Sistem Ömür Devri Yönetimi Terminolojisi

TSSÖDYP Wiki sitesinden
Oozdemir (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 09.58, 5 Ağustos 2021 tarihli sürüm (→‎2. TANIMLAR)
(fark) ← Önceki hâli | Güncel sürüm (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında, ilgili tüm paydaşların katılımıyla faaliyet göstermek üzere Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) kurulmuştur.

TSSÖDYP; savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi, sistemlerin tedariki, kullanımı, desteklenmesi ve envanterden çıkarması safhalarını bir bütün halinde ele alan Sistem Ömür Devri Yönetimi ilke ve uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve savunma programlarının/ projelerinin yürütülmesinde savunma ve güvenlik ekosistemini oluşturan tüm paydaşlarca anlayış birliğine ulaşılmasını amaçlamaktadır.

Savunma sistemlerinin ömür devri yönetiminde millî bünyemize uygun, ülkemize özgü çözümler üretmek ve bunları dokümante etmek gibi önemli bir misyonu olan TSSÖDYP; Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili birimleri, Genelkurmay Başkanlığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı, EGM, TÜBİTAK, SASAD ve savunma sanayii firmaları temsilcilerinin katılımı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Sistem ömür devri yönetimi yaklaşımı ile; savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi aşamasından envanterden çıkarma safhasının sonuna kadar görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarının sistemlerin istenilen performans seviyesinde mümkün olan en az maliyetle tedariki, kullanımı ve lojistik desteğinin sağlanabilmesi için görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ömür devrinin tamamında birlikte çalışmaları öngörülmektedir.

Bu itibarla, savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesinin, tedarikinin, kullanımının, lojistik desteğinin ve envanterden çıkarılmasının en baştan uzun soluklu bir program olarak kurgulanmasının ve ilgili birimler aracılığı ile sistem ömür devri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

TSSÖDYP tarafından son iki buçuk yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar ile savunma ve güvenlik sistemlerinin ömür devri yönetimine ilişkin planlama ve uygulamaya esas olacak yaklaşımları ortaya koyan 13 adet rehber, iki adet bilgi kitapçığı ve bir adet terminoloji dokümanı hazırlanmıştır.  Uygulamalardan alınacak geri bildirimler ile söz konusu dokümanların güncellenmesi, geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde uygulamaya esas düzenlemelerin alt yapısını oluşturması hedeflenmektedir.

TSSÖDYP çalışmalarına katkı veren ve dokümanların hazırlanmasında görev alan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.


Prof.Dr. İsmail DEMİR

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Savunma Sanayii Başkanı


ÖZET

Tehdit algısında ve savunma konseptinde zamanla meydana gelen değişiklikler, savunma sistemlerinin ömür devri maliyetlerindeki artışlar, savunma bütçelerindeki kısıtlamalar, teknolojideki hızlı gelişmeler, uluslararası rekabet ve günümüz sistemlerinin karmaşıklığı gibi faktörler, kamu ve özel sektörün savunma sistemlerinin tedarikine ve lojistik desteğine yönelik faaliyetlerinin planlanmasında ve icrasında yeni yaklaşımlar ve buna bağlı yeni stratejiler geliştirilmesini zaruri hale getirmiştir.

Bu nedenle, tedarik edilen sistemlerin kullanım döneminde hedeflenen muharebe ve/veya operasyon performansının sürdürülebilirliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması amacıyla sistemlerin ömür devrinde rol ve sorumluluğu bulunan tüm paydaşların katılımı ile Sistem Ömür Devri Yönetimi yaklaşımı geliştirilmiştir.

Sistem Ömür Devri Yönetiminin temel amacı; mevcut durumdaki değişimlere uyum sağlamaktan ziyade gelecekte ortaya çıkabilecek değişimleri öngörmek, belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli önlemleri alarak değişimleri yönlendirmek ve kontrol altında tutmaktır. Harekât ihtiyaçlarının zamanında ve verimli şekilde karşılanması ve sahip olunan kaynakların maliyet etkin kullanımı esastır. Başka bir deyişle, sistem ömür devri yönetimi geleceği bugünden tasarlamak ve planlamaktır.

Bu doküman; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), diğer ihtiyaç makamları ve savunma sanayi firmalarında Sistem Ömür Devri Yönetimi’nin bir kültür olarak yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına yönelik rehber oluşturmak amacıyla savunma sistemlerinin ömür devrinde rol ve sorumluluğu bulunan ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.

Sistem Ömür Devri Yönetimi yaklaşımında Türk Savunma Sanayi Ömür Devri Yönetimi Platformu tarafından hazırlanan rehber dokümanlar içinde dil ve kavram birliğinin sağlanması ve ortak terminoloji belirlenmesi için “Sistem Ömür Devri Yönetimi Terminolojisi” dokümanı hazırlanmıştır.

Sonuç olarak özellikle yabancı literatürden dilimize kazandırılan ve ilgili paydaşlar tarafından Türkçeleştirilmek suretiyle kullanılan terimlerde dil ve ifade birliği sağlanmasına, aynı anlama gelen ve farklı kelimelerle ifade edilen terimlerin bir araya getirilmesi suretiyle eş anlamlı terimlere açıklık getirilmesine gayret edilmiştir.

1. GENEL

1.1 GİRİŞ

Sistem Ömür Devri Yönetimi ilke ve uygulamalarını ülkemizde yaygınlaştırılması esnasında uygulamaya esas teşkil edebilecek dokümanlar içerisinde yer alan tanım ve kısaltmalara sistematik ve düzenli bir şekilde ulaşılabilirliğin sağlanması için bu rehber düzenlenmiştir.

1.2 AMAÇ

Bu doküman,

  • Özellikle yabancı literatürden dilimize kazandırılan ve savunma ve güvenlik sektöründe görev alan tüm paydaşların tarafından Türkçeleştirilmek suretiyle kullanılan terimlerde dil ve ifade birliği sağlanması,
  • Aynı anlama gelen ve farklı kelimelerle ifade edilen terimlerin bir araya getirilmesi suretiyle eş anlamlı terimlere açıklık kazandırılması,

faaliyetlerinde rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

1.3 KAPSAM

Bu doküman, Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi dokümanlarının geliştirilmesi çerçevesinde tüm paydaşlarca kullanılabilir olup dil ve kavram birliğinin sağlanması kapsamında dokümanlarda yer alan tanım ve kısaltmalara bir arada ulaşılabilmeyi mümkün kılmaktadır.

1.4 TERMİNOLOJİ DOKÜMANININ KULLANIMI

Bu doküman Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) tarafından hazırlanan tüm dokümanlarda geçen tanımlar ve kısaltmaların bir arada ele alındığı 3 bölümden oluşmaktadır:

  • İlk bölüm; giriş, amaç, kapsam, referanslar gibi genel bilgileri içermektedir.
  • İkinci bölümde, Tanımlar yer almaktadır.
  • Üçüncü bölümde, Kısaltmalar verilmiştir.

1.5 TERMİNOLOJİ DOKÜMANININ GÜNCELLENMESİ

Elektronik ortamda hazırlanan dokümanın yaşayan bir doküman olarak güncellemelerin/ilavelerin sürekliliği sağlanacaktır.

YAYIN NO YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK YAPILAN BÖLÜM/SAYFA AÇIKLAMA
01 Ağustos 2021 İlk yayın

1.6 REFERANSLAR

TSSÖDYP DOKÜMAN SETİ
DOKÜMAN ADI   DOKÜMAN KODU
Sistem Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve) TSSÖDYP-01
Sistem Ömür Devri Yönetimi Süreçleri Rehberi   TSSÖDYP-02
Ürün Destek Stratejileri ve Modelleri Rehberi TSSÖDYP-03
Entegre Lojistik Destek (ELD) Rehberi TSSÖDYP-04
Entegre Lojistik Destek (ELD) İsterleri Hazırlama Rehberi    TSSÖDYP-05
Lojistik Destek Analizleri ve Kayıtları Rehberi   TSSÖDYP-06
Tedarik Zinciri Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-07
Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-08
Kullanım ve Destek İhtiyaçları Çerçevesinde Yerlileştirme/

Millîleştirme Rehberi

TSSÖDYP-09
Kullanım ve Destek Safhaları Kalite Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-10
Sistem Ömür Devri Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi Rehberi TSSÖDYP-11
Teknik Yayın Hazırlama Rehberi   TSSÖDYP-12
Eğitim ve Eğitim İhtiyaçları Rehberi TSSÖDYP-13
Sistem Ömür Devri Yönetimi Terminolojisi TSSÖDYP-14
Kodlandırma ve Sınıflandırma Bilgi Kitapçığı TSSÖDYP-15
ASD/AIA S-Serisi ELD Spesifikasyonları Seti Tanıtım Kitapçığı TSSÖDYP-16

2. TANIMLAR

Aktif  

(Active)

Ürünün üretiminin devam etmesi ve piyasada rahatlıkla temin edilebilmesi durumudur.


Altyapı Yönetimi Süreci

(Infrastructure Management Process)

Organizasyon için gerekli olan tesislerin, araçların, iletişim ve bilgi teknolojisi varlıklarının tasarlanması, geliştirilmesi, değiştirilmesi, uygulanması, idame ettirilmesi ve elden çıkarılmasının amaçlandığı süreçtir.


Anahtar Performans Göstergesi

(Key Performance Indicator)

Süreçte hedeflenen performans seviyesinin tanımlanması için kullanılan göstergelerdir.


Anahtar Risk Göstergesi

(Key Risk Indicator)

Süreçte belirlenen risk seviyesinin erken dönemde fark edilmesini sağlamak için kullanılan göstergelerdir.


Araştırma-Geliştirme

(Research-Development)

Belirli bir konuyu anlamak üzere bilgi üretilmesini, üretilen bilginin uygulanmasıyla teknoloji geliştirilmesini veya elde edilen teknolojiyi kullanarak sistem geliştirilmesini amaçlayan, seri üretim içermeyen faaliyetlerdir.


