın kayıt altına alınması ve sunulması

3.3.10.3.3. Çıktılar

 • Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu)

3.3.10.4. Üretim Safhasında

3.3.10.4.1. Girdiler

 • Sistem iş kırılımı yapısı
 • Program/proje Uygulama Takvimi
 • Risk kayıtları/matrisi
 • Program/proje planlama dokümanları

3.3.10.4.2. Faaliyetler

 • Ömür Devri Maliyeti Planlaması;
  • Ömür devri maliyeti hesaplama çalışmasının kapsamının ve amacının gözden geçirilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplama esnasında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının, hesaplama ve bilgi toplama araçlarının; esasların, kabullerin ve kısıtların gözden geçirilmesi
  • Ömür devri maliyeti hesaplaması için maliyet kırılım yapısının gözden geçirilmesi
  • Olası risklerin gözden geçirilmesi
 • Ömür Devri Maliyetinin İzlenmesi,  Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
  • Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması
  • Tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki sapmaların tespit edilmesi
  • Tahmini ömür devri maliyetinin gözden geçirilmesi
  • Tahmini ömür devri maliyetinin güncellenmesi;
   • Risklere yönelik olarak proaktif ve reaktif çalışmaların yürütülmesi
   • Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması
   • Tahmini ömür devri maliyetinin revize edilmesi

3.3.10.4.3. Çıktılar

 • Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu)

3.3.10.5. Kullanım ve Destek Safhalarında

3.3.10.5.1. Girdiler

 • Sistem iş kırılımı yapısı
 • Program/proje Uygulama Takvimi
 • Risk kayıtları/matrisi
 • Program/proje planlama dokümanları

3.3.10.5.2. Faaliyetler

 • Ömür Devri Maliyetinin İzlenmesi, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
  • Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması
  • Tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki sapmaların tespit edilmesi
  • Tahmini ömür devri maliyetinin gözden geçirilmesi
  • Tahmini ömür devri maliyetinin güncellenmesi;
   • Risklere yönelik olarak proaktif ve reaktif çalışmaların yürütülmesi
   • Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması
   • Tahmini ömür devri maliyetinin revize edilmesi

3.3.10.5.3. Çıktılar

 • Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu)
 • Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi

3.3.10.6. Envanterden Çıkarma Safhasında

3.3.10.6.1. Girdiler

 • Sistem iş kırılımı yapısı
 • Program/proje Uygulama Takvimi

3.3.10.6.2. Faaliyetler

 • Ömür Devri Maliyetinin Güncellenmesi
  • Program/proje boyunca gerçekleşen ömür devri maliyetinin hesaplanması
  • Tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki sapmaların tespit edilmesi
  • Ömür devri maliyetinin;
   • Risklerinin ve fırsatlarının değerlendirmesine yönelik olarak proaktif ve reaktif çalışmaların yürütülmesi
   • Yapılması önerilen program/proje faaliyetlerindeki iyileştirmelerin toplam maliyete etkisinin hesaplanması

3.3.10.6.3. Çıktılar

 • Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu
 • Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi
Şekil 20 Ömür Devri Maliyeti Yönetimi Süreci
Şekil 20 Ömür Devri Maliyeti Yönetimi Süreci


3.4. TEKNİK SÜREÇLER

3.4.1. İŞ VE GÖREV ANALİZİ SÜRECİ

Operasyonel koşulların, kısıtların ve mevcut sistemlerin görev kapsamlarının tanımlanması, operasyonel beklentileri karşılama durumu ve önerilen seçeneklerin yetkinlik değerlendirilmesinin yapıldığı süreçtir.

3.4.1.1. Girdiler

 • Harekât, operasyon verileri
 • Tatbikat verileri
 • Tehditlerdeki değişimler
 • Yasal yükümlülükler
 • Teknolojik yenilikler
 • Alternatifler (DELTMATO)
 • Mevcut imkân ve kabiliyetler
 • Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları
 • Kaynak durumu
 • Kullanım ve Destek sürecinde yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler

3.4.1.2. Faaliyetler

İş ve görev analizi süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Harekât, operasyon, lojistik destek ihtiyaçlarının tespit edilmesi

 • Harekât, operasyon ve lojistik destek ihtiyaçlarının;
  • Harekât Verileri
  • Tatbikat Verileri
  • Tehditlerdeki Değişimler
  • Yasal Yükümlülükler
  • Teknolojik Yenilikler
  • Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik)
  • Mevcut İmkân ve Kabiliyetler ve uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler
  • Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları
  • Kaynak durumu
  • İşletme ve Destek sürecinde yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler ile değerlendirilmesi
 • Harekât ve lojistik ihtiyacını karşılayacak sistem, alt sistem ve/veya komponentlerin mevcut olup olmadığının belirlenmesi

Problem Sahalarının Tanımlanması

 • Problem sahalarının ve fırsatlarının tanımlanması

Çözüm Alternatiflerinin Belirlenmesi

 • Çözüm alternatiflerinin karakteristiğinin belirlenmesi

İş ve Görev Analizinin Yapılması

 • Mevcut sistemlerin görev kapsamlarının operasyonel gereksinimleri karşılama durumunun ve alternatif sistem seçeneklerinin değerlendirilmesi ve
 • İş/görev analizi faaliyetlerinin yürütülmesi

3.4.1.3. Çıktılar

 • İş/görev analizi
 • Yetenek matrisi
Şekil 21 İş ve Görev Analizi Süreci
Şekil 21 İş ve Görev Analizi Süreci
3.4.2. PAYDAŞ İHTİYAÇLARI VE İSTERLERİ TANIMLAMA SÜRECİ

Sürecin amacı, tanımlanmış bir ortamda ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayabilecek bir sistemin gereksinimlerini tanımlamaktır.

Bu süreçte; ömür devri boyunca sisteme dâhil olan paydaşlar ve paydaşların ihtiyaçları, beklentileri ve istekleri belirlenir. Bunlar analiz edilir ve sistemin operasyonel ortamı ile etkileşimini ifade eden ve sonuçta ortaya çıkan her operasyonel hizmetin doğrulandığı ortak bir paydaş gereksinimine dönüştürülür.

3.4.2.1. Girdiler

 • İş/Görev Analizi Dokümanı
 • Yetenek açığının belirlenmesi

3.4.2.2. Faaliyetler

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri tanımlama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Program/süreç içinde yer alan/alacak paydaşların ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,

 • Sistemle ömür devri boyunca ilgisi bulunan paydaşların tanımlanması
 • Tanımlı paydaşların ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması

Kısıtlamalar, faaliyetler ve etkileşimler göz önünde bulundurularak paydaş gereksinimlerinin tanımlanması,

 • Sistem çözümü üzerindeki kısıtlamaların tanımlanması
 • Beklenen operasyonel ve destek senaryoları çerçevesinde ihtiyaç duyulan faaliyetlerin tanımlanması
 • Kullanıcılar ve sistem arasındaki etkileşimin tanımlanması

En verimli ve güvenilir insan performansı ve insan-sistem etkileşimini sağlamak için gereken kullanılabilirlik gereksinimleri tanımlanır.

 • Sağlık, güvenilirlik, güvenlik, çevre ve diğer paydaş gereksinimlerinin ve kritik fonksiyonlarının belirtilmesi

Tanımlanan paydaş gereksinimlerinin gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,

 • Çelişkili, eksik, belirsiz, tutarsız, uygun olmayan veya doğrulanamayan gereksinimlerin tanımlanmasını önleyecek ve tanımlanmış gereksinimler arasında önceliklendirmeyi sağlayacak analizler gerçekleştirilir.
 • Gerçekleştirilemeyen veya gerçekleştirilmesi pratik olmayan gereksinimler belirlenir ve kapsam dışı bırakılır.
 •  Analiz edilen gereksinimlere ilişkin paydaşlara beklentilerinin yeterince karşılanıp karşılanmadığına yönelik geri dönüş yapılır.
 • Paydaşlarla, gereksinimlerinin doğru bir şekilde ifade edildiğine ilişkin mutabakat sağlanır.
 • Sistemin ömür devri boyunca bildirilen paydaş gereksinimleri uygun bir biçimde kayıt altına alınır.

Bu kayıtlar ile sistemin ömür devri boyunca ihtiyaç duyacağı ve gerçekleştirilen tüm değişiklikler takip edilir. Bu faaliyet izlenebilirliğin temelidir ve sonraki sistem gereksinimleri için bilgi kaynağını oluşturur.

 • Paydaş gereksinimlerinin izlenebilirliği sağlanır.

Paydaş gereksinimleri, gereksinimdeki herhangi bir değişikliği hesaba katmak için ömür devri boyunca önemli karar zamanlarında gözden geçirilir.

3.4.2.3. Çıktılar

 • Kullanım ve operasyonel senaryolar
 • Paydaş ihtiyaçları ve isterleri (Operasyonel Konsept Dokümanı dahildir.) ve izlenebilirlik matrisi
 • Sistem çözümündeki kısıtlamalardır
Şekil 22 Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Hazırlama Süreci
Şekil 22 Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Hazırlama Süreci


3.4.3. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ TANIMLAMA SÜRECİ

Sistem Gereksinimleri Tanımlama Sürecinin amacı, müşteri tarafından aktarılan gereksinimleri sistem gereksinimleri haline dönüştürmek ve tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olmak maksadıyla izlenebilirliği sağlayacak sistemi kurmak ve yönetilmesini sağlamaktır.