Arıza

(Failure)

Bir konfigürasyon biriminin kendinden beklenen şekilde çalışmaması ve/veya beklenen çıktıları üretememesi durumudur.


Aşama

(Phase)

Safhalar içerisinde bulunan ve ilgili safhanın tamamlanabilmesi için gerekli çıktıların üretildiği bölümlerdir.


Bakım

(Maintenance)

Ürün ömür devri boyunca uygulanacak bakım konseptlerini ve gereksinimleri içeren ELD Elemanıdır..


Bakım Görev Analizi

(Maintenance Task Analysis)

Düzeltici ve önleyici faaliyetler için prosedürler, yedek parça, destek ekipmanı, personel beceri seviyesi, tahmini süreler, tesis gereksinimleri vb. bilgilerin çıkarılması sağlayan detaylı bir analizdir.


Bilgi Kümesi

(Data Set)

Bilgi kümesi, kararlaştırılan derinlik ve kapsama göre ihtiyaç duyulan bilgilerin  

(data modülü, görsel, multimedia, v.b.) CSDB içinde, sanal bir başlık altında yönetilmesidir. Bilgi seti olarak da adlandırılmaktadır.


Bilgi Yönetimi Süreci

(Knowledge Management Process)

Organizasyonların fırsatlardan faydalanması ve tehditlerden sakınması için mevcut bilgi birikiminin erişilebilirliğini ve tekrar kullanımını sağlayan bilgi sisteminin kurulduğu ve yönetildiği süreçtir.

Bilgisayar Kaynakları

(Computer Resources)

Görev kritik bilgisayar yazılım/donanım sistemlerinin işletilmesi ve desteği için ihtiyaç duyulan tesis, donanım, yazılım, iletişim, dokümantasyon, iş gücü ve personel ihtiyaçlarını kapsayan ELD Elemanıdır.


Birim

(Item, Part, Product, Component, Material, Software)

Bir sürecin çıktısıdır (ürün, donanım, yazılım, işlenmiş malzeme, dokümantasyon, hizmetler, tesisler gibi.)


Birim Hiyerarşisi

(Item Hierarchy)

Birimlerin ürün ağacında tanımlanan şekliyle bir ürünün içerisinde nasıl yapılandırıldığını gösteren ve ata-çocuk ilişkilerini tüm seviyeleriyle içeren hiyerarşidir.


Birlikte Çalışabilirlik

(Interoperability)

Askeri teçhizat veya grupların birbirleriyle koordineli ve uyumlu bir şekilde görev yapabilmesi


Bölgesel Emniyet Analizi

Odak sisteme ait bileşenlerin bir birine çok yakın olduğu alanlarda/bölgelerde, her bir bileşen emniyet açısından uygun bulunsa bile aynı alan/bölge içinde bulunan bileşenlerin bir birini olumsuz etkilemesi durumunda ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların ve arızaların tasarım aşamasında belirlenmesidir.


Çoklu Ortam Sunumu

(Multimedia Presentation)

Bir içeriğin ses, görüntü, grafik, animasyon gibi çeşitli formatlarda sunulmasıdır.


Demodelik Yönetimi

(Obsolescence Management)

Tasarım, geliştirme, üretim ve ürün desteği dönemlerinde ürün içeriğindeki parçaların üretim sürecinde ya da bulunabilirliğinde meydana gelebilecek değişimlerden kaynaklanan problemlerin farkında olmak ve bu problemlerin etkilerini azaltmak için çözüm yöntemleri belirlemek amacıyla yürütülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetilmesi disiplinidir.


Desteklenebilirlik  

(Supportability)

Sistem tasarım özelliklerinin ve planlanan lojistik kaynakların sistemden beklenen kullanıma hazır bulunma gereklerini sistemin ömür devri boyunca uygun maliyette karşılayabilme derecesidir.

Destek Safhası

(Support Stage)

Odak Sistem ve destek unsurlarının işlev devamlılığını ve kullanım sürdürülebilirliğini etkinleştiren destek hizmetlerinin planlanması ve sağlanması safhasıdır.


Destek Süreci  

(Support Process)

Ürünün ömrü boyunca hizmet verebilme yeteneğinin ve lojistik desteğinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya ilişkin programlamaların yapılmasıdır.


Destek Teçhizatı

Ürünün bakımı ve işletilmesi için gerekli sabit ya da taşınabilir teçhizattır. Söz konusu teçhizat; bakım ekipmanı, avadanlık, metroloji, kalibrasyon test ekipmanı ve otomatik test ekipmanı içerir.


Destek Unsurları

(Enabling Systems)

Odak Sistemin belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen performans seviyesinde görev yapabilmesi ve maliyet etkin olarak kullanımında sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan unsurlardır.


Destek ve Test Ekipmanları  

(Support and Test Equipment)

Ürünün ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olmasını sağlamak üzere, kullanımı, desteği ve ikmalini sürdürebilmek için gerekli destek ekipmanlarının (mobil veya sabit) tedarik edilmesine ve desteklenmesine ilişkin yönetsel faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması, kaynak tahsisi ve uygulanması faaliyetlerini içeren ELD Elemanıdır.


Dış Hususlar

Kuruluşun hedeflerini geliştirmesine ve ulaşmasına etki eden dış konuların  

(ulusal, uluslararası, bölgesel, yerel, ekonomik, kültürel, politik, sosyal, yasal, finansal, teknoloji, ekonomik, doğal şartlar gibi tüm unsurlar) bütünü.

Alternatif Kullanım: Dış bağlam

Doğrulama

(Verification)

Ürün ya da hizmetin istenen özellikte olduğunu, gerekleri karşıladığını ve kullanıma uygunluğunu göstermek amacıyla yapılan sistematik değerlendirmelerdir.


Doğrulama Süreci

(Verification Process)

Test, Analiz, Muayene ve Gösterim gibi doğrulama yöntemleri kullanılarak üretimi / entegrasyonu yapılan sistem ve alt sistem prototiplerin gereksinim tanımlama dokümanlarında yer alan isterlerin karşılandığının ispat edildiği süreçtir.


Doküman

(Document, Dataset)

Basılı ya da dijital ortamdaki (Kâğıt, fotoğraf, elektronik dosyalar, optik bilgisayar ortamları, manyetik, elektronik saklama birimleri vb. veya bunların kombinasyonu) bilgi veya veriyi ifade eder.

Alternatif Kullanım : Belge, Veri seti

Eğitim ve Eğitim Desteği

(Training and Training Support)

Belirlenen eğitim stratejisinin uygulanması ile eğitim desteği kaynaklarının belirlenerek planlanması, ürünün ömür devri boyunca en uygun performans ve kullanıma hazır bulunuşluk seviyesini sağlayacak şekilde kullanılması, idamesi ve desteklenmesi için ihtiyaç duyulan personelin eğitilmesine ilişkin ELD Elemanıdır.


Ekonomik ömür

(Economic Life)

İhtiyacı karşılayacak yeni sistemlerin tedarik ve idame maliyetinin mevcut sistemlerin idame maliyetine oranla daha ekonomik olduğunun değerlendirilmesine kadar mevcut sistemlerin hizmet içinde kaldığı süredir.


Emniyet

(Safety)

Ölüm, yaralanma, mesleki hastalık, ekipman veya mülkte hasar veya kayıp veya çevreye verilen hasara neden olabilecek koşullardan bağımsız olmak.  


Enformasyon Yönetimi Süreci

(Information Management Process)

Belirlenen sistemlere, ömür devri sırasında ve sonrasında uygun şekilde, zamanında, eksiksiz, geçerli ve gerekirse gizli bilgiler sağlamaktır.

Eniyileştirilmiş

(Optimized)

Optimize edilmiş


Entegre Lojistik Destek

(Integrated Logistics Support)

Ürünlerin lojistik destek gereksinimlerinin tanımlanması, analizi ve planlanmasına yönelik; lojistik planlama ve analiz, bakım/onarım, eğitim, teknik yayın ve diğer ilgili konularda, tasarım aşamasından itibaren, bilimsel yöntemler kullanarak planlanıp yürütülen işlevlerin bütünleşik ele alındığı çalışmalardır.

Alternatif Kullanım: Bütünleşik Lojistik Destek


Entegre Lojistik Destek Elemanları

(Integrated Logistics Support Elements)

Bakım, İş Gücü ve Personel, İkmal Desteği, Destek Teçhizatı, Teknik Bilgi, Eğitim ve Eğitim Desteği, Bilgisayar Kaynakları Desteği, Tesisler, Paketleme, Taşıma, Depolama ve Ulaştırma,  Tasarıma Etki, İdame Mühendisliği  ve Ürün Destek Yönetimi olmak üzere 12 adettir.


Envanterden Çıkarma Safhası

(Retirement Stage)

Kullanımdan kaldırılmasına karar verilmiş olan Odak Sistem, alt sistem, sistem elemanları ve/veya destek unsurlarının envanterden çıkarılması safhasıdır.

Alternatif Kullanım: Elden Çıkarma


Envanterden Çıkarma Süreci

(Disposal Process)

Kullanımdan kaldırılmasına karar verilmiş olan Odak Sistem, alt sistem, sistem elemanları ve/veya destek unsurlarının envanterden çıkarılması sürecidir.

Alternatif Kullanım: Elden Çıkarma

Etiketlendirme

(Labeling)

Bir malzemenin, Askerî Lojistik süreçleri içine girmesinden çıkışına kadar olan tüm safha ve hareketlerde tanınmasını ve/veya izlenmesini sağlayan, “yeteri kadar” bilgiye, malzemenin üzerinde ve/veya ambalajında yer verilmesidir.


Fiziki Lojistik

Envanterde yer alan bir ürünün cari bakım-idame-işletme süreçleridir.


Fiziksel Konfigürasyon Denetimi

(Physical Configuration Audit)

Bir konfigürasyon kaleminin üretilmiş (İng. As-built) veya idame edilen (As-Maintained) konfigürasyonunun, teknik dokümanlarına göre resmi olarak incelenmesidir.