3.4.3.1. Girdiler

 • İş/görev Analizi Dokümanı
 • Paydaşların gereksinimleri ve beklentileri

3.4.3.2. Faaliyetler

Sistem gereksinimleri tanımlama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Sistem gereksinim tanımlama hazırlığı;

 • Kullanım ve operasyon senaryolarına bağlı olarak sistem sınırları ve şartları tanımlanır
 • Sistem ve kullanım çevresi arasındaki etkileşimlerin (mekanik, elektriksel, termal gibi arayüz özellikleri ve sınırlamalar vb.) tanımları yapılır
 • Sistem gereksinimlerinin tanımlanması ve yönetilmesi kapsamında kullanılacak yazılım aracı ve/veya uygulanacak yöntemler belirlenir

Sistem gereksinimlerinin tanımlanması;

 • Sistemin gerçekleştirmesi gereken her bir fonksiyonun ve bu fonksiyonların hangi şartlar altında gerçekleştirileceğine ilişkin kısıtlar tanımlanır
 • Riskler, sistem kritikliği, güvenlik, güvenilirlik, kullanıma hazır olma ve desteklenebilirlik ile ilişkili sistem gereksinimleri tanımlanır
 • Lojistik Destek Analizlerinin seçimi ve derinliği ile tasarıma etki etme hususları bu aşamada değerlendirilir

Sistem gereksinimlerinin analiz edilmesi;

 • Açık, tutarlı, eksiksiz, izlenebilir, uygulanabilir, doğrulanabilir sistem gereksinimleri tanımlanır. Teknik performansın değerlendirilmesini mümkün kılmak için kritik performans ölçütlerinin tanımlanır
 • Analiz edilen gereksinimlerin ilgili paydaşlarla gözden geçirilmesi ve sistem gereksinimleri üzerine müşteri ile anlaşmanın sağlanabilmesi için gözden geçirme toplantıları yapılır

Gereksinim yönetiminin yapılması;

Ömür devri boyunca, sistem gereksinimleri ile müşteri istekleri, mimari elemanları, ara yüz tanımlamaları, analiz sonuçları, doğrulama yöntemleri, ayrıştırılmış, türetilmiş gereksinimler arasındaki çift yönlü izlenebilirliğin sağlanması faaliyetidir

3.4.3.3. Çıktılar

 • Gereksinim Tanımlama Dokümanı;
  • Tanımlı sistem çözümü için, sistem ara yüzlerini, fonksiyonlarını ve sınırlarını içeren sistem tanımı
  • Sistem gereksinimleri (fonksiyonel, performans, ara yüz, fonksiyonel olmayan vb.) ve tasarım kısıtları
  • Kritik performans ölçütleri (gereksinimlerin karşılanmasına yönelik ilerleme seviyesini anlamak için oluşturulan teknik ölçütler)
Şekil 23 Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Hazırlama Süreci
Şekil 23 Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Hazırlama Süreci


3.4.4. MİMARİ TANIMLAMA SÜRECİ

Sistem mimarisinin tasarlanarak, gereksinimlerle mimarinin uyumlu ve tutarlı bir görünümde ifade edilmesini kapsayan bir süreçtir. Amaç sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde sistem mimarisini oluşturmaktır. Bu amaçla çeşitli yazılım araçları kullanılabilir. Sistem mimarisi, temel prensipler, kavramlar, özellikler ve bunların Sistem ile birleştirilmesini ele alır.

Süreç geliştikçe, sistem için tanımlanan gereksinimler ile sistem elemanları arasındaki etkileşimlerden ve ilişkilerden kaynaklanan sistem davranışları ve sistemin ortaya çıkan özellikleri arasındaki ilişki ortaya çıkacaktır.

3.4.4.1. Girdiler

 • Sistem çözümü için sistem ara yüzlerini, fonksiyonlarını ve sınırlarını içeren sistem tanımı ve gereksinim analizi sonucunda ortaya çıkmış sistem gereksinimleri
 • Tasarım kısıtları

3.4.4.2. Faaliyetler

Mimari tanımlama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Sistem mimari bakış açısı ile paydaş isterlerinin ilişkilerinin tanımlanması:

 • Pazar çalışmaları, rekabet, bilimsel veriler gibi mimariyi etkileyebilecek faktörler tanımlanır ve hazır bulunurluk, emniyet, idame edilebilirlik gibi mimari ile ilişkili gerekler belirlenir
 • Paydaş gereklerine bağlı olarak mimari bakış açıları geliştirilir ve sonuçta yapılan seçimle ilgili gerekçeler belirlenir      

Sistem mimari kararı için önemli olan konseptler, özelliklerin, davranışların, fonksiyonların ve sınırlamaların mimariye yansıtılması:

 • Gereksinim analizi sonucunda ortaya konulan işlevsel, performans ve arayüz gereksinimleri temel alınarak sistem işlevsel mimarisi yapılır. Sistem çözümüne ait olan üst seviye işlevler alt seviyelere ayrıştırılır, gereksinimler bu işlevlere atanır ve işlevsel akış diyagramları oluşturulur. Sistemi oluşturan ana işlevsel bileşenler alt sistemlere ayrıştırılır ve her bir işlev de ilgili olduğu alt sisteme atanır. Sistem ile sistem bileşenleri arasındaki arayüzler ile sistemin harici arayüzleri oluşturulur

Tanımlanan mimarinin yönetilmesi:

 • Mimari ile gereksinimler, arayüz tanımları, yapılan analizler, doğrulama teknikleri arasındaki izlenebilirliğin sürdürülmesi gerekmektedir. Sürecin doğrulanması, sistem gereksinimlerinin karşılandığının doğrulanması ile olacaktır.

3.4.4.3. Çıktılar

 • Mimari adayları arasından seçilen ve sistem tasarımı kapsamında temel alınacak olan sistem mimarisi ile bu mimarinin seçilme gerekçeleri
 • Sistem mimarisi (Mimari Tanımlama Dokümanı)
Şekil 24 Mimari Tanımlama Süreci
Şekil 24 Mimari Tanımlama Süreci
3.4.5. TASARIM TANIMLAMA SÜRECİ

Bu sürecin amacı uygulama ve entegrasyon faaliyetleri için gerekli detaydaki bilgiyi mimari modele ve müşteri isteklerine uygun olarak tekrarlı (iteratif) şekilde oluşturmaktır.

Bu süreç içindeki değişiklik maliyetleri, önceki aşamalara kıyasla daha fazla, yapılan değişikliğin etkisi ise daha azdır.

3.4.5.1. Girdiler

 • Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri
 • Gereksinim Tanımlama Dokümanı
 • Sistem Mimarisi
 • Sistem Tanımı (sistem arayüzleri, fonksiyon ve sınırları)

3.4.5.2. Faaliyetler

Tasarım tanımlama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

 • Sistem elemanları (alt sistem, birim, öge) için tasarım alternatiflerinin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi
 • Sistem gereksinimlerinin sistem elemanlarına atanması
 • Mimari karakteristik özelliklerinin tasarım özellikleri haline getirilmesi
 • Tasarım çözümlerinin ve alternatiflerinin gözden geçirilmesi
 • Tüm sistem elemanları için tasarım karakteristiklerinin tanımlanması
 • Sistem elemanları ve dış sistemlerle olan arayüzlerin tanımlanması

3.4.5.3. Çıktılar

 • Atanmış Ana Hat
 • Sistem ve sistem elemanlarının tasarım karakteristikleri
 • Sistem ve sistem elemanlarının arayüz özellikleri
 • Alternatif tasarım çözümleri arasından seçilmiş sistem ve sistem elemanları
 • Öğrenilmiş dersler
Şekil 25 Tasarım Tanımlama Süreci
Şekil 25 Tasarım Tanımlama Süreci


3.4.6. SİSTEM ANALİZİ SÜRECİ

Bu sürecin amacı, karar verme sürecine girdi oluşturacak verilerin işlenerek yorumlanabilir anlamlı bilgi haline getirilmesinin sağlanmasıdır. Sistem ömür devri içinde ihtiyaç duyulacak sistem özelliklerinin analiz edilmesi ile ortaya çıkar.

3.4.6.1. Girdiler

 • Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri
 • Paydaş İhtiyaçları Dokümanı
 • Sistem Analizi İhtiyacı

3.4.6.2. Faaliyetler

Sistem analizi süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Sistem Analizi Faaliyeti Hazırlıkları

 • Analiz ihtiyacı bulunan problem ve sorunların belirlenmesi
 • Analiz faaliyetlerinin paydaşlarının belirlenmesi
 • Yapılacak analizlerin amacı, kapsamı ve doğruluk oranının belirlenmesi
 • Analiz yöntemi ve araçlarının belirlenmesi
 • Analiz stratejisinin belirlenmesi
 • Analizler için gerekli girdilerin toplanması

Sistem Analizi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Seçilen analiz yöntemleri ile analizlerin gerçekleştirilmesi

Sistem Analizi Sonuçlarının Yönetilmesi

 • Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Analiz sonuçları ile istenen sonuçlar arasındaki tutarlılığın kontrol edilmesi
 • Analiz sonuçlarından çıkartılan öğrenilmiş derslerin kayıt altına alınması
 • Analiz sonuçlarının raporlanması

3.4.6.3. Çıktılar

 • Sistem analizi stratejisi
 • Alınacak kararı destekleyecek analiz sonuçları
 • Öğrenilmiş dersler
Şekil 26 Sistem Analizi Süreci
Şekil 26 Sistem Analizi Süreci


3.4.7. UYGULAMA VE ENTEGRASYON SÜRECİ

Bu sürecin amacı tanımlı sistem elemanlarının çizilen mimariye ve gereksinimlere göre “üretilmesi / tedarik edilmesi / tekrar kullanılması” ve sistemin tüm işlevini yerine getirecek şekilde yazılım, donanım öğelerinin başarılı bir şekilde bir araya getirilmesidir. Entegrasyon sırası birim, öğe, alt sistem ve sistem şeklindedir.