Alternatif Kullanım: Fiziksel Konfigürasyon Tetkiki


Fonksiyonel Lojistik

Envantere yeni girecek tasarım ve geliştirme aşamasındaki bir ürün için tasarıma etki eden lojistik süreçlerdir.


Geçerli Kılma Süreci

(Validation Process)

Sistemin ilgili operasyonel ortamda kendisinden beklenen ihtiyacı karşıladığının objektif kanıtlarla gösterilmesidir.


Geçici Stok Numarası-GSN

KKB’ler tarafından tahsis edilen NSN benzeri bir rakam ve harf dizinidir.


Geçiş Süreci

(Transition Process)

Ürünün kurulumu için gerekli faaliyetlerin -sözleşmede belirtildiği şekilde işletimine ve desteğine yardımcı olacak tüm destek unsurlarını da içerecek şekilde- tanımlandığı ve yürütüldüğü süreçtir.


Geliştirme Safhası

(Development Stage)

Belirlenen sistem çözümüne ve gereksinimlere uygun olarak Odak Sistem ve destek unsurlarının tasarımı, entegrasyonu, doğrulanması ve kalifikasyonu faaliyetlerinin yürütülmesi safhasıdır.


Göreve Hazır Bulunma

(Readiness)

İhtiyaç duyulan sistemin ilgili görev profili kapsamında kullanıma hazır bulunmasıdır.


Güvenilirlik

(Reliability)

Belirli bir zaman periyodunda, istenen çevresel ve coğrafi şartlar altında ve belirlenen kullanım profillerinde sistemin gereken fonksiyonunu hata yapmadan yapabilme/başarabilme olasılığıdır.


Hata

(Fault)

Sistem fonksiyonlarında azalma, kesilme ya da kayba neden olan olaylardır.


Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi

(Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)

Bir sistem bünyesinde meydana gelebilecek potansiyel hata modlarının, etkilerinin ve kritiklik seviyelerinin değerlendirildiği analizdir.


Hazır Alım

(Non Developmental Item Acquisition)

Mal ve/veya hizmetin hazır olarak temin edildiği proje modelidir.

Hizmet

(Service)

Ürünün tasarım, üretim, kurulum, işletim, bakım, onarım, yedek parça, eğitim, dokümantasyon ve desteği için yürütülen tüm faaliyetler


İade

(Return)

Tedarik zinciri üzerindeki her türlü geri yönlü malzeme hareketi


İçgörü

(Insight)

Paydaşların birbirlerini anlaması, tahmin edilemeyen konuların birlikte ele alınarak söz konusu sistemlere yönelik güçlü farkındalığın oluşturulması.


İç Hususlar

Kuruluşun hedeflerini geliştirmesine ve ulaşmasına etki eden iç konuların (kurum kültürü, kapasite, kurumun stratejik doğrultusu, ürün ve hizmetleri, süreçleri, sistemler, bilgi birikimi, iş gücü gibi) bütünüdür.

Alternatif Kullanım: İç Bağlam


İdame Edilebilirlik

(Maintainability)

Belirlenmiş prosedür ve kaynaklar kullanılarak, tanımlı bakım onarım seviyelerinde belirlenmiş yeteneğe sahip personel tarafından bakım faaliyeti gerçekleştirildiğinde, odak sistemin öngörülen performans seviyesinde tutulabilmesi veya öngörülen performans seviyesinde tekrar çalışır duruma geri getirilebilmesi kabiliyetinin ölçüsüdür.


İdame Mühendisliği

(Sustaining Engineering)

Kullanımda olan ürünlerin desteklenmesine ilişkin işletim ve idamesi için gerekli olan teknik görevleri (mühendislik ve lojistik incelemeler, analizler vb) kapsayan ELD Elemanıdır.


İdari Şartname

(Administrative Requirements)

Basılı ya da dijital ortamdaki

(Kâğıt, fotoğraf, elektronik dosyalar, optik bilgisayar ortamları, manyetik, elektronik saklama birimleri vb. veya bunların kombinasyonu) bilgi veya veriyi ifade eder.


İhtiyaç Makamı

Bir malın, teçhizatın, sistemin ve hizmetin tedarik edilmesi için ihtiyacı tespit eden, tedarik edilmesi için teklif yapan, tedarik edildikten sonra kullanıcılara dağıtımını yapan makamdır.

Alternatif Kullanım: Kullanıcı, Müşteri


İkmal Desteği

(Supply Support)

Mümkün olan en düşük ömür devri maliyetinde en iyi kabiliyetin kullanıma hazır olmasını sağlayabilmek için gerekli onarım parçaları, yedekleri ve bütün ikmal sınıflarını tedarik etmek için yönetim faaliyetlerinin belirlenmesine, planlanmasına, söz konusu faaliyetlere yönelik kaynağın sağlanmasına ve faaliyetlerin icra edilmesine ilişkin ELD Elemanıdır.


İkmal Süreci

(Supply Process)

Sistem ömür devrinin bir parçası olan kaynakların ve altyapının etkili ve verimli olarak yönetilmesi için operasyonel ihtiyaç ve gereksinimlerin tanımlanması ile Ürün ve destek unsurlarının fiziksel ve fonksiyonel devamlılığının ve kullanım etkinliğinin sağlandığı süreçtir.

İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci

(Human Resource Management Process)

Tüm savunma program/projelerinin insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için uygun, nitelikli ve deneyimli personelin sağlanması faaliyetlerinin yönetildiği süreçtir.


İster

(Requirement)

Alıcı tarafından talep edilen hizmet ve ürüne yönelik ölçülebilir metriklerle ifade edilen gereksinim

Alternatif Kullanım: Gereksinim


İş gücü ve Personel

(Manpower and Personnel)

Ürünün ömür devri boyunca kullanılması ve idame edilmesi için gerekli nitelikte iş gücü ve personelin belirlenmesi, planlanması, kaynağın sağlanması ve istihdam edilmesi faaliyetlerini içeren ELD Elemanıdır.


İş Kuralı

(Business Rule)

Bir organizasyonun ya da projenin, S1000D spesifikasyonu kapsamındaki çalışmalarını yürütürken izleyecekleri yöntem, usul ya da kısıtlamaları yansıtan kararıdır.


İş Kuralları Değişimi  

(Business Rules Exchange)

Bir projede uygulanacak iş kurallarının, belirli bir formata göre standart bir şekilde dokümante edilmesini ve proje kapsamında hazırlanacak olan veri modüllerinin hangi iş kurallarına göre yazıldığının tanımlanabilmesini ve denetlenebilmesini sağlamaya yarayan bir veri modülüdür.


İş Kuralları Karar Noktası

(Business Rules Decision Point)

İş Kuralı Karar Noktası, iş kurallarının bir ID, başlık ve açıklama cümlesi ile tanımlanmış haline verilen isimdir.


İş ve Görev Analiz Süreci

(Business or Mission Analysis Process)

Operasyonel koşulları ve kısıtları içeren alan tanımlamasının ve mevcut sistemlerin görev kapsamlarının operasyonel beklentileri karşılama durumu ve önerilen seçeneklerin yetkinlik değerlendirilmesinin yapılması ile ömür devrinin başlatıldığı süreçtir.


İşlevsel Konfigürasyon Tetkiki

(Functional Configuration Audit)

İşlevsel ve/veya tahsis edilmiş ana çizgileriyle belirlenmiş gereksinimleri başarmış bir konfigürasyon kaleminin işlevsel özelliklerinin resmi olarak incelenmesidir.

Alternatif Kullanım: İşlevsel Konfigürasyon Denetimi


Kafile Numarası

(Lot Number)

Tamamen aynı şartlar altında tek seferde üretilen ürünleri ifade eden tanımlayıcı numara

Alternatif Kullanım: Parti Numarası, Lot

Numarası


Kalifikasyon

(Qualification)

Gereksinimlerin tam olarak ya da belirli sınırlar dâhilinde karşılandığının gösterilmesidir.


Kalite Güvence Süreci

(Quality Assurance Process)

Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olan ve kalite gereksinimlerinin karşılandığının süreç odaklı bir yaklaşımla güvence altına alınmasını temin eden süreçtir.


Kalite Yönetimi Süreci

(Quality Management Process)

Kalite Yönetim Sistemi’nin ürün ömür devri içinde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını temin etmek amacıyla işletilen süreçtir.


Kamu-Özel Sektör İş Birliği

(Public-Private Partnership)

Savunma sistemi için, ömür devrinin tüm safhalarını kapsayan uzun vadeli bir destek stratejisi doğrultusunda; belirlenen performans hedeflerinin elde edilebilmesi maksadıyla, kamu-özel sektör imkân ve kabiliyetlerinin maliyet etkinliğinin değerlendirilerek bir araya getirilmesi ile hayata geçirilen bütünleşik işbirliği yaklaşımıdır.


Kapsam Belirleme

(Scoping Study)

EİA projesinin yönetimini, risk alanlarını, programlama ve kaynak bulma konularını, politikalarını, varsayımlarını ve kısıtlamalarını, gereksinimlerden etkilenen personeli tanımlama.


Karar Noktası

(Decision Gate)

Safhalar arasındaki geçişlerde, önceki safhada yapılmış çalışmaların yeterliliğinin ve sonraki safhada yapılacak çalışmalar için gerekli girdilerin değerlendirildiği karar noktalarıdır.


Karar Yönetimi Süreci

(Decision Management Process)

Yeterli bilgi ve seçenekleri içeren kararların doğru zamanda ve doğru seviyede verilmesini sağlayan bir karar mekanizması oluşturma amaçlı süreçtir.


Kavramsal Tasarım

(Conceptual Design)

Teklife Çağrı Dokümanlarında yer alan gereksinimlere göre sistem çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasıdır.


Kilometre Taşı

(Milestone)

Safha içerisindeki ilerlemeyi ölçmek için kullanılan kontrol noktalarıdır.