3.4.7.1. Girdiler

 • Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri
 • Gereksinim Tanımlama Dokümanı
 • Sistem Mimarisi
 • Sistem Tasarım Tanımı
 • Tekrar kullanım yapılacak sistem ve sistem elemanları (alt sistem, birim, öğe)

3.4.7.2. Faaliyetler

Uygulama ve Entegrasyon süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetleri Hazırlıkları

 • Uygulama ve Entegrasyon kısıtlarının (güvenlik, emniyet, teknoloji vb.) belirlenmesi
 • Paydaşlarla yapılacak gözden geçirme aktivitelerinin belirlenmesi
 • Gerçekleştirilecek sistemin üretilebilirliğinin değerlendirilmesi
 • Sürece dâhil edilecek teknolojilerin hazırlık seviyesinin belirlenmesi
 • Olası üretim yöntemleri ve süreçlerinin değerlendirilmesi
 • Tedarikçi kaynaklı yönetim planlarının, aktivitelerinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi
 • Uygun mühendislik çözümünün gerçekleştirilebilmesi için endüstriyel ve ticari kısıtların değerlendirilmesi

Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Planlama sonrasında Uygulama ve Entegrasyon faaliyetlerinin stratejiye uygun olarak gerçekleştirilmesi
 • Paketleme ve depolama kriterlerinin tanımlanması

Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin sonuçlarının Yönetilmesi

 • Uygunsuzluklar belirlenerek gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanması
 • Geliştirilen tüm sistem elemanlarının kalite kontrol ve kalite temin operasyonlarının gerçekleştirildiğinin güvence altına alınması
 • Sistem elemanlarının konfigürasyon kayıtlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması
 • Risk tanımlaması ve yönetiminin yapılması

3.4.7.3. Çıktılar

 • Uygulama ve Entegrasyon faaliyetleri yapılmış Sistem ve Sistem Elemanları (Alt sistem, Birim, Öğe)
 • Doğrulama ve Kalifikasyon faaliyetlerini destekleyecek Uygulama ve Entegrasyon kayıtları
 • Öğrenilmiş dersler
Şekil 27 Uygulama ve Entegrasyon Süreci
Şekil 27 Uygulama ve Entegrasyon Süreci3.4.8. DOĞRULAMA SÜRECİ

Doğrulama Süreci, bir sistemin, sistem elemanlarının (alt sistem, birim, öğe) ve ilgili arayüzlerinin tanımlı gereksinimlere olan uyumluluğunun üretilen objektif kanıtlarla ispat edilmesidir. Söz konusu objektif kanıtlar Test, Analiz, Muayene ve Gösterim gibi doğrulama yöntemleri ile ortaya çıkartılır.

3.4.8.1. Girdiler

 • Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri
 • Sistem veya sistem elemanlarının gereksinimleri
 • Doğrulanacak sistem veya sistem elemanları
 • Doğrulama Stratejisi ve Kriterleri

3.4.8.2. Faaliyetler

Doğrulama süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Doğrulama Faaliyetleri Hazırlıkları

 • Kapsamın belirlenmesi
 • Kısıtların tanımlanması
 • Her doğrulama faaliyeti için kullanılacak doğrulama yöntemi ve tekniklerinin belirlenmesi
 • Doğrulama stratejisinin belirlenmesi
 • Doğrulama faaliyetlerinin icra edilmesi için gerekli test alanı, bina, ekipman ve operatörün için planlama yapılması
 • Doğrulama Prosedürlerinin oluşturulması

Doğrulama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Doğrulama prosedürlerinin icra edilmesi

Doğrulama Faaliyetlerinin Sonuçlarının Yönetilmesi

 • Yapılan doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarının kayıt altına alınması
 • Karşılaşılan problem ve olayların kayıt altına alınması ve sorunların çözümü için gerekli kök neden analiz çalışmalarının yapılması
 • Doğrulanan sistem elemanları ile gereksinimler arasındaki izlenebilirliğin sağlanması
 • Sonuçların amaca uygun olduğunun ve tüm uygunsuzlukların giderildiğinin kontrol edilmesi

3.4.8.3. Çıktılar

 • Doğrulama Stratejisi
 • Değerlendirme ve Kabul Planı
 • Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi
 • Doğrulama Kayıtları
 • Doğrulanmış sistem veya sistem elemanları
 • Öğrenilmiş dersler
Şekil 28 Doğrulama Süreci
Şekil 28 Doğrulama Süreci


3.4.9. GEÇİŞ SÜRECİ

Ürünün kurulumu için gerekli faaliyetlerin -sözleşmede belirtildiği şekilde işletimine ve desteğine yardımcı olacak tüm destek unsurlarını da içerecek şekilde- tanımlandığı ve yürütüldüğü süreçtir.

Geçiş sürecinin amacı; bir ürünün ilk kez operasyonel ortama kurulumu ya da mevcut bir ürünün operasyonel ortamın değiştirilmesine yönelik gerekli faaliyetlerin ve organizasyonel sorumlulukların tanımlanmasını, ürünün beklenen performansı aksatmadan planlanan zamanda yerine getirebilmesi için bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır.

3.4.9.1. Girdiler

 • Doğrulanmış sistem ve uygunsuzlukların da dahil edildiği doğrulama raporu.

3.4.9.2. Faaliyetler

Geçiş kısıtları ve geçiş stratejisinin/planının belirlenmesi,

 • Geçiş kısıtları ve geçiş stratejisinin/planının belirlenmesi

Kurulum kurallarına uygun olarak operasyonel ortamın hazırlanması,

 • Kurulum kurallarına uygun olarak operasyonel ortamın hazırlanması

Sistemin, kurulum amacıyla doğru zamanda ve doğru yerde teslim edilmesi,

 • Sistemin kendi operasyonel ortamına kurulması ve sistem özelliklerine göre çevresi ile bağlantısının sağlanması, (Sistemin uygun şekilde kurulmuş olduğu gösterilir. Sistemin kurulacağı yer veya işletim çevresi hazır değilse bunları temsil edici bir örnek seçilir.)

Sistemin aktif hale getirilmesi,

 • Kurulmuş olan sistemin kendisinden beklenen hizmetleri verme yeteneğinde olduğunun gösterilmesi ve
 • İşletim yapılandırması, bulunan hatalar, alınan önlemler ve öğrenilmiş dersleri de içeren kurulum verisinin kaydedilmesidir.

3.4.9.3. Çıktılar

 • Geçiş kısıtları ve geçiş stratejisi/planı
 • Kurulumu gerçekleştirilmiş sistem (hizmetleri sağlayacak yetenekte-ürün ve destek unsurları ile)
 • Düzeltici önlem raporları
 • İşletim yapılandırması
 • Bulunan hatalar
 • Alınan önlemler ve öğrenilmiş dersleri de içeren kurulum veri kayıtları
Şekil 29 Geçiş Süreci
Şekil 29 Geçiş Süreci3.4.10. GEÇERLİ KILMA SÜRECİ

Geçerli Kılma Sürecinin amacı, sistemin ilgili operasyonel ortamda kendisinden beklenen ihtiyacı karşıladığının objektif kanıtlarla gösterilmesidir. Geçerli kılma faaliyetleri ile kullanıcı ihtiyacının sistem gereksinim özelliklerine doğru bir şekilde aktarıldığı gösterilir. Bu faaliyet bağımsız otoriteler tarafından yürütülür ve faaliyet sonunda müşteri / kullanıcı onayı alınır.

3.4.10.1. Girdiler

 • Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri
 • Paydaş İhtiyaç ve Gereksinimleri Dokümanı
 • Geçerli Kılınacak sistem veya sistem elemanları
 • Geçerli Kılma Stratejisi ve Kriterleri

3.4.10.2. Faaliyetler

Geçerli Kılma süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

Geçerli Kılma Faaliyetleri Hazırlıkları,

 • Kapsamın belirlenmesi
 • Kısıtların tanımlanması
 • Her Geçerli Kılma faaliyeti için kullanılacak geçerli kılma yöntem veya tekniklerinin belirlenmesi
 • Geçerli Kılma stratejisinin belirlenmesi
 • Geçerli Kılma faaliyetlerinin icra edilmesi için gerekli test alanı, bina, ekipman ve operatörün için planlama yapılması
 • Geçerli Kılma Prosedürlerinin oluşturulması

Geçerli Kılma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Geçerli Kılma Prosedürlerinin icra edilmesi

Geçerli Kılma Faaliyetlerinin Sonuçlarının Yönetilmesi

 • Yapılan geçerli kılma faaliyetlerinin sonuçlarının kayıt altına alınması
 • Karşılaşılan problem ve olayların kayıt altına alınması ve sorunların çözümü için gerekli kök neden analiz çalışmalarının yapılması
 • Geçerli kılınan sistem elemanları ile gereksinimler / ihtiyaçlar arasındaki izlenebilirliğin sağlanması
 • Sonuçların amaca uygun olduğunun ve tüm uygunsuzlukların giderildiğinin kontrol edilmesi

3.4.10.3. Çıktılar

 • Geçerli Kılma Stratejisi
 • Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi
 • Geçerli Kılma Kayıtları
 • Geçerli Kılınmış Sistem
 • Öğrenilmiş dersler
Şekil 30 Geçerli Kılma Süreci
Şekil 30 Geçerli Kılma Süreci


3.4.11. KULLANIM SÜRECİ

Kullanım sürecinin amacı, sistemin işletimi için gerekli olan tüm gereksinimlerin (sistemi kullanacak nitelikte eğitimli personelin olması, kullanım boyunca sistem performansının izlenmesi vb.) oluşturulduğundan emin olmaktır. Bu durum, sistem görev gereklerinin veya sözleşme gereklerinin karşılanmasını sınırlayabilecek herhangi bir anormal durumu, sistem hatalarını ya da arızalarını da kapsar. Kullanım süreci çıktıları, lojistik destek ve bakım sürecine girdi olacaktır.

3.4.11.1. Girdiler

 • Harekât Verileri
 • Tatbikat Verileri
 • Tehditlerdeki Değişimler
 • Yasal Yükümlülükler
 • Teknolojik Yenilikler
 • Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik)
 • Mevcut İmkân ve Kabiliyetler ve uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler
 • Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları
 • Kaynak durumu
 • Benzer sistemlerde  yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler
 • Yetenek Matrisi
 • Paydaş ihtiyaçları ve isterleri
 • Odak Sistem ve ELD Teslimatları

3.4.11.2. Faaliyetler

Kullanım süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

 • Kullanım stratejisinin ve gereksinimlerinin tanımlanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi
 • Kullanım için gerekli sistemler, hizmetler ve malzemelerin planlanması, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanıp geliştirilmesi
 • İyileştirme/modifikasyon faaliyetleri, bu faaliyetler için kabul kriterlerinin tanımlanması ve

Sistemin operasyonel çevresinde kullanımı, performansının izlenmesi, kayıt altına alınması faaliyetlerinin yanı sıra

 • Kullanım kapsamında kullanılması gerekli herhangi bir sistem, hizmet ve malzemenin tanımlanması:
  • Kullanım ile ilgili gereksinimlerin ve sınırlamaların tanımlanması ve ön-konsept, konsept, geliştirme ve kullanım safhalarına adreslenmesi
  • Sistemin görevini yerine getirmesi kapsamında gerekli olan eğitimli işletim personeli, kullanıcı personel ve diğer paydaşların mevcut olduğunun sağlanması
 • Müşteri desteği:
  • Kullanım safhası boyunca sistem performansının ve koşullarının izlenmesi ve gerekli geri bildirimlerin yapılması sağlanır.