Kit

Bakım, onarım veya mühendislik değişikliği sonucu sahada parça değişimi sağlamak amacı ile hazırlanan ve içinde parçalar ile beraber talimatları da içeren set


Konfigürasyon

(Configuration)

Mevcut ya da planlanan bir kalemin ya da kalemlerden oluşan bir birleşimin başarım, işlevsel ve fiziksel özellikleridir.


Konfigürasyon Birimi

(Configuration Item)

Bir son kullanım işlevini yerine getiren ve ayrı bir konfigürasyon yönetimi dokümantasyonu ve kontrolü gerektirdiği addedilen ürün, alt ürün, alt-ürünler birleşimidir.

Alternatif Kullanım: Konfigürasyon Kalemi, Konfigürasyon Elemanı, Konfigürasyon Öğesi


Konfigürasyon Kontrol Yetkilisi/ Yetkisi

(Configuration Control Authority)

Bir konfigürasyon kalemine ait değişikliklerin uygulanması için onay veren kurum veya kişidir. Bu yetkili kalemin performansından teknik olarak sorumludur.


Konfigürasyon Temel Çizgisi

(Configuration Baseline)

Bir ürünün zaman içinde belli bir noktadaki özelliklerini belirleyen ve ürünün ömür devri içinde yapılacak faaliyetler için bir referans noktası olarak kullanılan, onaylı ürün konfigürasyon bilgileridir.

Alternatif Kullanım: Ana çizgi, ana hat, temel hat, dayanak


Konfigürasyon Yönetimi

(Configuration Management)

Tüm ömür devri boyunca ürünün başarım, işlevsel ve fiziksel özelliklerini gereksinimler, tasarım, üretim ve işletim bilgileriyle uyumlu kılan ve bu uyumu koruyan teknik ve yönetsel süreçtir.


Konfigürasyon Yönetimi Süreci

(Configuration Management Process)

Sistemin işlevsel ve fiziksel özelliklerinin kontrolünün ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla ömür devri boyunca meydana gelebilecek tüm değişikliklerle birlikte sistemin konfigürasyonunu tanımlamayı, dokümante etmeyi ve tüm bu süreci yönetmeyi hedefleyen süreçtir.


Konsept Safhası

(Concept Stage)

Sistem çözümüne ilişkin detaylı çalışmaların yürütülerek sistem gereksinimlerinin tanımlandığı ve bu ihtiyaçların karşılanma esaslarının planlandığı safhadır.


Kök Neden

Bir veya daha fazla olayın temel sebebi

Alternatik Kullanım: Kök Sebep

Kritik Sistemler

Harekâtı tehlikeye sokabilecek olan, ihraç lisansına ve kontrol rejimine tabi olması nedeniyle yurt içinde üretimi, mümkün olmaması halinde ortak üretimi gerekli görülen sistemler/teknolojilerdir.


Kritik Tasarım Gözden Geçirme

(Critical Design Review)

Bir konfigürasyon birimi veya işlevsel olarak ilişkili konfigürasyon birimlerinin üretim aşamasına geçmeden önce, ilgili teknik dokümanlardaki tasarım çözümünün sistem, alt sistem ve arayüz gereksinimlerini karşılayacağının teyit edilmesidir. Teknik değerlendirmenin yanı sıra program riskleri ve proje takvimi değerlendirilmesi de yapılır.


Kullanıcı

(User)

Harp araç, silah ve malzemelerini kullanacak ve/veya idamesini sağlayacak birimleri ifade eder.

Alternatif Kullanım: İhtiyaç Makamı/ İdame Makamı


Kullanım Safhası

(Utilisation Stage)

Odak Sistem ve destek unsurlarının kullanıma alınması ve fiilen kullanılması safhasıdır.


Kullanım Süreci

(Operation Process)

Sistemin işletimi için gerekli olan tüm gereksinimlerin (sistemi kullanacak nitelikte eğitimli personelin olması, kullanım boyunca sistem performansının izlenmesi vb.)  oluşturulduğundan emin olmayı sağlayan süreçtir.

Kullanıma Hazır Olma

(Availability )

Sistemlerin istenilen herhangi bir zamanda, istenilen performans ölçütlerini karşılayacak şekilde faal durumda olma ihtimalidir.


Lojistik Destek

(Logistics Support )

Savunma Sistemleri için envantere giriş aşamasından envanterden çıkarılıncaya kadar tüm aşamalarda ihtiyaç duyulan/ duyulabilecek gereksinimlerin ve kaynakların tanımlanması ve ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan gereksinim ve kaynakların bulundurulması için gerekli tüm faaliyetlerin teknik disiplin içinde planlanması, koordine edilmesi ve yönetilmesidir.

Lojistik Destek Analizi

(Logistics Support Analysis)

Ürün Ömür Devri boyunca ürün için ihtiyaç duyulacak lojistik destek kaynak ve ihtiyaçlarının tanımlanması ve geliştirilmesi, lojistik destek unsurlarının tasarıma etkilerinin belirlenmesi, destek problemi çıkarabilecek ve maliyeti artıracak noktaların erken tespiti ve lojistik destek veri tabanı oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalardır.

Lojistik Destek Analizi Planı

(Logistics Support Analysis Plan)

Proje süresince yürütülecek LDA faaliyetlerinin kimler tarafından, nasıl ve hangi esaslara dayanılarak yürütüleceğinin anlatıldığı ve proje kapsamında hangi analizlerin yapılacağına ve nasıl yapılacağına dair hazırlanan plandır.


LDA İş Tanımı Dokümanı

(LSA Guidance Conference Document)

LDA İş Tanımlama Toplantısı’nda değerlendirilen bulguların, analizlerin, yürütülecek faaliyetlerin ve sonuç kararlarının mutabakat altına alındığı dokümandır.

Alternatif Kullanım: LDA Kılavuz Konferansı Belgesi


LDA İş Tanımlama Toplantısı

(LSA Guidance Conference)

Desteklenebilirlik açısından ürün tasarımını etkilemeyi amaçlayan, tasarımın erken aşamalarında başlayıp, ömür devri boyunca devam eden; güvenilirliği, kullanıma hazır olmayı, maliyeti ve zaman etkinliğini ön plana çıkaran bir dizi analiz sürecinin performansına ilişkin bağlayıcı kararların alınmasını sağlayan, kullanıcı/tedarik makamı ve yüklenici tarafından yönetim kadrosu ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardır.

Alternatif Kullanım: LDA Kılavuz Konferansı


Lojistik Hacim

(Logistics Footprint)

Savunma ve güvenlik kurumlarının harekata/operasyona hazır olmaları ve icra edecekleri harekatı/operasyonu sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan lojistik destek girdilerinin tamamıdır  

(örneğin; yakıt, yedek parçalar, destek ekipmanları, ulaştırma, personel vb.)

Alternatif Kullanım : Lojistik Ayak İzi


Malzeme Listesi

(Bill of Material)

Birimlerin (örneğin ürün, alt ürün, bileşen ve ham malzemeler) arasındaki ata-çocuk ilişkisini tanımlayan dokümandır.

Alternatif Kullanım: Ürün Ağacı


Malzeme Tanımlama Kılavuzu-MTK

(Item Identification Guide-IIG)

Kodlandırılacak malzemeler ile ilgili fiziksel ve performans sorularının yer aldığı kodlandırma kaynak dokümanlarıdır. Kodlandırılacak malzeme için kullanılacak tanımlama formlarının bulunduğu kılavuzdur.


Mevcut Veri

İçerik olarak güncelliğini ve geçerliliğini koruyan ancak format ve yapı itibari ile S1000D uyumlu olmayan (kağıt baskı, S1000D’den farklı diğer formatlar vb.) verilerdir.


Millî Olması Zorunlu Sistemler

Millî güvenliğimizin sağlanması için yurt içi imkanlarla ve milli kurum/kuruluş/firmalarca üretilmesi gerekli olan sistemler ve/veya teknolojilerdir.


Mimari Tanımlama Süreci

(Architecture Definition Process )

Sistem mimarisinin tasarlanarak, gereksinimlerle mimarinin uyumlu ve tutarlı bir görünümde ifade edilmesini kapsayan bir süreçtir.


Modernizasyon

Savunma ve güvenlik kurumlarının modern araç, gereç ve sistemlerle donatılmasına yönelik faaliyetler ile envanterde mevcut olan sistemlerin/platformların veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve savunma, harekât ve operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak performansının artırılmasıdır.


Modifikasyon

Savunma ve güvenlik kurumlarının envanterinde mevcut olan ana malzeme, sistem, araç, silah, mühimmat vb. üzerinde teknolojik ve lojistik gelişmeler nedeniyle değişiklik yapılmasıdır.


Mutabakat Süreçleri

(Agreement Processes)

Projelerin / programların başlatılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için gereken kaynakların ve altyapının, sistem ömür devrinin bir parçası olarak tanımlanması, kullanıma hazır bulundurulması ve yönetilmesi amacıyla mutabakat esaslarının tanımlanmasını sağlayan süreçlerdir.


Mühendislik Değişiklik Teklifi

(Engineering Change Proposal)

Temel çizgilendirilmiş bir ürün ve/veya ürün konfigürasyon bilgilerinde yapılması teklif edilen değişiklik.

Alternatif Kullanım: Değişiklik İsteği,

Değişiklik Önerisi


Müşteri

(Customer)

Süreç çıktılarının teslim edildiği, yani çıktıların kullanıcısı olan taraflardır. İç müşteriler, organizasyon içinde yer alan ve sürecin bir sonraki adımı için çıktıları kullanan fonksiyon ya da fonksiyonlardır. Dış müşteriler ise, organizasyon dışında yer alan kişi ya da kuruluşlardır.

Alternatif Kullanım: Alıcı, Kullanıcı,

Tedarik Makamı/ İhtiyaç makamı/ İdame Makamı


NATO Kodlandırma Sistemi

(NATO Codification System)

Lojistik faaliyetlerin etkinliğini artırmak, lojistik destek faaliyetlerinden daha fazla yararlanmak amacıyla; her bir ikmal maddesi için “aynı tarzda bir sınıflandırma, tanımlama ve isimlendirme yapmak ve bir NATO Stok Numarası tahsis etmek” üzere tesis edilen ve tüm üye ülkeler tarafından kullanılan bir sistemdir.


NATO Stok Numarası-NSN

(NATO Stock Number-NSN)

NATO ve TSK bünyesinde takibi, Kuvvet Komutanlıkları arasında aktarımı söz konusu olabilecek ve ikmal maddesi konseptine giren malzemeler için NATO standartlarına göre verilen numaradır.


NATO Ticari ve Kamu Kuruluşu Kodu  NCAGE

(NATO Commercial And Government Entity)

NATO ülkelerinde yerleşik firma/yüklenici kuruluşların bilgisayar ortamında arşivlenmesi amacıyla; ilgili NATO ve NATO üyesi ülkeler tarafından tahsis edilen, 5 karakterli alfabetik-nümerik bir koddur.


Nihai Rapor

(Final Report)

Gereksinimleri karşılayarak yönlendirme grubu (yürütme kurulu) tarafından onaylanmış eğitim çözümü ve önceki tüm EİA ürünlerine erişimleri, uygulama sorunlarını ve Proje Sonrası Değerlendirme (Post Project Evaluation-PPE) stratejilerini içeren rapor.


Odak Sistem

(System of Interest)

Herhangi bir portföy/program/proje çerçevesinde, yeni bir temel yetenek kazandıran ya da mevcut bir temel yeteneğin kapsamlı modernizasyonuna yönelik olan, tedariki ve kullanım ve desteği yüksek maliyetli ve/veya gerçekleştirilmesi nispeten uzun zaman alacak olan savunma ve güvenlik sistemleridir.

Alternatif Kullanım: Savunma sistemi/ platformu, ana silah sistemi, ana sistem, ana malzeme, ürün ve benzerleri.


Onarım Seviyeleri Analizi

(Level of Repair Analysis)

Bir onarım faaliyeti için en ekonomoik ve verimli bakım seviyelerinin belirlendiği analizdir.


Operasyonel Konsept Dokümanı

(Operational Concept Document)

Sistemin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda kullanım şeklinin tanımlandığı, üst seviye hedeflerinin ve gereksinimlerinin yer aldığı dokümandır.

Alternatif Kullanım: Kullanım Konsept Dokümanı


Organizasyonel Program/Proje Destek Süreçleri

(Organisational Project – Enabling Processes)

Programların ve projelerin etkin şekilde yürütülebileceği uyumlu bir ortam yaratmaya çalışan süreçlerdir.


Ortak Kaynak Veritabanı  

(Common Source Database)

Bir proje dahilinde teknik yayınları üretmek için gerekli olan tüm nesnelerden oluşan (veri modülleri, resimler, videolar vb.) veri deposudur.


Ortak Üretim

(Joint Venture/Production)

Mal ve/veya hizmetin teknoloji veya üretim veri paketi transferi/geliştirme ile yurt içinde üretildiği veya ifa edildiği proje modelidir.


Ortak Veri Modeli

(Common Data Model)

Birden fazla S-Serisi ELD Standardında geçen veri elemanlarının kavramsal tanımıdır.


Ödünleşim

(Trade Off)

Kazançlar karşılığında bir set veya tasarımın bir kalitesini, miktarını veya özelliğini azaltmayı veya kaybetmeyi içeren durumsal bir karar.


Ölçüm Süreci

(Measurement Process)

Karar Yönetim Süreci’nin kullanacağı objektif kanıt ve verilerin toplandığı süreçtir.


Ömür Boyu İzlenebilirlik Yönetimi Süreci

(Through-Life Traceability Management Process)

Kalite güvence yönetimi sürekliliğinin, güncelliğinin ve ilgili tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin sağlanması sürecidir.


Ömür Devri Maliyet Yönetimi Süreci

(Life Cycle Cost Management Process)

Yapılacak analizler yardımıyla ömür devri maliyetinin tahmin edilmesi, gerçekleşen maliyetlerin hesaplanması, tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki sapmaların tespit edilmesi, bütçeleme ve harcamalar için program/proje yönetimine destek olunması ve gerekli güncellemelerin yapılmasının amaçlandığı süreçtir.


Ömür Devri Modeli Yönetimi Süreci

(Life Cycle Model Management Process)

Ömür devri yönetiminde kullanılacak olan model çerçevesinde faaliyetlerin ve prosedürlerin oluşturulması ve idame ettirilmesi faaliyetlerinin amaçlandığı süreçtir.


Ömür Sonu

(End of Life)

Orijinal parçanın üretiminin durduğu ve artık orijinal üreticisinin kademeli olarak desteğini kestiği aşamadır.


Ön Konsept Safhası

(Pre-Concept Stage)

Harekât ve lojistik ihtiyaçlara esas gereksinimlere, yeteneklere ve risk alanlarına yönelik ihtiyacın giderilmesi için seçeneklerin belirlenmesi ve sistem çözümüne karar verilmesi halinde uygun sistem çözümüne yönelik ihtiyaç tanımının ana hatları ile ortaya koyulması faaliyetlerinin yürütüldüğü safhadır.


Ön Tasarım

(Preliminary Design)

Sistem için İşlevsel Mimari Model ve Fiziksel Mimari Model oluşturulmasıdır.


Ön Tasarım Gözden Geçirme

(Preliminary Design Review)

Bir konfigürasyon biriminin veya işlevsel olarak ilişkili konfigürasyon birimlerinin resmi teknik gözden geçirmesidir. Bu gözden geçirme faaliyetinde; sistem yerleşimi, kullanıcı arayüzü, sistem emniyeti, taşınabilirlik gibi sistem ve kullanıcı arayüzü etkileşimi konularında onay alınarak, alt sistem tasarım ve yerleşiminin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olacağı garanti edilir. Sistemin fonksiyonel hedefleri ile fiziksel sistemlerin eşleştiği gösterilir.


Ön Yapılabilirlik Etüdü  

(Pre-Feasability)

Proje Tanımlama Dokümanlarında belirtilen sistem yeteneklerine dayanarak sistem alternatiflerinin hazırlandığı, her bir alternatife ilişkin taktik ihtiyaçlar ile endüstriyel imkânların karşılaştırıldığı, alternatif sistemlerin harekât etkinlik ve uygunluk ile performans ve tahmini maliyetinin değerlendirildiği, bu değerlendirmeye göre en maliyet-etkin sistem alternatifinin ve teknik özelliklerinin belirlendiği ayrıntılı çalışmalardır.


Özel Olay

(Special Event)

Tanımlı operasyon/görev sebebiyle oluşması beklenmeyen ancak bir ürünün ömrü boyunca herhangi bir zamanda dış faktörler (meteorolojik şartlar ya da limit dışı kullanım gibi) sebebiyle karşılaşılabilecek özel durumlardır.


Paketleme, Elleçleme, Depolama, Ulaştırma

(Packaging, Handling, Storage and Transportation)

Malzeme yönetimi; ihtiyaç duyulan malzemeyi, ihtiyaç duyulan yere, ihtiyaç duyulan miktarda, uygun koşullarda, ihtiyaç duyulan sıklıkla, ihtiyaç duyulan şekilde yönlendirerek, ihtiyaç duyulan zamanda uygun yöntem kullanımı ile uygun maliyette sağlayan ELD Elemanıdır.


Patlatma Animasyonu

(Explode animation)

Bir birimi oluşturan bileşenleri mesafeyle hafifçe ayrılmış ya da çevreleyen alanda asılı olarak gösteren ve bu bileşenlerin söküm/takım işlemlerini anlatan gösterimdir.

Alternatif Kullanım: Patlak Resim


Paydaş İhtiyaçları ve İsterleri Tanımlama Süreci

(Stakeholder Needs and Requirements Definition Process)

Kullanıcıların ve diğer paydaşların, tanımlanmış bir ortamda ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayabilecek bir sistemin gereksinimlerini tanımlayan süreçtir.


Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli

(Sharable Content Object Reference Model)

SCORM; eğitim içeriklerinin donanım veya işletim sistemi farklılıklarından etkilenmeden kullanılabildiği, her Web tarayıcı ortamında işletilebildiği, ihtiyaç duyulan her an ilgili içeriklere erişimin mümkün kılındığı ve içeriklerin tekrar kullanılabilirliğinin sağlandığı, içerik paylaşımına dair referans modelin tanımlandığı bir standarttır.


Planlama ve Programlama Direktifi

10 yıl ve daha uzun vade için programlama çalışmalarına rehber olacak genel esasları, öncelikleri ve kriterleri belirleyen temel dokümandır.


Portföy Yönetim Süreci

(Project Portfolio Management Process)

Organizasyonun stratejik hedeflerini karşılamak için gerekli ve uygun projeleri başlatıldığı ve sürdürüldüğü süreçtir.


Program/Proje Süreçleri

(Technical Management Processes)

Projelerin planlanması, planların geliştirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi kapsamında izlenecek faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlayan süreçlerdir.


Program/Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci

(Program/Project Assessment and Control Process)

Program/projenin öngörülen bütçe ve zaman planına göre gerçekleştirilerek teknik hedeflere ulaşılacak şekilde program/proje planının yürütülmesinin amaçlandığı süreçtir.


Program/Proje Planlama Süreci

(Programme/Project Planning Process)

Açıkça belirlenmiş amaçlar doğrultusunda işletilebilir ve gerekli yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir program/proje planının idame ettirilmesinin amaçlandığı süreçtir.


Proje/İhtiyaç Tanımlama Dokümanı

(Project Definition Document)

Projelerin veya ihtiyaçların her biri için hazırlanan ve ihtiyacın ortaya konmasından tedarik aşamasına kadar gerekli teknik, taktik ve lojistik bilgileri kapsayan bir etüt dokümanıdır.