3.4.11.3. Çıktılar

 • Kullanım Performansı Verileri
 • Müşteri Desteği yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • Öğrenilmiş Dersler
Şekil 31 Kullanım Süreci
Şekil 31 Kullanım Süreci

3.4.12. LOJİSTİK DESTEK VE BAKIM SÜRECİ

Amaçlanan, ürünün ömrü boyunca hizmet verebilme yeteneğinin ve lojistik desteğinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya ilişkin programlamaların yapılması ve gerçekleştirilmesidir.

Sistemin tüm ömür devri boyunca etkin ve ekonomik bir şekilde sürdürülebilirliği için, planlamanın yapılması, uygulanması, analizlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması için gerekli tüm lojistik destek faaliyetlerini içerir.

3.4.12.1. Girdiler

 • Sistem tanımının bir parçası olarak lojistik destek ve bakım stratejisi (müşteri tarafından jenerik seviyede tanımlanmış olmalıdır)
 • Sürdürülebilirlik için gereksinimler
 • Kullanım konseptinden gelen lojistik ilişkili operasyonel gereksinimler ve hedefler

3.4.12.2. Faaliyetler

Destek süreci ile ilgili organizasyon politika ve prosedürlerine uygun olarak aşağıdaki faaliyet ve görevler uygulanacaktır.

 • Lojistik Destek ve Bakım kapsamında planlama yapılması,
  • Planlama faaliyetlerinin ana unsuru; Ön Konsept safhasından Kullanım ve Destek safhalarına kadar, tüm ömür döngüsü içerisinde tasarımı etkilemektir. Bu faaliyetler başlangıçta, kullanım çalışması ve/veya benzer sistemlerle ilgili olarak sahadan alınan veriler kapsamında taslak olabilir. Daha sonra gelinen olgunluk seviyesine göre yapılacak lojistik destek analizleri ile şekillenecektir. Kullanım ve destek safhalarında, planlama faaliyetleri operasyonel kullanım tecrübelerine ve bakımla ilgili geri bildirimlere bağlı olacaktır. Kullanım verilerine bağlı olarak, kullanım profili ya da destek stratejisi ile ilgili değişiklikler olabilecektir.
 • Planlamaya uygun faaliyetlerin yürütülmesi:
  • Faaliyetleri gerçekleştirmenin ana unsuru; önceden tamamlanması gereken hususların (bakım alt yapısı, tedarik zinciri altyapısı, özel ekipmanlar veya uygulamalar, dokümantasyon, prosedürler) ve prosedürlerin kullanılabilir halde olmasıdır.
 • Sistemin etkin ve ekonomik sürdürülebilirliği için analizlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması:
  • Kullanım safhası boyunca sistem performansının ve koşullarının izlenmesi amacıyla toplanan verilerin analizlerinin yapılarak sürdürülebilirliğine ilişkin karar destek mekanizmasının etkinliğinin sağlanması,
  • Lojistik destek ve bakım kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan verilerin hazırlanması,
  • Düzeltici ve önleyici tasarım değişiklikleri için hata durumlarının, sistem performansının, önerilerin raporlanması

Savunma sistemleri tedarik edildiğinde son kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sistemleri faal tutacak desteğin sağlanması esastır. Odak sistemlerin kullanım ve destek safhalarında, zamanla operasyonel çevrelerdeki ihtiyaçlar değişmekte, lojistik destekte zorluk, kesinti ve yüksek maliyet artışları yaşanmakta, artan kullanım yılına bağlı olarak sistem kabiliyetlerinde düşüş olabilmekte, aynı zamanda teknolojik gelişmelere uyum ve yeni kabiliyet ekleme ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Savunma platform ve sistemlerinin öngörülen ömür devri boyunca kabiliyet muhafazasının sağlanması ve/veya arttırılması kapsamında bu sistemler için çözüm olarak yarı ömür modernizasyonunun yapılması planlanır ve bu maksatla modernizasyon /modifikasyon projeleri geliştirilir.

3.4.12.3. Çıktılar

 • Lojistik destek stratejisi
 • Sistem tasarımına girdi olması amacıyla lojistik destek ve bakım ile ilgili kısıtlamalar
 • Düzeltici ve önleyici planlama faaliyetlerine ilişkin raporlar ve
 • Lojistik destek ve bakım kayıtlarıdır.

Gerekli çıktılar başlangıç için hazırlanır ve daha sonra bu çıktıların karar noktalarının, kilometre taşlarının veya kontrol süreçleri gibi diğer süreçlerin sonuçlarına bağlı olarak sürdürülebilir olmasının sağlanması gerekmektedir. Lojistik destek stratejisi ve gereksinimlerinin yanı sıra bunlara yönelik yapılacak iyileştirmelerin de dokümante edilmeleri gerekmektedir.

Şekil 32 Destek Süreci
Şekil 32 Destek Süreci3.4.13. ENVANTERDEN ÇIKARMA SÜRECİ

Yasal düzenlemelere, paydaşlar arası anlaşmalara ve organizasyonel kısıtlara uygun olarak odak sistem ve destek unsurlarının mevcudiyetini sona erdiren süreçtir.

Bağış, yeniden satış veya sorumlulukların değişimi ile sahipliğin aktarılması bu süreç kapsamında değildir.

Genel olarak envanterden çıkarma süreci aktiviteleri Geliştirme (planlama) ve Envanterden Çıkarma (yürütme) Safhalarında yoğunlaşır. Envanterden Çıkarma Safhası öncesinde de sürecin işletilmesine ihtiyaç duyulabilir.

3.4.13.1. Girdiler

 • Savunma ve lojistik planları
 • Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri
 • İş/Görev Analizi
 • Yetenek Matrisi
 • Envanterden Çıkarma Stratejisi
 • Envanterden çıkarma kararı
 • Sistem (Destek unsurları, mühimmat vb. dahil)
 • İlgili malzemelere yönelik emniyet veri dosyaları
 • Envanterden Çıkarma Planı (Taslak)

3.4.13.2. Faaliyetler

Süreç kapsamında:

Envanterden Çıkarma Faaliyetinin Planlanması

 • Her sistem bileşenini ve süreç sonunda söz konusu olabilecek atıl ürünleri içerecek envanterden çıkarma süreci tanımlanır,
 • Envanterden çıkarma stratejisinden çıkan sistem tasarımına yönelik kaçınılmaz kısıtlar (demontaj, erişim, depolama, beceri gereksinimi vb.) paylaşılır,
 • Depolama söz konusu ise gerekli tesisler ve kriterler tanımlanır.

Envanterden Çıkarma Faaliyetinin Yürütülmesi

 • Envanterden çıkarma sürecinde ihtiyaç duyulacak destek unsurları ve hizmetler tedarik edilir,
 • Odak sistem operasyondan çekilme amacıyla deaktive edilir,
 • Operasyondan sorumlu personelden gerekli bilgiler temin edilir,
 • Odak sistem süreci kolaylaştırmak adına daha küçük yapılara indirgenir,
 • Planlanan envanterden çıkarma faaliyetleri yürütülür. Bu kapsamda odak sistem ile birlikte ihtiyaç duyulmayacağı değerlendirilen destek unsurları, mühimmat vb. envanterden çıkarılır.

Envanterden Çıkarma Faaliyetinin Sonlandırılması

 • Envanterden çıkarma sonrası insan sağlığına, emniyete ve çevreye zararlı herhangi bir etken bulunmadığı garanti altına alınır,
 • Ömür boyunca toplanan bilgilerin, tehlike değerlendirmelerinde kullanılabilmesi ve gelecek sistemlere girdi olması amacıyla kaydedilmesi sağlanır.

3.4.13.3. Çıktılar

 • Envanterden Çıkarma Stratejisi
 • Envanterden Çıkarma Planı
 • Sistem Bileşenleri ve Atıkların Yönetim Stratejisi
 • Eski haline ya da üzerinde anlaşılan bir seviyeye döndürülen çevre
 • Envanterden çıkarma kayıtları ve raporları
 • Tekrar kullanılacak, geri dönüştürülecek, imha edilecek, depolanacak ya da tedarik zincirine geri döndürülecek birimler
 • Öğrenilmiş Dersler
Şekil 33 Envanterden Çıkarma Süreci
Şekil 33 Envanterden Çıkarma Süreci

3.5. SAFHALARA GÖRE SÜREÇ GİRDİLERİ, FAALİYETLERİ VE ÇIKTILARI

3.5.1. MUTABAKAT SÜREÇLERİ

3.5.1.1.TEDARİK SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Yetenek İhtiyacı ve Gereksinimleri Tedarik İhtiyacı ve Gereksinimleri Sözleşme ve Ekleri

Tedarik Planı

Sözleşme ve Ekleri

Tedarik Planı

Sözleşme ve Ekleri

Tedarik Planı

Faaliyetler Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanının Hazırlanması Tedarik Sözleşmesinin Hazırlanması

Yeterlilikteki Tedarikçilere Talep Gönderilmesi

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması

Sözleşmenin Yönetilmesi Sözleşmenin Yönetilmesi

Son Kabulün yapılması

Son Kabulün yapılması
Çıktı Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanı Sözleşme ve Ekleri Tedarik Edilen Ürün/Prototip(ler)

ELD teslimatları

Sözleşmede tanımlı diğer teslimat kalemleri

Tedarik Edilen Ürün

ELD teslimatları

Sözleşmede tanımlı diğer teslimat kalemleri

Tedarik Edilen Ürün

3.5.1.2. İKMAL SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Yetenek İhtiyacı ve Gereksinimleri

Mevcut İkmal Maddeleri/Hizmetleri

Taslak Entegre Lojistik Destek Planı

Tedarik Zinciri

Tedarik Planı, Bütçe

Entegre Lojistik Destek Planı

Tedarik Zinciri

Tedarik Planı, Bütçe

Faaliyetler İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Planlanması İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Planlanması İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Planlanması

İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Tedarikinin Yönetilmesi

İkmal Maddelerinin/Hizmetlerin Kabulünün Yapılması

Çıktı Taslak Entegre Lojistik Destek Planı

Taslak Tedarik Zinciri

Taslak Tedarik Planı

Taslak Bütçe Planı

Güncellenen Entegre Lojistik Destek Planı

Güncellenen Tedarik Zinciri

Güncellenen Tedarik Planı

Bütçe

Temin edilen ikmal malzemesi/hizmet

Güncellenen Entegre Lojistik Destek Planı

Güncellenen Tedarik Zinciri

Güncellenen Tedarik Planı,

Bütçe

3.5.2. ORGANİZASYONEL PROJE DESTEK SÜREÇLERİ

3.5.2.1. ÖMÜR DEVRİ MODELİ YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Organizasyon Strateji Planı

Organizasyon Uyarlama Yaklaşımı

Faaliyetler Ömür Devri Modelinin Kurulumu

Ömür Devri Modelinin Uygulanması

Ömür Devri Modelinin Değerlendirilmesi

Ömür Devri Modelinin İyileştirilmesi

Çıktı Organizasyonel Politikalar ve Süreçler

Ömür Devri Yönetim Planı

Ömür Devri Yönetimi Raporu

3.5.2.2. ALTYAPI YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Organizasyon Strateji Planı

Organizasyon ve Program    

Faaliyetler Altyapının Tanımlanması

Altyapının Kurulması

Altyapının İdame Ettirilmesi

Altyapının Elden Çıkarılması

Çıktı Altyapı Yönetimi Planı

Organizasyon veya Program/Proje Altyapısı

Altyapı Yönetimi Rapor ve Kayıtları

3.5.2.3. PORTFÖY YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Organizasyon Strateji Planı

Proje Durum Raporu

Portföy Kural ve Kısıtları

Faaliyetler Program/Projenin Başlatılması

Program/Projenin Kontrol Edilmesi

Program/Projenin Kapatılması

Çıktı Portföy Yönetimi Planı

Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları

3.5.2.4. İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Organizasyon Strateji Planı

Portföy Yönetimi Planı

Proje İnsan Kaynağı Gereksinimleri ve Yetenek İhtiyaçları

Faaliyetler İhtiyacın ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Yetenek İhtiyacının Karşılanması

İnsan Kaynağı Yönetimi

Çıktı İnsan Kaynağı Yönetimi Planı

Eğitim Planı

Kalifiye Personel

Portföy Yönetimi Rapor ve Kayıtları


3.5.2.5. BİLGİ (KNOWLEDGE) YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Organizasyon Strateji Planı

Kayıtlar

Faaliyetler Bilgi Yönetimi Standartların Belirlenmesi

Bilgi Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi

Bilgi Yönetimi

Çıktı Bilgi Yönetimi Planı

Bilgi Yönetimi Sistemi Rapor ve Kayıtları


3.5.2.6. KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Paydaş İhtiyaçları

Odak sistem hedefleri

Önerilen sistem çözümleri,

Taslak Kalite Planı

Sözleşme ve Ekleri

Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar

Sözleşme ve Ekleri

Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar

Doğrulama ve Kalifikasyon Sonuçları

Sözleşme ve Ekleri

Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar

Doğrulama ve Kalifikasyon Sonuçları

Sözleşme ve Ekleri

Güncellenen proje yönetim planları ve diğer yönetsel planlar

Faaliyetler Süreç Yönetim Esaslarının Belirlenmesi

Kalite Temin Faaliyetlerine ilişkin yoğunluğun Belirlenmesi

Taslak Kalite Planının Hazırlanması

Kalite Planının Hazırlanması

Kalite Yönetim Sisteminin Düzenlenmesi

Kalite Planın hazırlanması / güncellenmesi

Kalite Yönetim Sisteminin Düzenlenmesi / güncellenmesi

Kalite Yönetiminin Uygulanması

Kalite Planın hazırlanması / güncellenmesi

Kalite Yönetim Sisteminin Düzenlenmesi / Güncellenmesi

Kalite Yönetiminin Uygulanması

Bakım ve onarım kalite kayıtlarının takibi,

Kullanıcılar için verilen eğitim hizmetinin uygunluğu,

Yedek ve sarf malzemelerin uygunluğu,

Kullanıcıdan gelen geri beslemelerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileşme faaliyetlerinin desteklenmesi

Envanterden çıkarma safhası gözden geçirme toplantısının yapılması ve envanterden çıkarma planının onaylanması

Program sonlandırma / tasfiye sürecinin takip edilmesi

Çıktı Taslak Kalite Planı

Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler, Öğrenilmiş dersler

Güncellenen Kalite Planı

Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi

Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler,

Öğrenilmiş dersler

Güncellenen Kalite Planı

Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi

Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler,

Öğrenilmiş dersler

Güncellenen Kalite Planı

Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi

Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler,

Öğrenilmiş dersler

Güncellenen Kalite Planı

Planlanan kalite faaliyetlerinin; doğrulama ve geçerleme faaliyetlerine, lojistik planlara, risk planlarına ve tedarikçi seçimlerine olan etkilerinin değerlendirilmesi

Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler,

Öğrenilmiş dersler

Güncellenen Kalite Planı

Sistem ve süreçte edinilen iyileşmeler,

Öğrenilmiş dersler

3.5.3. PROGRAM/PROJE SÜREÇLERİ

3.5.3.1. PROGRAM PLANLAMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Organizasyon Strateji Planı

Kabiliyet İhtiyacı Değerlendirmeleri

Alternatif Çözümler ve Karşılık Gelen Program/Proje Planları Program/Proje Planları

Kaynaklar

Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar

Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini

Güncellenmiş Planlar

Üretim Safhası İçin Detaylı Planlar

Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar

Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini

Güncellenmiş Planlar

Kullanım ve Destek Safhaları İçin Detaylı Planlar

Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar

Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini

Güncellenmiş Planlar

Envanterden Çıkarma Safhası İçin Detaylı Planlar

Faaliyetler Program/Projenin Tanımlanması

Safhalar ve Süreçlerin Belirlenmesi

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

Program/Projenin Tanımlanması

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

Programın/Projenin Planlanması

Programın/Projenin Yürütülmesi

Program/Projenin Tanımlanması

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

Programın/Projenin Planlanması

Programın/Projenin Yürütülmesi

Program/Projenin Tanımlanması

Program/Proje Kaynaklarının Planlanması

Programın/Projenin Planlanması

Programın/Projenin Yürütülmesi

Programın/Projenin Yürütülmesi Program/Projenin Planlanması

Programın/Projenin Kapatılması

Çıktı Ana Hatlarıyla Program/Proje Planları Program/Proje Planları

Proje Uygulama Takvimi

Rol ve Sorumluluklar

Kaynak Planlaması

Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar

Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini

Güncellenmiş Planlar

Üretim Safhası İçin Detaylı Planlar

Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar

Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini

Güncellenmiş Planlar

Kullanım ve Destek Safhaları İçin Detaylı Planlar

Doğrulanmış ve Geçerli Kılınmış Dokümanlar

Güncellenmiş Ömür Devri Maliyet Tahmini

Güncellenmiş Planlar

Envanterden Çıkarma Safhası İçin Detaylı Planlar

Tamamlanmış Program/Proje


3.5.3.2. PROGRAM DEĞERLENDİRME VE KONTROL SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Program/Proje Planı
Faaliyetler Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Planlaması

Program/Projenin Değerlendirilmesi

Program/Projenin Kontrol Edilmesi

Çıktı Dokümante Edilmiş Program/Proje İlerleme (Planlama/Gerçekleşme) Durumu

3.5.3.3. KARAR YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Sistem Ömür Devri Modeli Karar Noktaları

Maliyet ve Performans Analizleri

Tanımlı Kilometre Taşları

Faaliyetler Karar Verme Stratejisinin Belirlenmesi

Bilimsel Karar Destek Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kararın Duyurulması

Çıktı Karar Yönetimi Stratejisi

Dokümante Edilmiş ve Paylaşılmış Kararlar

3.5.3.4. RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Paydaş İsterleri ve Sistem Gereksinimleri

Öğrenilmiş Dersler

Risk Yönetimi Stratejisi (Belirleme, Analiz, Azaltma vb.)

Faaliyetler Risklerin Tespit Edilmesi

Risk Analizlerinin Yapılması

Risklerin Yönetilmesi

Çıktı Risk Yönetimi Planı

Eylem Planları ve Risk Kayıtları

3.5.3.5. KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi -- Sözleşme, iş tanımı ve ekleri

Sistem Mühendisliği Gereksinimleri

Program, Lojistik ve Bakım Yönetim Planları

İletişim

Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)

Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri

Performans Ölçümleri

İletişim

Performans Ölçümleri

İletişim

Performans Ölçümleri

İletişim

Faaliyetler -- Konfigürasyon Yönetimi Planlama Konfigürasyon Yönetimi Planlama

Konfigürasyon Tanımlama

Konfigürasyon Yönetimi Planlama

Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi

Konfigürasyon Denetimleri

Konfigürasyon Durum Muhasebesi

Konfigürasyon Yönetimi Planlama

Konfigürasyon Değişiklik Yönetimi

Konfigürasyon Durum Muhasebesi Konfigürasyon Denetimleri

Konfigürasyon Durum Muhasebesi
Çıktı -- Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)

Sözleşme ve iş planı Konfigürasyon Yönetimi Maddeleri

Konfigürasyon Birimleri

Konfigürasyon Temel Çizgileri

Planlama ile uyumlu belgelendirilmiş Konfigürasyon Yönetimi Süreci (Konfigürasyon Yönetimi Planı)