Prototip

(Prototype)

Teknoloji geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yeni ürün ve sürecin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren bir modelin oluşturulması, sistem/alt sistem modelinin güvenilirliğinin daha yüksek laboratuvar ya da sanal ortamda ve sistemin gerçek ortamda performansının gösteriminin yapılmasıdır.


Rafta Hazır Ticari Ürün  -RAHAT

(Commercially off the Shelf Item-COTS)

Değişiklik gerektirmeden kullanılabilen, rafta hazır olarak temin edilebilen ya da askeri veya ticari standartlara/ şartnamelere uygun olarak üretilmiş/ geliştirilmiş kalemlerdir. Geliştirmeye tabi olmayan bu kalemler, şartname, firma ve ürün kodu veya ulusal ya da uluslararası standartlarla temin edilirler.

Alternatif Kullanım: Raf Ürünü


Risk Azaltıcı Alım  

(Bridge Buy)

Ürünün durdurulması ve/veya üretim sorumluluğunun başka bir sözleşme imalat sağlayıcısına aktarılması ve beklenen talebi karşılamak için bileşenler ile diğer ürün imalat malzemelerinin satın alınması veya gönderilmesidir. Pazarlama açısından ise; bir sonraki iskonto dönemine kadar indirimleri görmek için indirimlerin sunulduğu dönemlerde alıcıların bir tedarikçinin ürününü yeterince satın aldığı bir perakende uygulamasıdır. Vadeli alım olarak da adlandırılır.


Risk Yönetim Süreci

(Risk Management Process)

Maliyet, takvim ve performans hedeflerinin, tüm paydaşlarla birlikte ömür devrinin her aşamasında sağlanmasını garanti etmeye yardımcı olan süreçtir.


Safha

(Stage)

Sistem ömür devri içerisinde tanımlanmış, işin daha küçük, anlaşılır ve zamanlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan yapılardır.


Sarf Malzeme

(Consumables)

Kullanılan ve kullanım sonrasında evsaf ve niteliğini yitiren malzeme.


Sistem

Fonksiyonel olarak farklı görevleri yerine getirebilen, bir veya birden fazla fiziksel parçadan meydana gelen yazılım veya donanımdır.


Sistem Analiz Süreci

(System Analysis Process)

Sistemin ömür devri içinde ihtiyaç duyulacak sistem özelliklerinin analiz edilerek ortaya çıkartılmasını sağlayan süreçtir.


Sistem Çözümü

(Material Solution)

İhtiyacı karşılamaya yönelik sistem seçenekleri için her bir sistem seçeneği ile ilgili kullanım konseptlerinin ve ihtiyaç belirleme aşamasındaki verilerin dikkate alınarak değerlendirilmesidir.


Sistem Gereksinimleri Tanımlama Süreci

(System Requirements Definition Process)

Müşteri tarafından aktarılan gereksinimlerin sistem gereksinimleri haline getirilmesi ve tüm gereksinimlerin sağlandığından emin olunana kadar aradaki izlenebilirliğin kurulması ve yönetilmesini sağlayan süreçtir.


Sistem Mimarisi

(System Architecture)

Sistemin yapısını, davranışını ve diğer yönlerini belirleyen kavramsal yapıdır.


Sistem Ömür Devri

(System Life Cycle)

İhtiyacın belirlenmesi ile başlayan ve sistemin envanterden çıkarılması ile son bulan zaman dilimidir.


Son Alım

(Last Time Buy)

Üretici tarafından duyurusu yapılan, planlanan üretim süresinin son evresine girildiğini gösterir bilgilendirmedir.


Standardizasyon

Kullanım ve destek maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya envanterde bulunan sistemlerle uyumunun sağlanması amacıyla kalite ve/veya marka ve/veya model ve/veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemidir.


Sürdürülebilirlik

(Sustainability)

Tanımlı koşullar altında operasyonel hedefleri başarmak için belirli bir performans seviyesini muhafaza edebilme becerisidir.


Süreç

(Process)

Girdiyi çıktıya dönüştüren olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanmasıdır.


Süreç Sahibi

Sürecin çalışması ve iyileştirilmesinde sorumluluğu olan kişidir.


Süreç Yönetimi

(Process Management)

Süreçleri temel kabul eden bir yönetim disiplinidir.


Şema

Veri modüllerinin hazırlanmasında kullanılan, XML formatında olan ve farklı kullanım alanlarına göre özelleştirilmiş veri alanlarına sahip şablonlardır.


Tadilat

(Retrofit)

Ürün ya da ürünlerin nihai kabulünden sonra sahada, planlı bakımlar sırasında veya üretici tesislerinde bu ürünlere yapılan ve iyileştirme, güçlendirme veya verimlilik artırımı faaliyetlerini de içeren değişiklik işlemleri


Tasarım Tanımlama Süreci

(Design Definition Process)

Uygulama ve entegrasyon faaliyetleri için gerekli detaydaki bilgiyi mimari modele ve müşteri isteklerine uygun olarak oluşturan süreçtir.


Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi

(Design Influence/ Interface)

Geliştirme projelerinin başarılı olması için; halen kullanımda olan benzer sistemlerden yola çıkılarak ELD hedeflerinin, proje başında kullanıcı ile birlikte konması, tüm tasarım aşamasından başlayarak bu hedeflere göre projenin yürütülmesi ve desteklenebilirlik kriterlerinin ölçülebilir metrikler ile tasarıma yansıtılmasının sağlanması çalışmalarını içeren ELD Elemanıdır.


Tedarik Makamı

Tedarik faaliyetlerini yürütmekle yetkili kurumlardır.

Alternatif Kullanım: Onay Makamı


Tedarik Süreci

(Acquisition Process)

Harekât ve lojistik ihtiyaçlara esas gereksinimlere, yeteneklere ve risk alanlarına yönelik ihtiyacın giderilmesi için ana hatları ile ortaya koyulan uygun sistem çözümünün ve sistem çözümüne ilişkin detaylı çalışmaların yürütülerek, tanımlanan sistem gereksinimlerinin ve bu ihtiyaçların şartlara uygun olarak karşılanması hususunda ilgili paydaşlar arasında anlaşmaya varılan süreçtir.

Tedarik Zinciri  

(Supply Chain )

Alt yükleniciler, yükleniciler, tedarik makamı, ihtiyaç makamı ve kullanıcı arasındaki malzeme, para ve bilgi etkileşimlerini kapsayan bağlantı zinciridir.


Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli

(Supply Chain Operations Reference Model)

Tedarik zinciri yönetiminin karmaşıklığını kolaylaştıracak stratejik planlama aracı olarak 1996'da Supply Chain Council  

(SCC)  tarafından geliştirilmiş olan tedarik zinciri yönetimi yaklaşımıdır.


Tedarik Zinciri Yönetimi

(Supply Chain Management)

Alt yükleniciler, yükleniciler, tedarik makamı, ihtiyaç makamı ve kullanıcı arasındaki malzeme, para ve bilgi etkileşimlerini kapsayan bağlantı zincirine ilişkin; ham madde ve bileşenlerin tedariki, imalat ve montajı, dağıtım ve teslimi ile olası geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerinin bütünleşik yönetimidir.


Teklife Çağrı Dokümanı

(Request for Proposal)

Tedarik edilecek ürün ve hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik şartnamesi, ihale konusu işin tanımı, hangi şartlarda yapılacağı, sözleşme görüşmelerine esas mali, idari, hukuki hususları, teklif verme şekli gibi konuları kapsayan dokümandır.


Teknik Süreçler  

(Technical Processes)

Bir sistem / ürün veya hizmet için gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin amaca uygun, tutarlı ve etkili bir ürüne dönüştürülmesi, gerekli hizmetlerin paydaş ihtiyaçlarını ve isterlerini karşılayacak şekilde ürünün kullanımının, desteğinin sağlanması ve ihtiyaç kalmadığında envanterden çıkarılması faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlayan süreçlerdir


Teknik Şartname

(Technical Requirements)

İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddüde yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene yöntemlerini, ret ve kabul kriterlerini ve varsa ürüne ait kalite güvence ile ilgili hususları, kullanım şartlarını, işletme ve bakım özelliklerini, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama isterlerini, garanti ile ilgili hususları içeren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan, tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden bir teknik dokümandır.


Teknik Veri Paketi

(Technical Data Package)

Bir ürünün temin, üretim, muayene, mühendislik ve lojistik destek faaliyetlerinin desteklenmesi için yeterli teknik tanımıdır. Teknik Veri Paketi; modeller, teknik resimler, ilgili listeler, şartnameler, standartlar, performans gereksinimleri, kalite güvence gereksinimleri, yazılım dokümantasyonu ve paketleme detayları gibi uygulanabilir teknik verilerden oluşur.


Teknik Veri ve Dokümantasyon

(Technical Information and Data)

Kayıt şekli ya da yönteminden bağımsız olarak bilimsel ve teknik içerikli kayıtlı veri ve bilgileri içeren ELD Elemanıdır.


Teknik Yayın

(Technical Publication)

Ürünün ömrü boyunca kurulum, işletim, bakım, onarım ve desteği için gerekli dokümanlar (basılı veya elektronik ortamda)  ve verilerdir.


Teknik Yönetim Sorumluluğu 

Savunma ve destek sistemlerinin  (teçhizat ve malzeme dahil) harekât ihtiyacını etkin, emniyetli ve ekonomik olarak karşılayacak şekilde envantere alınması ve kullanım ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, geliştirilmesi amacıyla gerekli her türlü organize mühendislik hizmetinin yerine getirilmesi sorumluluğudur.


Teknolojik Onarım Merkezi

Farklı savunma sistemlerine ait olmakla birlikte benzer teknik özelliklere (aynı teknolojiye) sahip, bir grup savunma sistemi, teçhizatı veya malzemenin fabrika seviyesi bakımını gerçekleştirebilen bir teknik uzmanlık merkezidir.