Konfigürasyon Birimleri

Konfigürasyon Temel Çizgileri

Denetim Sonuç Raporu Konfigürasyon Birimleri

Performansı ölçülen ve sürekli iyileştirilen Konfigürasyon Yönetimi Süreci

Öğrenilmiş Dersler

Konfigürasyon Durum Muhasebesi Raporları

Öğrenilmiş Dersler

3.5.3.6. ENFORMASYON YÖNETİM SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Enformasyon Yönetimi Stratejisi
Faaliyetler Enformasyon Yönetiminin Planlanması

Enformasyon Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

Çıktı Güncel Enformasyon

3.5.3.7. ÖLÇÜM SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi -- Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler Diğer Süreçler Tarafından İstenen Bilgiler --
Faaliyetler -- Ölçümün Planlanması Ölçümün Planlanması

Ölçümün Yapılması

Ölçümün Düzenlenmesi

Ölçümün Planlanması

Ölçümün Yapılması

Ölçümün Düzenlenmesi

Ölçümün Yapılması

Ölçümün Düzenlenmesi

--
Çıktı -- Ölçüm Sonuç Raporu Ölçüm sonuç raporu Ölçüm sonuç raporu Ölçüm sonuç raporu --

3.5.3.8. KALİTE GÜVENCE SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler

Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı

İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler İlgili program içinde tanımlı politikalar, amaçlar ve süreçler
Faaliyetler Kalite Güvence Stratejisi’nin oluşturulması

Kalite Planın Oluşturulması

Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi

Kalite Planın Yürütülmesi

Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi

Kalite Planın Yürütülmesi

Kalite Güvence Stratejisi’nin Gözden Geçirilmesi

Kalite Planın Yürütülmesi

Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması

Kalite Planın Yürütülmesi

Kalite Güvence Stratejisi’nin uygulanması
Çıktı Kalite Stratejisi,

Kalite Planı

Kalite Stratejisi,

Kalite Planı

Kalite Stratejisi,

Kalite Planı

Kalite Stratejisi,

Kalite Planı

Kalite Stratejisi,

Kalite Planı

Süreç Odaklı ve Bağımsız Kalite Yaklaşımı


3.5.3.9. ÖMÜR BOYU İZLENEBİLİRLİK SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Başlangıç Planlama

Başlangıç Kontrol ve Analiz

Başlangıç Karar Yönetim Planı

Başlangıç Risk Yönetimi Planı

Başlangıç Konfigürasyon Yönetimi Planı

Başlangıç Bilgi Yönetimi Planı

Başlangıç Ölçme ve Değerlendirme Planı

Başlangıç Kalite Güvence Yönetim Planı

Faaliyetler Takip Edilebilirlik Anlamındaki Parametrelerin Tanımlanması

İzlenebilirlik Kapsamındaki Parametrelerin Bağlantılarının Kurulması

Değişikliklerin Etkilerinin Tanımlanması

Çıktı Güncel Proje Planlama

Güncel Proje Kontrol ve Analiz

Güncel Karar Yönetimi

Güncel Risk Yönetimi

Güncel Konfigürasyon Yönetimi

Güncel Bilgi Yönetimi

Güncel Ölçme ve Değerlendirme

Güncel Kalite Güvence Yönetimi


3.5.3.10. ÖMÜR DEVRİ MALİYETİ YÖNETİMİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Risk kayıtları/matrisi,

Program/proje planlama dokümanları

Sistem iş kırılımı yapısı,

Tahmini Takvimi,

Risk kayıtları/matrisi,

Program/ proje planlama dokümanları

Sistem iş kırılımı yapısı,

Program/proje Uygulama Takvimi,

Risk kayıtları/matrisi,

Program/proje planlama dokümanları

Sistem iş kırılımı yapısı,

Program/proje Uygulama

Takvimi,

Risk kayıtları/matrisi,

Program/proje planlama dokümanları

Sistem iş kırılımı yapısı,

Program/proje Uygulama

Takvimi,

Risk kayıtları/matrisi,

Program/proje planlama dokümanları

Sistem iş kırılımı yapısı,

Program/proje Uygulama Takvimi,

Faaliyetler Ömür Devri Maliyeti Planlaması ve Ön Tahminlerin Yapılması Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi Ömür Devri Maliyeti Planının Gözden Geçirilmesi ve Ön Tahminlerin Güncellenmesi

Tahmini Ömür Devri Maliyeti Hesaplaması

Ömür Devri Maliyeti Planlaması Ömür Devri Maliyetinin İzlenmesi,  Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi Ömür Devri Maliyetinin İzlenmesi, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi Ömür Devri Maliyetinin Güncellenmesi
Çıktı Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı, Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı, Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu), Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu), Tahmini Ömür Devri Maliyeti Planı ve Gerçekleşen Maliyet (Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu),

Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi

Ömür Devri Maliyeti Hesaplama Raporu,

Ömür Devri Maliyeti Süreç Analizi


3.5.4. TEKNİK SÜREÇLER

3.5.4.1. İŞ VE GÖREV ANALİZİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi ·         Harekât Verileri

·         Tatbikat Verileri,

·         Tehditlerdeki Değişimler,

·         Yasal Yükümlülükler,

·         Teknolojik Yenilikler,

·         Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik),

·         Mevcut İmkân ve Kabiliyetler ve uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler,

·         Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları,

·         Kaynak durumu,

·         Kullanım ve Destek Süreçlerinde yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler

İş/Görev Analizi

Yetenek Matrisi

Yetenek Matrisi (Revize) Yetenek Matrisi (Revize)
Faaliyetler Harekât ve lojistik ihtiyacının değerlendirilmesi,

Sistem, alt sistem ve/ veya komponent çözümü ile karşılanıp karşılanmama ihtiyacının belirlenmesi.

Problem sahalarının ve fırsatlarının tanımlanması.

Çözüm alternatiflerinin karakteristiğinin belirlenmesi.

Mevcut sistemlerin görev kapsamlarının operasyonel karşılama durumunun, mevcut seçeneklerin ve yetenek açıklarının değerlendirilmesi.

İş/ Görev Analizinin yönetilmesi.

İş/Görev Analizinin yönetilmesi. İş/Görev Analizinin yönetilmesi.
Çıktı İş/Görev Analizi

Yetenek Matrisi

Yetenek Matrisi (Revize) Yetenek Matrisi (Revize) Yetenek Matrisi (Revize)

3.5.4.2. PAYDAŞ İHTİYAÇLARI VE İSTERLERİ TANIMLAMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi İş/Görev Analizi Dokümanı

Paydaşların gereksinimleri ve beklentileri

Yetenek açığının belirlenmesi

İhale dokümanları veya sözleşmeler Sistem Çözümündeki Kısıtlamalar Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi
Faaliyetler Program/süreç içinde yer alan/alacak paydaşların ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Kısıtlamalar, faaliyetler ve etkileşimler göz önünde bulundurularak paydaş gereksinimlerinin tanımlanması

Tanımlanan paydaş gereksinimlerinin gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Program/süreç içinde yer alan/alacak paydaşların ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Kısıtlamalar, faaliyetler ve etkileşimler göz önünde bulundurularak paydaş gereksinimlerinin tanımlanması

Tanımlanan paydaş gereksinimlerinin gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

İstenen tüm gereksinimlerin eksiksiz olarak analiz edilmesi.

Gereksinim problemlerini çözülmesi.

Analiz edilen gereksinimlere ilişkin paydaşlara beklentilerinin yeterince karşılanıp karşılanmadığına yönelik geri dönüş yapılması. Paydaş gereksinimlerinin izlenebilirliğinin sağlanması. Sistemin ömür devri boyunca bildirilen paydaş gereksinimlerinin uygun bir biçimde saklanması.
Çıktı Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi Kullanım ve Operasyonel Senaryolar

Sistem Çözümündeki Kısıtlamalar

Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi

Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi Paydaş Gereksinimleri ve İzlenebilirlik Matrisi

3.5.4.3. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ TANIMLAMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi İş/Görev Analizi Dokümanı

Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri - - -
Faaliyetler Sistem gereksinimleri tanımı için hazırlığı

Başlangıç sistem gereksinimlerinin tanımlanması

Sistem gereksinimlerinin analiz edilmesi

Sistem gereksinimlerinin yönetilmesi

Sistem gereksinimleri tanımı için hazırlığı

Başlangıç sistem gereksinimlerinin tanımlanması

Sistem gereksinimlerinin analiz edilmesi

Sistem gereksinimlerinin yönetilmesi

Sistem gereksinimlerinin analiz edilmesi

Sistem gereksinimlerinin yönetilmesi

Sistem gereksinimlerinin analiz edilmesi

Sistem gereksinimlerinin yönetilmesi

Sistem gereksinimlerinin yönetilmesi -
Çıktı Gereksinim Tanımlama Dokümanı Gereksinim Tanımlama Dokümanı Gereksinim Tanımlama Dokümanı - - -

3.5.4.4. MİMARİ TANIMLAMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi - Gereksinim Tanımlama Dokümanı Gereksinim analizi sonucunda ortaya çıkmış sistem gereksinimleri ve tasarım kısıtları - - - -
Faaliyetler - Sistem mimari bakış açısı ile paydaş isterlerinin ilişkilerinin tanımlanması

Sistem mimari kararı için önemli olan konseptler, özelliklerin, davranışların, fonksiyonların ve sınırlamaların mimariye yansıtılması

Sistem mimari bakış açısı ile paydaş isterlerinin ilişkilerinin tanımlanması

Sistem mimari kararı için önemli olan konseptler, özelliklerin, davranışların, fonksiyonların ve sınırlamaların mimariye yansıtılması

Tanımlanan mimarinin yönetilmesi

Üretim, kullanım, destek safhaları kapsamında ihtiyaç olması durumunda yapılacak tasarım değişikliklerinin mimari tasarımı etkilemesi durumunda sistem mimarisinin güncellenmesi -
Çıktı - Başlangıç Mimari Tanımlama Dokümanı Mimari adayları arasından seçilen ve sistem tasarımı kapsamında baz alınacak olan sistem mimarisi ile seçilme gerekçeleri