Tesisler ve Altyapı

(Facilities and Infrastructure)

Yeni tesis ve altyapının türleri (eğitim tesisi, ekipman/malzeme/tehlikeli madde deposu, bakım tesisleri, bilgisayar donanım/yazılım sistemleri/ağ ve iletişim sistemleri altyapısı vb.) veya mevcut tesis ve altyapılardaki iyileştirmeler, lokasyon, alan, çevre ve güvenlik gereksinimleri ve gerekli ekipmanların belirlenmesine yönelik faaliyetlerin tümünü içeren ELD Elemanıdır.


Test Edilebilirlik

(Testability)

Test kriterlerinin belirlenme ve test performansını kolaylaştırma derecesidir.


Uyarlama

(Tailoring)

Bulunduğu safha gereksinimlerine göre odak sistemin ömür devrine ilişkin yürütülen faaliyetlerin birtakım süreç ve iş ürünlerinde değişiklikler yapılarak ele alınmasıdır.


Uygulama ve Entegrasyon Süreci

(Implementation and Integration Process)

Tanımlı sistem elemanlarının oluşturulması ve bunların bir araya getirilerek çizilen mimariye ve gereksinimlere uygun sistemlerin meydana getirilmesini sağlayan süreçtir.


Üretim Hattı Kalifikasyonu

(Production Line Qualification)

Üretim hattının tanımlı spesifikasyonlara uygunluğunun kontrolüdür.


Üretim Safhası

(Production Stage)

Kalifikasyonu tamamlanan Odak Sistem ve destek unsurlarının üretilmesi safhasıdır.


Ürün

(Product)

Yüklenici tarafından, sözleşme kapsamında tedarik makamına teslim edilecek ve her bir sözleşme değişikliği için belirtilen kalemler ve bunlara ilişkin tüm sistem, donanım, yazılım ve dokümanlardır. Bu kalemler kara, deniz, hava araçları, platformlar, silah, sistem, yazılım ve bunlara ilişkin tüm destek donanım ve yazılımlarını içerebilir.


Ürün Ağacı

(Product Structure Tree)

Birimlerin (örneğin ürün, alt ürün, bileşen ve ham malzemeler) arasındaki ata-çocuk ilişkisini tanımlayan dokümandır.

Alternatif Kullanım: Malzeme Listesi, Bill of Material - BoM


Ürün Destek Stratejisi

(Product Support Strategy)

Savunma ve güvenlik sistemlerinin kullanım safhasında istenilen performans seviyesinde maliyet etkin olarak görev yapabilmesi için söz konusu sistemlerin idamesine ilişkin takip edilecek yol ve yöntemlerdir. Envantere girecek her bir sistem için ürün destek stratejisinin ulusal ve kurumsal düzenlemeler dikkate alınmak üzere, tedarik döneminin erken safhalarından itibaren desteklenebilirlik ve idame edilebilirlik değerlendirmeleri ile eş zamanlı olarak belirlenmesi gerekir. Sistemden beklenen performans kriterleri, organik idame kabiliyetlerinin kullanımı, özel sektörle yapılacak lojistik destek sözleşmeleri, yerli ve milli çözümler, ilgili tüm paydaşların katkı sağlayacağı ve sorumluluk üstleneceği alanlar ürün destek stratejisinin ana unsurlarıdır.


Ürün Destek Yönetimi

(Product Support Management)

Bütün ELD elemanlarını kapsayacak şekilde ürün desteğinin planlanması, yönetilmesi ve finanse edilmesini kapsayan ELD Elemanıdır.

Ürün Geliştirme

(Product/System Development)

Sistem ve alt sistemlerle bunlara ait malzemeler ile bunların test, bakım onarım donanımları ve/veya yazılımları üzerinde, performans ve verimlilik artırmaya dönük veya söz konusu sistem/alt sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan teknik faaliyettir.


Ürün Kırılımı

(Product Breakdown )

En az değiştirilebilir kalemlere kadar inen ürünün ürün ağacının lojistik açıdan incelenmiş fiziksel kırılımıdır.


Ürün Ömür Devri

(Product Life­ Cycle)

İhtiyacın belirlenmesi ile başlayan, önkonsept, konsept, geliştirme, üretim, kullanım, destek safhalarından geçen ve ürünün envanterden çıkarılması safhası ile son bulan zaman dilimidir.

Alternatif Kullanım: Ürün Yaşam Döngüsü


Ürün Sonu Bildirimi

(Product Discontinuance Notice)

Orijinal ürünün planlanan son üretim tarihi bilgilendirme notu, duyurudur.


Üstveri

(Metadata)

Bir veriyi tanımlamak için kullanılan veriler veya özellikler (isim, doküman numarası, oluşturma tarihi vb.)


Veri Modülü

(Data Module)

Ürün ve destek ekipmanının tanımı, çalışması, parçalarının belirlenmesi veya bakımı için gerekli bilgileri içeren bağımsız veri birimi. Veri birimi, tanımlama ve durum bölümü ile içerik bölümünden oluşur.


Veri Sağlayıcı / Veri tabanı Hizmetleri

Satın alım yolu ile temin edilebilen ve parçalar hakkında detaylı demodelik bilgileri, tahminleri sunan web tabanlı uygulamalar, hizmetlerdir.


Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi  (WETIKS)

E-imza yasasına uygun bir mimariyle geliştirilmiş, milli ve NATO maksatlı olarak kullanılan, malzeme, hizmet ve firma kodlandırma yazılımıdır.


Yapılabilirlik Etüdü

(Feasability Study)

Bir görev yeteneğinin karşılanması amacıyla sistemlerin kullanımına, geliştirilmesine ve üretimine esas hususların ortaya konulması, planlamalara dahil edilen ve ihtiyaçları karşılayabileceği tespit edilen platform/sistem/ alt sistem için bu platform/sistem/alt sisteme ait teknolojilerin mevcut durumunun analizi, ayrıntılı teknoloji analizlerinin yapılması, ömür devri dahil maliyetlerinin tespit edilmesi, risk yönetimi, görev ve harekat ihtiyacını karşılayan sistemin vazgeçilmez ve arzu edilen taktik ve teknik özelliklerinin envantere giriş zamanı açısından incelenmesi, proje yönetim esas ve usulleri ile tedarik makamının ve tedarik modelinin belirlenmesi, proje ile ilgili maliyet-etkinlik ve fayda değer analiz çalışmalarıdır.


Yeni Tasarım İçin Önerilmez

(Not Recommended for New Design)

Orijinal ürünün piyasada azalma eğiliminde olduğu, temin edilebilirlik ve destek açısından risk oluşturacağı için yeni tasarımlarda kullanılmamasını tavsiye eden durum göstergesidir.


Yerlileştirme Değerlendirme Kurulu

Gnkur. Lojistik Bşk.lığı, Gnkur. Plan Prensipler Bşk.lığı, AFGM, TGM, MSB-Teknik Hizmetler D.Bşk.lığı, SSB Başkan Yardımcısı, SSB Ar-Ge D.Bşk.lığı, Sanayileşme D.Bşk.lığı, Harekat Destek Grup Başkanlığı ve ilgili Daire Başkanları ile Harekât Koordinasyon Şube Müdürü’nden müteşekkil ve çalışmalarını ilgili SSB Başkan Yardımcısı başkanlığında yürüten kurul


Yetenek

(Capability)

Bir kuvvetin, görevi önceden planlama ve planlandığı şekilde icra etme kapasitesidir ve bu genelde eğitim ve lojistik destekle birlikte kuvvet yapısının bir fonksiyonudur.


Yetkinlik Taslağı  

(Competence Framework)

Gereksinimleri karşılayarak yönlendirme grubu (yürütme kurulu) tarafından onaylanmış eğitim çözümü


Yönetişim

(Governance)

Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı, karşılıklı etkilerin birlikte belirlenerek yönetimi.


Yüklenici

(Contractor)

Bir sözleşme ile hizmet veya ürünü tasarlayan/geliştiren/üreten veya teslim/ifa eden firma, kurum ve kuruluşlar


3. KISALTMALAR

KISALTMA Açık Yazımı Diğer Kullanım
-AIA Aerospace Industry Association of America
-ASD Aerospace and Defence Industries Association of Europe
AAK

IUA

Analiz Altındaki Kalem

Item Under Analysis

AAOS

MTBF

Arızalar Arası Ortalama Süre

Mean Time Between Failures

AAP Allied Administrative Publication (Müttefik Yönetim yayınları)
AAS

SUA

Analiz Altındaki Sistem

System Under Analysis

AB Avrupa Birliği
ACMP Allied Configuration Management Publications

Müttefik Konfigürasyon Yönetimi Yayınları

ADB

SRU

Atölyede Değiştirilebilir Birim

Shop Replaceable Unit

AKL

CIL

Aday Kalem Listesi

Candidate Item List

APG

KPI

Anahtar Performans Göstergesi

Key Performance Indicator

ARG

KRI

Anahtar Risk Göstergesi

Key Risk Indicator

Ar-Ge

R&D

Araştırma-Geliştirme

Research-Development

BGA

MTA

Bakım Görev Analizi

Maintenance Task Analyze

BİM

MRI

Bakım İlgili Malzeme

Maintenance Relevant Item

BM Birleşmiş Milletler
BoM Ürün Ağacı

Bill of Materials

Malzeme Listesi
BÖM

MSI

Bakım Önemli Malzeme

Maintenance Significant Item

BÖM

WLC

Bütün Ömür Maliyeti

Whole Life Cost

BRDIS Business Research and Development and Innovation Survey
BRDP İş Kuralları Karar Noktası

Business Rules Decision Point

BREX İş Kuralları Değişimi

Business Rules Exchange

CAD Bilgisayar Destekli Tasarım

Computer Aided Design

CCOR Müşteri Zinciri Operasyonları Referans Modeli

Customer Chain Operations Reference Model

CGCM Canadian Government Catalogue of Materiel
CIR Ortak Bilgi Havuzu

Common Information Repository

CİT

BIT

Cihaz İçi Test
CNAD Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansı
CoC Certificate of Conformance
CONOPS Operasyonel Kullanım Konsepti