Mimari Tanımlama Dokümanı

Güncellenmiş Mimari Tanımlama Dokümanı -

3.5.4.5. TASARIM TANIMLAMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri Gereksinim Tanımlama Dokümanı Önerilen tasarım çözümü için ön tasarım sonuçları (katı model, prototip vs. ) Tasarım Güncelleme İhtiyacı Tasarım Güncelleme İhtiyacı Tanımlamış / Güncellenmiş Tasarım
Faaliyetler Tasarım Stratejisinin Belirlenmesi Tasarım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

Teknoloji kullanılabilirlik durumunun takip edilmesi

Tasarım konsept çalışmaları

Sistem elemanları (alt sistem, birim, öge) için tasarım alternatiflerinin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi

Sistem gereksinimlerinin sistem elemanlarına atanması

Mimari karakteristik özelliklerinin tasarım özellikleri haline getirilmesi,

Tasarım çözümlerinin ve alternatiflerinin gözden geçirilmesi,

Tüm sistem elemanları için tasarım karakteristiklerinin tanımlanması

Sistem elemanları ve dış sistemlerle olan arayüzlerin tanımlanması

Tasarım Güncelleme Faaliyetleri


Tasarım Güncelleme Faaliyetleri Tasarımın “yeniden kullanım” potansiyelinin değerlendirilmesi
Çıktı Tasarım Stratejisi Önerilen tasarım çözümü için ön tasarım sonuçları (katı model, prototip vs. ) Atanmış ana hat

Sistem ve sistem elemanlarının tasarım karakteristikleri

Sistem ve sistem elemanlarının arayüz özellikleri,

Alternatif tasarım çözümleri arasından seçilmiş sistem ve sistem elemanları

Güncellenmiş Tasarım Güncellenmiş Tasarım Yeniden Kullanım için gerekli plan ve prosedürler

3.5.4.6. SİSTEM ANALİZİ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi --- Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Paydaş İhtiyaçları Dokümanı

Sistem Analizi İhtiyacı

---
Faaliyetler --- Sistem Analizi Faaliyeti Hazırlıkları

Sistem Analizi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Sistem Analizi Sonuçlarının Yönetilmesi

---
Çıktı --- Sistem Analizi Stratejisi

Alınacak kararı destekleyecek analiz sonuçları

Öğrenilmiş dersler

---

3.5.4.7. UYGULAMA VE ENTEGRASYON SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Gereksinim Tanımlama Dokümanı

Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Gereksinim Tanımlama Dokümanı

Sistem Mimarisi

Sistem Tasarım Tanımı

Tekrar kullanım yapılacak sistem ve sistem elemanları (alt sistemi, birim, öğe)


---

Faaliyetler Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetleri Hazırlıkları Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetleri Hazırlıkları

Uygulama ve Entegrasyon Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi


---

Çıktı Taslak Uygulama ve Entegrasyon Stratejisi Sistem ve sistem elemanlarının bulunabilirliğin sağlanması Uygulama ve Entegrasyon faaliyetleri yapılmış Sistem ve Sistem Elemanları (Alt sistem, Birim, Öğe)

Doğrulama ve Kalifikasyon faaliyetlerini destekleyecek Uygulama ve Entegrasyon kayıtları


---

3.5.4.8. DOĞRULAMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi --- Doğrulama Stratejisi

Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Sistem veya sistem elemanları gereksinimleri

Doğrulanacak sistem veya sistem elemanları

Doğrulama Kriterleri

Doğrulanmış Sistem ---
Faaliyetler --- Doğrulama Faaliyetleri Hazırlıkları

Doğrulama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi (uygulanabilir ise)

Doğrulama Faaliyetleri Hazırlıkları

Doğrulama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Doğrulama Faaliyetlerinin Sonuçlarının Yönetilmesi

Olası değişiklikler sonrası Fark / Tekrar Doğrulama Faaliyetleri ---
Çıktı --- Doğrulama Stratejisi

Taslak Gereksinim izlenebilirlik Matrisi

Doğrulama Stratejisi

Değerlendirme ve Kabul Planı

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Doğrulama Kayıtları

Doğrulanmış sistem veya sistem elemanları

Doğrulanmış sistem veya sistem elemanları

Öğrenilmiş Dersler

---

3.5.4.9. GEÇİŞ SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi --- Ana hatları ortaya konulmuş uygun sistem çözümü Geçiş Kısıtları ve Geçiş Stratejisi/Planı Program Takvimi ve Yönetim Planı Doğrulanmış Aktif Sistem ---
Faaliyetler --- Geçiş kısıtları ve geçiş stratejisinin/planının belirlenmesi Kurulum kurallarına uygun olarak operasyonel ortamın hazırlanması Sistemin, planlandığı zamanda ve planlandığı yere teslim edilmesi.

Sistem aktif hale getirilmesi.

Sistemin kullanılması.

Sistemin aktifliğinin sürekliliğinin sağlanması için desteklenmesi.

---
Çıktı --- Geçiş Kısıtları ve Geçiş Stratejisi/Planı Program Takvimi ve Yönetim Planı Kurulumu gerçekleştirilmiş sistem

Alınan Önlemler

Alınılan Dersler

İşletim yapılandırması, bulunan hatalar, alınan önlemler ve öğrenilmiş dersleri de içeren kurulum veri kayıtları

Öğrenilmiş Dersler

---

3.5.4.10. GEÇERLİ KILMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Taslak Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Operasyonel Senaryolar

Taslak Geçerli Kılma Stratejisi

Taslak Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Paydaş Gereksinimleri ve Beklentileri

Paydaş İhtiyaç ve Gereksinimleri Dokümanı

Geçerli Kılınacak sistem veya sistem elemanları

Geçerli Kılma Kriterleri

Geçerli Kılınmış Sistem ---
Faaliyetler Geçerli Kılma Hazırlıkları Geçerli Kılma Hazırlıkları Geçerli Kılma Faaliyetleri Hazırlıkları

Geçerli Kılma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Geçerli Kılma Sonuçlarının Yönetilmesi

Olası değişiklikler sonrası Fark / Tekrar Geçerli Kılma Faaliyetleri ---
Çıktı Taslak Geçerli Kılma Stratejisi Taslak Geçerli Kılma Stratejisi Geçerli Kılma Stratejisi

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Geçerli Kılma Kayıtları

Geçerli Kılınmış Sistem

Geçerli Kılınmış Sistem ---


3.5.4.11. KULLANIM SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi ·         Harekât Verileri

·         Tatbikat Verileri,

·         Tehditlerdeki Değişimler,

·         Yasal Yükümlülükler,

·         Teknolojik Yenilikler,

·         Alternatifler (DELTMATO - Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak çalışabilirlik),

·         Mevcut İmkân ve Kabiliyetler ve uzun vadede sahip olunmasına ihtiyaç duyulan imkân ve kabiliyetler,

·         Muharebe ve/veya operasyon alanının coğrafi, atmosferik ve çevresel şartları,

·         Kaynak durumu,

·         Benzer sistemlerde  yaşanan zafiyetler ve elde edilen veriler

Yetenek Matrisi

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri

Yetenek Matrisi (Revize)

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri

Odak Sistem ve ELD Teslimatları

-
Faaliyetler · Kullanım stratejisinin ve gereksinimlerinin tanımlanması, Kullanım stratejisinin ve gereksinimlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi, Kullanım stratejisinin ve gereksinimlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi,

Kullanım için gerekli sistemler, hizmetler ve malzemelerin planlanması, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanıp geliştirilmesi,

İyileştirme/modifikasyon faaliyetleri, bu faaliyetler için kabul kriterlerinin tanımlanması

Sistemin operasyonel çevresinde kullanımı, performansının izlenmesi, kayıt altına alınması -
Çıktı İş/Görev Analizi

Yetenek Matrisi

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri

Yetenek Matrisi (Revize)

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri

Yetenek Matrisi (Revize)

Paydaş ihtiyaçları ve isterleri

Odak Sistem ve ELD Teslimatları

Kullanım Performansı Verileri

Öğrenilmiş Dersler

-

3.5.4.12. LOJİSTİK DESTEK VE BAKIM SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Bu safhanın temel girdisi, mevcut operasyonel çevreden gelecek bilgiler olacaktır. Alt yapı, kullanım ve bakım personeli yetenekleri, ekipmanlar gibi operasyonel çevre bilgileri lojistik destek ve bakım stratejisi için sınırlamaları oluşturacak olup olası seçeneklerin değerlendirilmesini etkileyecektir.

·     Öğrenilmiş dersler

·     Kullanım konseptinden gelen operasyonel gereksinimler ve hedefler

·     Lojistik hususlarla ilgili öğrenilmiş dersleri ve gereksinimleri kapsayan seçenekler

·     Sürdürülebilirlik için gereksinimler (alt yapı, kullanım ve bakım personeli yetenekleri, ekipmanlar), lojistik destek ve bakım stratejisinin ve olası seçeneklerin değerlendirilmesinin daha detaylı karar verilmesini sağlayacaktır.