Concept of Operation

CPA Statistical Classification of Products by Activity
CPV Common Procurement Vocabulary
CSDB Ortak Kaynak Veritabanı

Common Source Database

CSIS Codification Support Information System
DCOR Tasarım Zinciri Operasyonları Referans Modeli

Design Chain Operations Reference Model

DELTMATO

DOTMLPFI

Doktrin, Eğitim, Liderlik, Teşkilat, Malzeme, Altyapı, Tesisler, Ortak Çalışabilirlik

Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and Education, Personnel, Facilities and Interoperability

DEMAM Devlet Malı Malzeme
DEMIL/DML Demilitarization Code
DKÖT Destek, Kalibrasyon, Ölçü ve Test
DMC Veri Modülü Kodu

Data Module Code

DUNS Data Universal Numbering System
EETD/Y

IETM/P

Etkileşimli Elektronik Teknik Doküman/Yayın

Interactive Electronic Technical Manual/Publication

EFA

TGA

Eğitim Fark Analizi

Training Gap Analysis

EIU Economist Intelligence Unit
EİA

TNA

Eğitim İhtiyaçları Analizi

Training Needs Analysis

ELD

ILS

Entegre Lojistik Destek

Integrated Logistics Support

ELDP

ILSP

Entegre Lojistik Destek Planı

Integrated Logistics Support Plan

EoL End of Life

Ömür Sonu

EoP End of Production (Üretim Sonu)
EoP Forecast End of Production Forecast

Üretim Sonu Kestirimi

ESA

TOA

Eğitim Seçenekleri Analizi

Training Options Analysis

FEB

FTS

Formal Eğitim Beyanı

Competence Framework

FedLog Federal Logistics Data
FKD

PCA

Fiziksel Konfigürasyon Denetimi

Physical Configuration Audit

FLIS Federal Logistics Information System
GGT

RC

Gözden Geçirme Toplantısı

Review Conference

GİK Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik, Kullanıma Hazır Bulunuşluk
GMB

RCM

Güvenilirlik Merkezli Bakım

Reliability Centered Maintenance

Gnkur. Bşk. Genelkurmay Başkanlığı
GSN Geçici Stok Numarası
GTIP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
HDB

LRU

Hatta Değiştirilebilir Birim

Line Replaceable Unit

HTEA

FMEA

Hata Türleri Etkileri Analizi

Failure Modes and Effects Analysis

HTEKA

FMECA

Hata Türleri Etkileri ve Kritiklik Analizi

Failure Modes, Effects and Criticality Analysis

HTML Hipermetin İşaret Dili

Hypertext Markup Langauge

ICN Bilgi Kontrol Numarası

Information Control Number

IIG Item Identification Guide
IPB/IPC/IPD Resimli Parça Kırılımı/Katalogu/Veri

Illustrated Parts Breakdown /Catalog /Data

ISIC International Standart Industrial Classification Of All Economic Activities
İDA

WBS

İş Dağılım Ağacı

Work Breakdown Structure

İHY İlk Harekât Yeteneği
İKD

FCA

İşlevsel Konfigürasyon Denetimi

Functional Configuration Audit

KB Konfigürasyon Birimi
KDİS Konsepte Dayalı İhtiyaçlar Sistemi
KKB Kuvvet Kodlandırma Birimi
KKK Konfigürasyon Kontrol Kurulu
KÖİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği
KSA Bilgi Beceri Durum

Knowledge Skills Attitude

KTGG

CDR

Kritik Tasarım Gözden Geçirme

Critical Design Review

KY

CM

Konfigürasyon Yönetimi

Configuration Management

LDA

LSA

Lojistik Destek Analizi

Logistics Support Anaylsis

LDAİTT Lojistik Destek Analizi İş Tanımlama Toplantısı
LDAK

LSAR

Lojistik Destek Analizi Kayıtları

Logistics Support Analysis Records

LDAP

LSAP

Lojistik Destek Analizi Planı

Logistics Support Analysis Plan

LTB Last Time Buy (Son Alım) = LNB Bazı kaynaklarda LNB (Life of Need Buy) veya Bridge Buy olarak da geçmektedir.
MCC The Material Control Code
MDT Mühendislik Değişiklik Teklifi
MoTE Eğitim Etkinliği Yöntemi

Method of Training Effectiveness

MSB Milli Savunma Bakanlığı
MSB AFGM Milli Savunma Bakanlığı

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü

MSB TGM Milli Savunma Bakanlığı

Tersaneler Genel Müdürlüğü

MTK Malzeme Tanımlama Kılavuzu
NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes
NAICS North American Industrial Classification System
NAPCS North American Product Codification System
NATO North Atlantic Treaty Organization
NCAGE NATO Commercial And Government Entity
NCAGESD NCAGE Status Designator Code
NIIN NATO Item Identificaition Number"
NMCRL NATO Master Catalogue of References for Logistics
NMTN NATO Malzeme Tanımlama Numarası
NRND Yeni Tasarım İçin Önerilmez

Not Recommended for New Design

NSF IRIS Industrial Research and Development Information System
NSN NATO Stok Numarası
NSPA NATO Support and Procurement Agency
NTKKK NATO Ticari ve Kamu Kuruluşu Kodu
OÇK Ortak Çalışma Kurulu
ODS

MDT

Ortalama Duruş Süresi

Mean Downtime

OOS

MTTR

Ortalama Onarım Süresi

Mean Time to Repair

OPR

OPS

Operasyonel Performans Raporu

Operational Performance Statement

OSA

LORA

Onarım Seviyesi Analizi

Level of Repair Analysis

OTA Operasyonel / İş Görevi Analizi

Operational/Business Task Analysis

ÖDM

LCC

Ömür Devri Maliyeti

Life Cycle Cost

ÖDY

LCM

Ömür Devri Yönetimi

Life Cycle Management

ÖTGG

PDR

Ön Tasarım Gözden Geçirme

Preliminary Design Review

ÖYE Ön Yapılabilirlik Etüdü
Pdf Taşınabilir Doküman Formatı

Portable Document Format

PDK Proje Değerlendirme Kurulu
PDL

PBL

Performansa Dayalı Lojistik

Performance Based Logistic

PDN Ürün Sonu Bildirimi

Product Discontinuance Notice

PEDU

PHST

Paketleme Elleçleme Depolama Ulaştırma

Packaging Handling Storage Transportation

PLM Ürün Ömür Devri Yönetimi

Product Lifecycle Management

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Savunma ve Güvenlik alanı dışında)
PM Yayın Modülü

Publication Module

PMC Yayın Modül Kodu

Publication Module Code

PPP Paket Proje Planları
PRODCOM List of PRODucts of the European COMmunity
PRODTR Avrupa Birliği Sanayi Ürün Listesi (PRODCOM) Türkiye Versiyonu
PSD

PPE

Proje Sonrası Değerlendirme

Post Project Evaluation

PSDAOZ

MTBUR

Parça Sökme/Değiştirme Arası Ortalama Zaman

Mean Time Between Unit Removal/Replacement

PTD Proje Tanımlama Dokümanı
PUKÖ Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
PUT Proje Uygulama Takvimi
PYP Proje Yönetim Planı
RAHAT

COTS

Rafta Hazır Ticari Ürün

Commercially off the Shelf Item

Raf Ürünü
RAMST Güvenilirlik-Kullanıma Hazır Olma-İdame Edilebilirlik-Sürdürülebilirlik-Test Edilebilirlik

Reliability-Availability-Maintainability-Sustainability-Testability

RFID Radio Frequency Identification
SAM System of Award Management
SCOR Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli

Supply Chain Operations Reference Model

SCORM Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli

Shareable Content Object Reference Model 

SERENADE Système de Recherche National d'Article Définitifs
SIRD National Science Foundation's Survey of Industry Research and Development
SITC Standard International Trade Classification
SLC The Shelf Life Code
SLCM Sistem Ömür Devri Yönetimi

System Life Cycle Management

SNS Standard Numbering Sytem (S1000D spesifikasyonunda, ürünün referans edilmesinde standardizasyonu sağlayan numaralama sistemidir)
SOC Standard Occupational Classification
SoI Odak Sistem

System of Interest

SOPRANO Système Opérationnel Pour la Recherche d'Articles dans la Nomenclature OTAN
SÖDY Sistem Ömür Devri Yönetimi
SSB Savunma Sanayii Başkanlığı
STTD Sistem Tasarım Tanımlama Dokümanı
SVİL/DVİL Sözleşme Veri İsterleri Listesi/

Doküman Veri İsterleri Listesi

TÇD

RFP

Teklife Çağrı Dosyası

Request for Proposal

TDAP Test ve Değerlendirme Ana Planı
TDE

S&TE

Test ve Destek Ekipmanı

Support and Test Equipment

THS

TRL

Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Techonology Readiness Level

TMKB Türk Milli Kodlandırma Bürosu
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TOM Teknolojik Onarım Merkezi
TSOM

TOC

Toplam Sahip Olma Maliyeti

Total Ownership Cost

TVP Teknik Veri Paketi
TVP

TDP

Teknik Veri Paketi

Technical Data Package

TY Teknik Yayın
TYP Teknik Yayın Planı
TYS Teknik Yönetim Sorumluluğu
TZY

SCM

Tedarik Zinciri Yönetimi

Supply Chain Management

UNSPSC The United Nations Standard Products and Services Code
USDK Conference of National Armament Directors
ÜDS Ürün Destek Stratejisi
Ür-Ge Ürün Geliştirme
VBO Vakıf Bağlısı Ortaklıklar
WETIKS Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi
YE Yapılabilirlik Etüdü
YTEOL Ömür Sonuna Kalan Yıl

Years to End of Life

Ömrünün Son Yılları