·     Müşterinin detaylı lojistik destek ve bakım stratejisi

·     Erişilebilir tüm kaynaklarla birlikte önerilen çözümün tüm lojistik/süreklilik gereksinimleri

·     Tasarım çözümü elemanları ile birlikte başlangıç seviyesi ELD Planı

·     Sistem tanımının bir parçası olarak lojistik destek ve bakım stratejisi (müşteri ve firma tarafından hazırlanmış olanının birleştirildiği)

·     Lojistik amaçlar kapsamında bütünleyen sistemlerin tanımlanması

·     Güncel ELD Planı

·     Sürdürülebilir kullanım ve destek safhası için tüm uygulamaların hazır olması

·     Lojistik amaçlar için bütünleyen sistemlerin hazır olması

·     Güncellenmiş ELD Planı

·     Bakım/destek ve arıza verileri

·     Güncellenmiş ELD Planı

Faaliyetler Ön Konsept safhasında sadece Destek sürecinin planlama faaliyetleri kapsamında yapılacak faaliyetler vardır;

·     Lojistik destek ve bakım stratejisinin hazırlanması

·     Süreklilik için her bir seçenek kapsamında gereksinimlerinin tanımlanması

Önerilen çözümle ilgili olarak tüm kısıtlamaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Konsept safhasında sadece Destek sürecinin planlama faaliyetleri kapsamında yapılacak faaliyetler vardır;

·     Detaylı lojistik destek ve bakım stratejisinin hazırlanması

·     Lojistik ve süreklilik gereksinimlerinin oluşturulması

·     Başlangıç Entegre Lojistik Destek Planının oluşturulması

·     Lojistik elemanların tasarım çözümü için ana hatları oluşturması ve ömür devri maliyetine katkı sağlanması

Lojistik destek ve bakım sürecinin planlanmasıdır;

·     Lojistik destek ve bakım stratejisinin ilgili paydaşlara iletilmesi

·     Sistem gereksinimleri ve tasarım çözümleri ile ilişkili lojistik amaçlar için oluşturulan gereksinimlerin yerine getirilmesi

·     Tüm program boyunca global ve uyumlu bir entegre lojistik desteğin sağlanması kapsamında, müşteri ve firma tarafından hazırlanan ELD planlarının birleştirilmesi

Bakım stratejisi oluşturulurken, çevre (alt yapı, iklim koşulları vb), bakım faaliyetleri (planlı bakım, düzeltici bakım vb.), zaman faktörleri (lojistik gecikme süreleri, ortalama onarım süresi vb.), personel (yetenek seviyesi, eğitim vb.), teknik bilgiler (teknik veriler, el kitapları vb.), depolama gibi tüm hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

·     ELD Planının kontrol edilmesi ve gerekli olması halinde düzenlenmesi

·     Müşteri ve firma arasında ELD Planı konusunda uzlaşmanın tamamlanması

·     Gerekli tüm ELD elemanlarının sağlanması ve uygulanması,

·     Lojistik destek ve bakımın planlanması ve gerçekleştirilmesidir;

·     Müşteri ile firma arasında ELD Planı üzerine anlaşılmış olması, kontrol edilmesi, gerekli olması halinde düzenlenmesi

·     Modifikasyon ve güncelleme faaliyetlerinin bir parçası olarak ELD elemanlarının güncellenmesi ve uygulanması

·     Bakım ve diğer tüm lojistik elemanların uygulanması;

·     Sistemin lojistik desteği ve bakımı için gerekli bütünleyen sistemler ve diğer tüm hizmetlerin edinilmesi, yedek parça seviyelerinin izlenmesi, eğitimli lojistik ve bakım personellerinin becerilerinin ve kullanılabilirliklerinin yönetilmesi

·     ELD Planına göre lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·     Bakım planına göre ilgili faaliyetlerin, önleyici ve düzeltici bakımların gerçekleştirilmesi

·     Bakım kayıtlarının tutulması ve raporlanması

·     Kilometre taşları;

1. Hizmet içi gözden geçirme

2. Planlı büyük bakımlar

·     Müşteri ile firma arasında ELD Planı üzerine anlaşılmış olması, kontrol edilmesi, gerekli olması halinde düzenlenmesi

·     Bakım planlamasına ve tasfiye (likidasyon) stratejisine bağlı olarak bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (alınan karara göre belirlenen sayıdaki sisteme belirlenen miktarda bakım faaliyetlerinin uygulanması gerçekleştirilebilir. Tasfiye stratejisine uygun olarak, eskime ile ilgili problemlerin giderilmesi, yenisiyle değiştirme maliyetleri, yedek parça maliyetlerinin yüksek olması gibi hususların göz önünde bulundurulmasıyla envanterden çıkarma kararı verilebilecektir.)

Çıktı ·     Jenerik seviyede lojistik destek ve bakım stratejisinin tanımlanması

·     Süreklilik için her bir seçenek kapsamında tanımlanmış gereksinimler

·     Detaylı lojistik destek ve bakım stratejisi

·     Tercih edilen çözüm ve bu çözümle ilgili olarak lojistik/süreklilik kapsamında başlangıç paydaş gereksinimlerinin tanımlanması

·     Başlangıç ELD Planı ve tasarım çözümü için ELD elemanlarının tanımlanması

Başlangıç program planı, proje yönetim planı, başlangıç Konfigürasyon Yönetimi planı, başlangıç eskime yönetim planı gibi konsept safhası çıktıları da bu sürece katkı sağlayacaktır.

·     Sistem tanımının bir parçası olarak lojistik destek ve bakım stratejisi (müşteri ve firma tarafından hazırlanmış olanının birleştirildiği)

·     Lojistik amaçlar kapsamında bütünleyen sistemlerin tanımlanması

·     Güncel ELD Planı

Doğrulama ve kalifikasyon dokümanları, sistem tanımı (arayüz tanımlamaları, bakım stratejisi/planı, destek ve bakım prosedürleri, envanterden çıkarma yaklaşımını kapsayan), güncellenmiş ömür devri maliyet tahminleri, bütünleyen sistem tanımları, güncellenmiş eskime yönetim planı, ELD Planı, Konfigürasyon Yönetimi planı gibi geliştirme safhası çıktıları da bu sürece katkı sağlayacaktır.

·     Sürdürülebilir kullanım ve destek safhası için tüm uygulamaların hazır olması

·     Lojistik amaçlar için bütünleyen sistemlerin hazır olması

·     Güncellenmiş ELD Planı

Üretim safhası çıktılarından, güncellenmiş ömür devri maliyet tahminleri ile güncellenmiş envanterden çıkarma konsepti de bu sürece katkı sağlayacaktır.

·     Sistemin kullanım ömrü boyunca sürdürülebilir sistem yeteneği

·     Bakım/destek ve arıza verileri

·     Güncellenmiş ELD Planı

·     Envanterden çıkarma kararı,

·     Öğrenilmiş dersler

Yok.

3.5.4.13. ENVANTERDEN ÇIKARMA SÜRECİ

Ön Konsept Konsept Geliştirme Üretim Kullanım Destek Envanterden Çıkarma
Girdi Savunma ve lojistik planları,

Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri

İş/Görev Analizi

Yetenek Matrisi

İş/Görev Analizi

Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinimleri

· Envanterden Çıkarma Stratejisi, · Envanterden Çıkarma Stratejisi · Envanterden Çıkarma Stratejisi

· Envanterden çıkarma kararı,

· Sistem (Destek unsurları, mühimmat vb. dahil)

· Sistem Bileşenleri ve Atıkların Yönetim Stratejisi

·   Envanterden Çıkarma Planı (Taslak)

Faaliyetler Envanterden çıkarma faaliyetlerinin planlanması Envanterden çıkarma faaliyetlerinin planlanması Envanterden çıkarma faaliyetlerinin planlanması

·   Envanterden çıkarma kısıtlarının tanımlanması.

·   Sistemdeki atıl bileşenlerin tanımlanması

·   Sistem bileşeni ve parçalarının envanterden çıkarma kataloğunun geliştirilmesi,

·   Test, doğrulama ve/veya sertifikasyon detaylarını içerecek şekilde envanterden çıkarma prosedürlerinin geliştirilmesi,

·   (Destek unsurları, mühimmat vb. dahil)

Envanterden çıkarma faaliyetlerinin planlanması Envanterden çıkarma faaliyetlerinin planlanması

Envanterden çıkarma faaliyetlerini yürütülmesi

Envanterden çıkarma faaliyetlerinin sonlandırılması

Çıktı Envanterden Çıkarma Stratejisi (Taslak) Envanterden Çıkarma Stratejisi · Sistem Bileşenleri ve Atıkların Yönetim Stratejisi,

· Envanterden Çıkarma Planı (Taslak)

· Envanterden çıkarma kararı,

[Sistem (Destek unsurları, mühimmat vb. dahil)]

· Sistem Bileşenleri ve Atıkların Yönetim Stratejisi

·   Envanterden Çıkarma Planı (Taslak)

·   Eski haline ya da üzerinde anlaşılan bir seviyeye döndürülen çevre,

·   Envanterden çıkarma kayıtları ve raporları

·   Tekrar kullanılacak, geri dönüştürülecek, imha edilecek, depolanacak ya da tedarik zincirine geri döndürülecek birimler.

4. BÖLÜM UYARLAMA

Mutabakat Süreçleri, Organizasyonel Proje Destek Süreçleri ve Teknik Yönetim Süreçleri için uyarlama söz konusu olmamakla birlikte odak sistemin hangi ömür devri safhasında bulunduğu, geliştirme ya da hazır alım yöntemiyle tedarik edileceği vb. hususlar dikkate alınarak Teknik Süreçlerde uyarlama yapılabilir.[Bkz. TSSODYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)]

Tablo 4 Uyarlama

TEKNİK SÜREÇLER UYARLAMA
TEDARİK ENVANTERDE BULUNAN
GELİŞTİRME HAZIR ALIM
İş ve Görev Analizi Süreci X X X
Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Tanımlama Süreci X X X
Sistem Gereksinimleri Tanımlama Süreci X X X
Mimari Tanımlama Süreci X
Tasarım Tanımlama Süreci X
Sistem Analizi Süreci X X
Uygulama ve Entegrasyon Süreci X X
Doğrulama Süreci X X
Geçiş Süreci X X
Geçerli Kılma Süreci X X
Kullanım Süreci X X X
Destek Süreci X X X
Envanterden Çıkarma Süreci X X X
X: Uyarlama Yapılmaz : Uyarlama Yapılabilir

5. SİSTEM ÖMÜR DEVRİ SAFHALARI ve SÜREÇLER

Bu doküman kapsamında detaylandırılan sistem ömür devri süreçlerinin, TSSÖDYP-01 Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve)’nde tanımlanan sistem ömür devri safhalarına göre yoğunlukları verilmiştir.

Tablo 5 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri
Tablo 5 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri


Tablo 6 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri (Devamı)
Tablo 6 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri (Devamı)


Tablo 7 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri (Devamı)
Tablo 7 Sistem Ömür Devri Süreçlerinin Safhalardaki İşyükleri (Devamı)
DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN KURUM/KURULUŞLAR

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

         KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

         ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASELSAN A.Ş.

EPENEK GESG LTD. ŞTİ.

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.

MİLSOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

NUROL HOLDİNG A.Ş.

ROKETSAN A.Ş.[*] Sistem ömür devri safhaları içinde görev alanlarına bağlı olarak ilgili kurumlarca teknik yönetim süreçleri olarak da icra edilebilirler.